Tetzel: 50 positiones


fra Dokumente zur Causa Lutheri, Münster 1988, side 369-375
 
 
 

1     Supscriptas Positiones F. Iohannes Tetzel, ordinie Praedicatorum, sacrae Theologiae Baccalaureus ac haereticae pravitatis Inquisitor, in studio universali Franckfordensi cis Oderam, publice ac in brevi ad certum diem, quem etiam tempestive designabit, sustinebit ac disputabit, in quibus quisquis pro haeretico, schismatico, pertinaci, contumaci, erroneo, sedicioso, malesonanti, temerario et iniurioso censendus sit, primo intuitus plane videbitur. 

2 Ad laudem Dei ac sacrae Sedis Apostolicae honorem. Anno salutis dominicae M.D.XVII. (n2

3  1: Docendi sunt Christiani, ex quo in Ecclesia potestas Papae est suprema et a solo Deo instituta, quod a nullo puro homine nec a toto simul mundo potest restringi aut amplicari, sed a solo Deo.  (371) 

1. De kristne bør belæres om, at at paven har den højeste magt i kirken, som alene er indstiftet af Gud. Derfor kan de af ingen, der blot menneske, og heller ikke af hele verden på én gang indskrænkes eller udvides. Det kan alene ske ved Gud. 

4  2: Docendi sunt Christiani, quod Papae in eos omnes immediatam iurisdictionem habenti in his, quae ad religionem Christianam et ad Cathedram pertinent, si consona fuerint iuri divino et naturali, simpliciter obedire tenentur. 

2. De kristne bør belæres om, at man skal regne med, at paven har den umiddelbare jurisdiktion i alt det, som hører til den kristne religion og til læreautoriteten. Derfor skal de simpelthen adlyde ham, hvis han stemmer overens med den guddommelige ret og den naturlige lov. 

5  3: Docendi sunt Christiani, quod Papa iurisdictionis autoritate superior tota universali Ecclesia et Concilio quodque statutis suis humiliter sit obediendum. 

3. De kristne bør belæres om, at paven i kraft af denne jurisdiktions-autoritet står over hele den universelle kirke og koncilet, og derfor skal hans statutter ydmygt adlydes. 

6  4: Docendi sunt Christiani, quod Papa ea, quae fidei sunt, solus habet determinare, quodque sacrae scripturae sensus ipse autoritative et nullus alius pro suo sensu interpretatur et quod aliorum omnia dicta vel opera habet vel approbare aut reprobare. 

4. De kristne bør belæres om, at paven alene har afgørelsen i de ting, der har med troen at gøre, og derfor kan han alene og ingen anden udlægge den hellige skrift efter dens mening, og derfor er det hans opgave at godkende eller afvise alle andres udsagn eller gerninger. 

7  5: Docendi sunt Christiani, quod iudicium Papae in his, quae sunt fidei et ad humanam salutem necessaria errare potest minime. 

5. De kristne bør belæres om, at pavens dom i de ting, som hører troen til og er nødvendige til denne menneskelige frelse, ikke kan fejle det mindste. 

8  6: Docendi sunt Christiani, quod et si Papa in fide erraret, circa ea, quae fidei sunt, malam tenendo opinionem, non tamen ipsum errare contingit de his, quae sunt fidei, in iudicio de eis sententiando. (n8

6. De kristne bør belæres om, at også selv om paven i troen angående det, der hører troen til, skulle være i vildfarelse og holde fast ved en dårlig opfattelse, skal man dog regne med, at han ikke selv fejler i det, der hører troen til, i sin bedømmelse om, hvad man skal mene derom. 

9  7: Docendi sunt Christiani, quod sententiae Papae, quam de his, quae fidei sunt, profert, in iudicio magis standum est, quam sententiae quorumcunque hominum sapientium in scripturam opinionibus. 

7. De kristne bør belæres om, at pavens mening bør foretrækkes i det, der hører troen til, hans bedømmelse har fortrinsret fremfor opfattelsen hos selv de mennesker, der har nok så stor skriftkundskab. 

10 8: Docendi sunt Christiani, quod Papa ab eis debet semper et humiliter honorari et non iniuriari. 

8. De kristne bør belæres om, at paven af dem altid bør æres ydmygt og ikke beskyldes for noget. 

11 9: Docendi sunt Christiani, quod honori et autoritati Papae derogantes maledictionis poenam ac lasae maiestatis crimen incurrunt. 

9. De kristne bør belæres om, at de, der foragter pavens ære og autoritet forfalder til straffen for forbandelse og til forbrydelsen majestætsfornærmelse. 

12 10: Docendi sunt Christiani, quod Papam derisionibus detractionibusque exponentes haeresis labe notantur et a spe Regni coelestis excluduntur. 

10. De kristne bør belæres om, at de, der udsætter paven for spot og foragt, får betegnelsen kætter på sig og udelukkes fra håb om himmeriget. 

13 11: Docendi sunt Christiani, quod Papam dehonorantes ignominia temporali et quandoque etiam morte pessima ac confusione scandalosa puniuntur. 

11. De kristne bør belæres om, at de, der vanærer paven, straffes med timelig vanære og også ofte med en ond død og forargelig forvirring. 

1412: Docendi sunt Christiani, quod claves Ecclesiae non universali Ecclesiae, quae dicitur omnium fidelium collectio, sed Petro et Papae et in eis omnibus eorum successoribus et universis Praelatis futuris per derivationem eorum in ipsos sunt collatae. (372) 

12. De kristne bør belæres om, at kirkens nøgler ikke tilhører den universelle kirke som forsamlingen af alle de troende, men Peter og paven og i dem forsamlingen af alle deres efterfølgere og alle fremtidige prælater gennem afledning i dem. 

15 13: Docendi sunt Christiani, quod plenissimam Indulgentiam non Concilium generale nec Praelati alii Ecclesiae simul vel disiunctim dare possunt, sed solus Papa, qui est Sponsus universalis Ecclesiae. 

13. De kristne bør belæres om, at en fuldkommen aflad kan hverken det almindelige koncil eller de andre prælater til sammen eller hver for sig give, det kan kun paven, som er den universelle kirkes brudgom. 

16  14: Docendi sunt Christiani, quod veritatem et fidem de Indulgentiis habendis nullus mortalium, imo nec Concilium generale, sed solus Papa, qui de catholica veritate sententionaliter habet iudicare, potest determinare. 

14. De kristne bør belæres om, at ingen dødelig, heller ikke et almindeligt koncil, men alene paven, som har til opgave meningsmæssigt at dømme om den katolske sandhed, kan bestemme, hvad der skal regnes for sandhed og tro angående afladen. 

17  15: Docendi sunt Christiani, quod catholica veritas dicitur veritas universalis et quod ea ab omnibus Christi fidelibus credi debet, quodque nihil aut falsitas aut iniquitatis in se contineat. 

15. De kristne bør belæres om, at den katolske sandhed siges at være den universelle sandhed og at den bør tros af alle kristtroende, og at den ikke indeholder nogen falskhed eller uret i sig. 

18  16: Docendi sunt Christiani, quod Ecclesia multa tenet (ut) veritates catholicas, quae in Canone sacrae scripturae veteris et novis testamenti in propria verborum forma minime continentur. 

16. De kristne bør belæres om, at kirken fastholder meget som katolsk sandhed, som kun i ringe grad efter ordlyden indeholdes i den hellige skrifts kanon, det gamle og det ny testamente. 

19  17: Docendi sunt Christiani, quod Ecclesia multa tenet ut catholicas veritates, quae tamen sicut nec in canone Bibliae, ita nec a Doctoribus antiquioribus ponuntur. 

17. De kristne bør belæres om, at kirken fastholder meget som katolsk sandhed, som ikke blev fastholdt som sådan, hverken i den bibelske kanon eller af den gamle kirkes lærde. 

20  18: Docendi sunt Christiani, quod observantiae omnes in materia fidei, Apostolicae sedis iudicio definitae, sunt inter catholicas veritates computandae, licet in Canone scripturae sacrae non reperiantur contineri. 

18. De kristne bør belæres om, at alle de sædvaner på troens område, som er fastsat af den apostolske stol, skal regnes med blandt de katolske sandheder, også selv om de ikke åbent indeholdes i den hellige skrifts kanon. 

21  19: Docendi sunt Christiani, quod ea, quae de tenenda fide et haereticorum confutatione Doctores ab Ecclesia approbati assertive tradiderunt, licet in Canone scripturae sacrae expresse non contineatur, sunt tamen huiusmodi eorum scripta inter catholicas veritates computanda. 

19. De kristne skal belæres om, at selv om det, som de lærde, der er godkendt af kirken, har fastslået om troen og om kætternes gendrivelse, ikke udtrykkeligt indeholdes i den hellige skrifts kanon, skal deres skrifter alligevel regnes med til de katolske sandheder. 

22  20: Docendi sunt Christiani, quod licet certae veritates absolutae catholicae non sint, sunt tamen nihilominus catholicam veritatem sapientes. 

20. De kristne skal belæres om, at selv om visse sandheder ikke er absolutte katolske sandheder, skal de dog ikke desto mindre regnes med til den katolske sandhed. 

23  21: Docendi sunt Christiani, quod hi omnes haeresim sapiunt, qui usum signi Crucis dicunt in Ecclesiis non debere esse. 

21. De kristne skal belæres om, at alle de skal regnes for kættere, som siger, at i kirken bør man ikke bruge korsets tegn. 

24  22: Docendi sunt Christiani, quod animo deliberato in fide dubitantes pro haereticis sunt apertissime censendi. 

22: De kristne skal belæres om, at de, der med frit sind tvivler om troen skal regnes for åbenlyse kættere. 

25  23: Docendi sunt Christiani, quod per pecuniam ad sacros ordines ordinati haeretici apertissime possunt appallari. 

23: De kristne skal belæres om, at de, der for penge har fået den hellige indvielse, kan kaldes åbenlyse kættere. 

26  24: Docendi sunt Christiani, quod omnes scripturam sacram male et non ut sensus sancti spiritus efflagiat, a quo scripta est, interpretantes haeretici rectissime appellari possunt. (373) 

24: De kristne skal belæres om, at alle de, der udlægger den hellige skrift i ond mening og ikke sådan som det er Helligåndens mening, med rette kan kaldes kætterske udlæggere. 

27  25: Docendi sunt Christiani, quod in merito haereticus est dicendus, qui temporalis gloriae gratia falsas atque novas opiniones vel gignit aut sequitur. 

25: De kristne skal belæres om, at de fortjent bør kaldes kættere, som for timelig æres skyld enten udfinder eller følger falske og nye meninger. 

28  26: Docendi sunt Christiani, omnes eos iustissime haereticos appellari, qui Romanae Ecclesiae privilegium ab ipso summo omnium Ecclesiarum capite traditum auferre conantur. 

26: De kristne skal belæres om, at alle de med fuld ret kaldes kættere, som søger at ophæve den romerske kirkes privilegier, som er overført til den fra selve det højeste overhoved for alle kirker. 

29  27: Docendi sunt Christiani, quod S. Romanam Ecclesiam B. Ambrosii exemplo in omnibus ut magistram suam et non propriam phantasiam sequi debeant. 

27: De kristne skal belæres om, at de bør følge den hellige romerske kirke, efter den salige Ambrosius' eksempel, i alle ting som deres lærer, og ikke deres egne fantasier. 

30  28: Docendi sunt Christiani, quod quicunque adversus regulam veritatis catholicae opinionem suam perversam atque pravam pertinaciter defendit, haereticus sit censendus atque ab omnibus pro tali praedicandus. 

28: De kristne skal belæres om, at enhver, der hårdnakket forsvarer sin egen perverse og dårlige opfattelse imod den katolske sandhed, skal regnes som en kætter og bør kaldes sådan af alle. 

31  29: Docendi sunt Christiani, quod docentes aliquid tanquam certum, quod aut ratione vel autoritate efficaciter non potest probari, temerarii sunt censendi. 

29: De kristne skal belæres om, at de, der lærer noget som sikkert, som ikke kan effektivt bevises hverken med fornuft eller autoritet, skal regnes for frække. 

32  30: Docendi sunt Christiani, quod asserentes aliquando, quae sunt falsa, pro erroneis sunt tenendi. 

30: De kristne skal belæres om, at de, som af og til påstår noget, som er falsk, skal holdes for vildfarende. 

33  31: Docendi sunt Christiani, quod detrahentes alicui fidelium vel notabili alicui personae iniurioso sunt censendi. 

31: De kristne skal belæres om, at den, der bagtaler en kristen eller en ansélig person, skal regnes for en bagtaler. 

34  32: Docendi sunt Christiani, quod scribentes Propositiones, quae ruinae occasionem praebent auditoribus, quamvis cum modificatione adiuncta sint, vere tenendi sunt, ex quo absolute et sine modificatione proferuntur, pro scandalosis male sonantibus ac piarum aurium offensivis, eo quod videntur propositionibus haereticalibus favere. 

32: De kristne skal belæres om, at de, som skriver teser, som frembyder lejlighed til fald for dem, der hører dem, skønt de, når de har modifikationer tilknyttet, må regnes for sande, men som fremfører dem på absolut måde og uden modifikationer, skal regnes for ondttalende og stødende for fromme ører, ja, som nogle, der synes at favorisere kætterske påstande. 

35  33: Docendi sunt Christiani, quod assertiones Doctorum, quae in populo schisma inducunt, ut est propositio illa, malo praelato aut principi non est obedieudum, vel quod Papae suisque bullis non sit credendum, omnino sunt seditiosae. 

33: De kristne skal belæres om, at doktorernes påstande, som medfører et skisma i folket, som den, at man ikke bør adlyde en dårlig prælat eller fyrste, eller at man ikke skal tro paven og hans buller, i det hele taget er forføreriske. 

36  34: Docendi sunt Christiani, quod omnes, qui falsae opiniones gignunt easque ipsas pertinaciter defendunt, propriae haeretici sunt censendi. 

34: De kristne skal belæres om, at alle, som fremsætter falske meninger og stædigt forsvarer dem, skal regnes for egentlige kættere. 

37  35: Docendi sunt Christiani, quod omnes, qui contemptu divinae Legis pertinacis erroris sunt vel inventores seu alieni sectatores, quique magis volunt catholicae veritati adversari quam subiici, pro haereticis simpliciter sunt censendi. 

35: De kristne skal belæres om, at alle, som af foragt for den guddommelige lov forbliver vedholdende i en fejltagelse, enten én, der selv har fundet på, eller én, de har fra andre splittelsesfolk, og som hellere vil modstå den katolske sandhed end underkaste sig, skal regnes for simple kættere. 

38  36: Docendi sunt Christiani, quod omnes aliorum defendentes errorem, eo quod non solum errant, sed aliis etiam erroris offendicula praeparant (374) confirmantque, non solum pro haereticis, sed etiam habendi sunt pro Haeresiarchis. (n38

36: De kristne skal belæres om, at alle, der forsvarer andres vildfarelser, så de ikke blot selv farer vild, men også forfører andre og bekræfter dem i den forargende vildfarelse, skal ikke blot regnes for kættere, men for ærkekættere. 

39  37: Docendi sunt Christiani, quod gignentes novas opiniones catholicae veritati contrarias, quo habere possint sequaces, et propterea a communi via aut levitate aut perversitate discedunt, quod ex superbia, quae proprie amor est excellentiae, procedit, etsi nullius temporalis gratia commoditatis moventur, pro haereticus tamen sine dubio tenentur. 

37: De kristne skal belæres om, at de, der fremsætter nye meninger, som er i modstrid med den katolske sandhed, hvorved de kan hverve tilhængere, og på den måde afviger fra den almindelige vej af letsind eller ondskab, de er, fordi de drives af hovmod, som er den mest udprægede selvkærlighed, dog uden tvivl at regne for kættere, også selv om de ikke stræber efter noget timeligt gods. 

40  38: Docendi sunt Christiani, quod adhaerentes Magistrorum opinionibus contrariis catholicae veritati pertinaciter errant ac errando peccant, haeretici quoque censendi veniunt. 

38. De kristne bør belæres om, at de, der vedholdende holder fast ved de læreres meninger, som er modsat den katolske sandhed, er i vildfarelse og synder i denne vildfarelse, og også kommer til at regnes for kættere. 

41  39: Docendi sunt Christiani, quod negantes quamcunque veritatem catholicam, quae apud omnes fideles, cum quibus conversantur, tanquam catholicae divulgatur et a praedicantibus verbum Dei publice praedicatur, in errore suo pertinaces esse dicantur. 

39. De kristne bør belæres om, at de, der nægter nogen katolsk sandhed, som blandt alle de troende, som de bor iblandt, gælder som katolsk og af Guds ords forkyndere prædikes som katolsk, må siges at være stædige i deres vildfarelse. 

42  40: Docendi sunt Christiani, quod negantes assertiones, quas sciunt in scriptura divina vel Ecclesiae contineri determinatione, sunt in haeresi sua pro pertinaces censendi. 

40. De kristne bør belæres om, at de, der nægter de teser, som de véd er indeholdt i de guddommelige skrifter eller er fastsat af kirken, skal regnes for at være mennesker, der er stædige i deres kætteri. 

43  41: Docendi sunt Christiani, quod suum errorem non corrigentes nec emendantes, quamvis eis ipsis suum errorem catholicae veritate obviare legitime sit ostensum, pro contumacibus in sua haeresi sunt censendi. 

41. De kristne bør belæres om, at de, der ikke tilbagekalder deres vildfarelser eller forbedrer sig, skønt det er blevet påvist for dem på legitim måde, at deres vildfarelse er imod den katolske sandhed, skal regnes for nogle, der er hårdnakkede i deres kætteri. 

44  42: Docendi sunt Christiani, quod illi pro pertinacibus in suo errore sunt censendi, qui contra fidem catholicam et Ecclesiae determinationem errantes correctioni et emendationi illius, cuius interest, se subiicere recusant superbientes. 

42. De kristne bør belæres om, at de mennesker bør regnes for stædige i deres vildfarelse, som hårdnakket nægter at underkaste sig dem, hvis opgave det er at korrigere og forbedre dem, der fejler imod den katolske tro og kirkens bestemmelse. 

45  43: Docendi sunt Christiani, quod reprehensi de aliquo aperte contra fidem errore renuentesque de veritate informari sunt in errore ac haeresi huiusmodi suis pro pertinacibus praedicandi. 

43. De kristne bør belæres om, at de, der er blevet bebrejdet én eller anden åbenlys vildfarelse imod troen, og nægter at lade sig informere om sandheden, skal udråbes til at være nogle, der er hårdnakkede i deres vildfarelse og kætteri. 

46  44:  Docendi sunt Christiani, quod protestantes verbis aut factis seu scriptis assertiones suas haereticales revocare minime velle, si etiam illi, quorum interest, contra tales sententias excommunicationis pluerent aut grandinarent, sunt pro pertinacibus haereticis tenendi atque ab omnibus vitandi. 

De kristne skal belæres om, at de, der med ord, gerninger eller skrifter nægter at tilbagekalde deres kætterske påstande, og heller ikke vil det, selv om de, der har det til opgave, regner eller hagler imod sådanne kætterske meninger, er at regne for stædige kættere og bør undgås af alle. 

47 45: Docendi sunt Christiani, quod in haereticae defensionem pravitatis novos errores fingentes ac defendentes eo, quod corrigi et cauta solicitudine veritatem inquirere non sunt parati, pro pertinacibus in suis haeresibus simpliciter sunt tenendi. 

45. De kristne skal belæres om, at de, der til forsvar for deres kætterske ondskab opfinder nye vildfarelser og forsvarer dem, de skal, fordi de ikke er beredt til at rette deres vildfarelse eller til at efterforske sandheden omhyggeligt, simpelthen regnes for at være stivnakkede i deres kætteri. 

48 46: Docendi sunt Christiani, quod inferiores summo Pontifice, si aliquam assertionem haereticam per sententiam definient determinentque esse tenendam atque aliis imponunt, quo ipsam reputent esse catholicam, sunt haeretici, pertinaces, una cum omnibus eorum tali determinationi consentientibus tenendi et praedicandi. (375) 

46. De kristne skal belæres om, at hvis nogen, der står under paven, fremkommer med en eller anden kættersk påstand og fastsætter, at den skal fastholdes, og pålægger andre den, hvorved de regner den for at være katolsk, så skal de regnes for og påstås at være stivnakkede kættere sammen med dem, der samtykker i deres bestemmelse. 

49 47: Docendi sunt Christiani, eos pertinaciter errare, qui habent potestatem resistendi haereticae pravitati nec tamen resistunt atque per hoc ipsos haeresi erroribusque favere. 

47. De kristne skal belæres om, at de mennesker farer hårdnakket vild, som har magt til at imødegå kætteriets ondskab og dog ikke imødegår det og netop derved begunstiger kætteriets vildfarelser. 

50 48: Docendi sunt Christiani, quod Haereticorum defendentes errorem et hoc sua potentia efficientes, ne ad manus iudicis veniant examinandi, pro excommunicatis et si non satisfecerint infra annum, ipso iure pro infamibus sunt tenendi, qui etiam per iuris capitula terribiliter multis plectentur poenis, in omnium hominum terrorem. 

48. De kristne skal belæres om, at de, der forsvarer kætternes vildfarelser og med magt forhindrer, at de kommer for en undersøgelsesdommer, skal regnes for ekskommunicerede, og, hvis de ikke tilbagekalder inden et år, efter samme lov skal regnes for infame mennesker, som også efter rettens kapitler bliver hjemsøgt af frygtelige straffe, til skræk for alle mennesker. 

51 49: Docendi sunt Christiani, ne in fide circa Papae autoritatem ipsasque Indulgentias ex haereticorum ac pertinacium ausu moveantur, non enim pius Dominus et Deus noster haereses oriri permitteret, nisi ex eorum ortu fidei veritas magis liqueret et nos brutam per hoc evaderemus infantiam, sed potius maneant circa veritatem de partibus poenitentiae et indulgentiis praedicatam creduli, per quam suam in dicta fide constantiam eorum a Deo approbatio toti mundo fiat liquida et manifesta. 

49. De kristne skal belæres om, at de angående troen på pavens autoritet og på afladen ikke lader sig bevæge af hårdnakkede kættere, for vor fromme herre og Gud tillader nemlig ikke kættere at opstå af anden grund end den, at han, når de fremstår, bedre kan gøre troens sandhed klar, og vi blive draget ud fra denne rå dumhed, og vi skal snarere fortsætte med at tro på bodens dele og den aflad, der prædikes, gennem hvilken trosvedholdenhed fra deres side der af Gud bliver givet en klar og manifest godkendelse for hele verden. 

52 50: Volentes itaque de partibus poenitentiae potissimum, oris autem confessione et operis satisfactione a Deo et Euangelio insinuatis et institutis, ab Apostolisque promulgatis et universali Ecclesia approbatis et observatis, et tamen ab adversario irrite et irreligiose in sermone suo vulgari per tot articulos impugnatis (n52) ac de Indulgentia plenissima et summi Romani Pontificis circa eandem potestatem chartas aut libros implere vel certe libere fronte de eis vel publice praedicare aut disputare vel praedicantibus scribentibusque adhaerere, eorum scripta favisare, in vulgus spargere et per orbem invulgare seu de eis ipsis in angulis vel ad partem coram hominibus impudenter ac per contemptum loqui, timeant sibi, ne in praefatas propositiones incidant et se per hoc atque alios damnationis periculo gravique temporali confussioni exponant. Bestia enim, quae montem tetigerit, lapidabitur. (2 Mos 19,12f) 

50. 

53 Finis.

54 Autore D. Conrado Vimpina. (n54

55 c

56 c

57 c

58 c

59 c

60 c

Noter:

n2: Münster-note: En fejltagelse af udgiveren af Wittenbergernes Opera omnia Martini Lutheri.

n8: Münster-oversættelse: Der Papst als Privatperson kann über das, was zum Glauben gehört, eine falsche Meinung haben; spricht er aber ex cathedra sein Urteil darüber aus, est er unfehlbar.

n38: Denne skelnen mellem ærkekætter og kætter findes også i Tetz2#48.

n52: Münster-note: Der menes Luther Sermon von Ablass und Gnade.