Luther og Cajetan

Bullen 'Unigenitus' af pave Clemens den sjette, fra ca 1348, taget fra WA 2, side 5. Oversat af mig.
 
Cap. II
   Annus iubilaeus sive plenaria remissio, quae olim dabatur quolibet centesimo anno omnibus vere poenitentibus et confessis, visitantibus basilicas beatorum Petri et Pauli, per istam extravagantem ad annum quinquagesimum reducitur. 
Clemens den sjette til ærkebiskoppen af Tarroco og hans hjælpere. 
1 Clemens VI. Archiepiscopo Tarraconensi eiusque Suffraganeis.
2 Unigenitus Dei filius --- factus nobis a Deo sapientia, iustitia, sanctificatio et redemptio (1 Kor 1,30) non per sanguinem hirconum aut vitulorum, sed per proprium sanguinem introivit semel in sancta, aeterna redemptione inventa. (Hebr 9,12)  Den énbårne Guds søn -- blev af Gud gjort til visdom, retfærdighed, hellighed og forløsning for os, ikke med blod fra bukke og kalve, men med sit eget blod gik han én gang for alle ind i helligdommen og vandt evig forløsning. 
3 Non enim corruptibilibus auro et argento, sed suis ipsius agni incontaminati et immaculati pretioso sanguine nos redemit, (1 Pet 1,18f) quem in ara crucis innocens immolatus non guttam sanguinis modicam, quae tamen propter unionem ad verbum pro redemptione totius humani generis suffecisset, sed copiose velut quoddam profluvium noscitur effudisse ita, ut a planta pedis usque ad verticem capitis nulla sanitas inveniretur in ipso. (Es 1,6).  For han har løskøbt os, ikke med det forgængelige guld og sølv, men med sit eget dyrebare blod, som med blodet af et lam uden plet og lyde. Han har på korsets alter, ofret uskyldig, ikke blot udgydt en dråbe blod, hvilket på grund af foreningen med ordet ville have været tilstrækkeligt til at forløse hele menneskeheden, men man véd, at han til overflod har udgydt næsten strømme af dette blod, så at der fra fodsål til isse ikke findes noget helt sted på ham. 
4 Quantum ergo exinde, ut nec supervacua, inanis aut superflua tantae effusionis miseratio redderetur, thesaurum militanti Ecclesiae acquisivit, volens suis thesaurizare filiis pius Pater, ut sic sit infinitus thesaurus hominibus, quo qui usi sunt, Dei amicitiae participes sunt effecti.  Når nu denne forbarmende blodsudgydelse ikke skal have været forgæves, nytteløs og overflødig, hvor stor er så ikke den skat, som han har erhvervet til den stridende kirke. Den gode Fader ville gøre sine sønner rige, så at menneskene kunne besidde en uudtømmelig skat, og de, der bruger den, bliver delagtig i Guds venskab. 
5 Quem quidem thesaurum non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per beatum Petrum, coeli clavigerum, eiusque successores, suos in terris vicarios, commisit fidelibus salubriter dispensandum et propriis et rationalibus causis nunc pro totali, nunc pro partiali remissione poenae temporalis pro peccatis debitae tam generaliter tam specialiter (prout cum Deo expedire cognoscerent) vere poenitentibus et confessis misericorditer applicandum.  Denne skat gemte han ikke i et klæde, gravede den heller ikke ned i jorden, men overlod den til sine troende gennem den salige Peter, den himmelske nøglebærer, og hans efterfølgere, hans stedfortrædere på jorden, til en saligbringende uddeling ved både særlige og meningsfulde anledninger, snart til fuldstændig, snart til delvis eftergivelse af den timelige straf for synden, for i almindelighed og i særdeleshed, som det synes godt i Guds øjne, barmhjertigt at uddele den til dem, der oprigtigt har angret og bekendt deres synder. 
6 Ad cuius quidem thesauri cumulum beatae Dei genitricis omniumque electorum a primo iusto usque ad ultimum merita adminiculum praestare noscuntur, de cuius consumptione seu minutione non est aliquatenus formidandum tam propter infinita Christi (ut praedictum est) merita quam pro eo, quod, quanto plures ex eius applicatione trahuntur ad iustitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum. --- Nu véd vi, at fortjenesterne hos den salige gudføderske og alle de udvalgte fra den første retfærdige til den sidste forøger rigdommen ved denne skat. Man behøver virkelig ikke at frygte, at den skal blive brugt op eller formindsket, både på grund af Kristi uendelige fortjeneste, som før sagt, og på grund af, at jo flere mennesker der ved dens tildeling føres til retfærdighed, des mere vokser fylden i deres fortjenester. --- 
7 Datum Avinione vi. Kalend. Februar. Pont. nostri Anno primo.  Givet i Avignon den 6. februar 1343, det første år i vort pontificat. 
8

 

Noter: