Prædiken over Joh 20,19ff


holdt den 7. april 1521 i Erfurt på vej mod Worms. Taget fra Erl 17,98-104

Omtales hos Köstlin, 18#6.
Tilbage til oversigten!
 
 
1 Sermon über das Evangelium am ersten Sonntage nach Ostern, Quasimodogeniti.
Joh, 20,19 sqq.
auf der Reise nach Worms zu Erfurt gehalten, Anno 1521. (n1
Prædiken over evangeliet til første søndag efter påske, quasimodogeniti. 
Joh 20,19ff
på rejsen til Worms, holdt i Erfurt år 1521. 
       Ihr lieben Freunde, die Historien vom heiligen Thoma will ich jetzt stehen lassen und beruhen bis auf eine andere Zeit: sondern will ansehen das Wörtlein von Christo gesagt: "Habt Friede, und sehet meine Hände und Seite". Und: "Wie mich mein Vater gesandt hat, also sende ich euch" etc.          Kære venner! Historien om den hellige Thomas vil jeg i dag lade være med at komme ind på; det må vente til en anden gang. Derimod vil jeg se lidt nøjere på det ord, som Kristus siger: " Fred være med jer! Se, her er mine hænder og min side!" Og på det ord: "Ligesom min far har sendt mig, sådan sender jeg også jer", osv. 
3  Nun ist klar und schon am Tage, dass sich ein jeglicher Mensch gern halten wollte, dass er fromm würde und zur ewigen Seligkeit käme; davon will ich jetzt sagen.  Nu ligger der klart fremme i dagen, at ethvert menneske gerne vil vide, hvordan han bliver from og når frem til den evige salighed; det vil jeg nu sige noget om. 
4  Ihr wisset auch, dass alle Philosophi, Doctores und Scribenten sich beflissen haben zu lehren und zu schreiben, wie sich der Mensch zur Frömmigkeit halten sollte, haben (E99) sich dess sehr bemühet, aber, als man siehet, wenig ausgerichtet.  I véd også, at alle filosoffer, doktorer og skribenter har beflittet sig på at lære og skrive om, hvad mennesket skal gøre for at blive fromt; I véd, at de har gjort sig megen umage med det, men som man ser, med ringe resultat. 
5          Nun stehet die rechte und wahrhaftige Frömmigkeit in zweierlei Werken: In fremden Werken; das sind die rechten: und in eigenen Werken; die sind zu geringe.          Nu består den rette og sande fromhed i to slags gerninger, i fremmede gerninger, det er de rette gerninger; og i egne gerninger, de er for ringe. 
6  Also, dass ihr dess einen Grund habt, einer bauet Kirchen, der andere wallet zu St. Jacob, oder zu St. Peter, der dritte fastet oder betet, trägt Kappen, gehet barfuss, oder thut sonst was dess je seyn mag.  Altså, hvis jeg skal komme med et eksempel på det, den ene bygger en kirke, den anden tag på pilgrimsfærd til Skt. Jakob eller til Skt. Peter, den tredie faster eller beder, tager en munkekutte på, går med bare fødder, eller gør noget femte, af hvad art det nu kan være. 
7  Solche Werke sind gar nichts, und müssen in Grund zerstöret werden. Und diese Worte die merke: dass alle unsere Werke haben keine Kraft.  Sådanne gerninger er ingenting værd og må i grunden ødelægges. Og mærk jer disse ord: Ingen af vore gerninger har nogen kraft. 
8  Denn Gott der hat auserwählt einen Menschen, den Herrn Christum Jesum, dass der soll den Tod zerknirschen, die Sünde zerstören, und die Hölle zerbrechen: denn niemand vorhin war, er musste dem Teufel zu theil werden.  For Gud har udvalgt ét menneske, vor Herre Kristus Jesus, for at han skal sønderbryde døden, ødelægge synden og slå helvede i stykker. For tidligere har der ikke været noget menneske, uden djævelen har andel i ham. 
9 Also meinet der Teufel auch, er wollte Theil haben an dem Herrn, da er also zwischen zween Mördern hieng, Joh. 19,18. und die allerverschmähteste und lästerlichste Marter litte, die auch vermaledeit war vor Gott und den Menschen, 5. Mos. 21,23. Gal. 3,13.  Derfor mente djævelen også, at han ville have andel i vor Herre, da han hang dèr mellem to mordere og led de allermest forsmædelige og allerværste pinsler, som også var forbandet af Gud og mennesker. 
10 Aber die Gottheit war so stark, dass der  Tod, die Sünde, auch die Hölle zunichte ward.  Men guddommen var så stærk, at døden, synden og helvede blev tilintetgjort. 
11         Darum sollt ihr merken die Worte, die Paulus schreibet zu den Römern 5,12sqq. Unsere Sünden haben einen Ursprung von Adam; und wie Adam hat den Apfel gebrochen, also haben wir die Sünde von ihm.         Derfor skal I lægge mærke til de ord, som Paulus skriver i Rom 5,12ff. Vore synder har deres oprindelse i Adam, og fordi Adam brød æblet, derfor har vi synden fra ham. 
12 Christus aber hat den Tod zerbrochen um unsertwillen, 2. Tim. 1,10. also, dass wir durch seine Werke, die uns fremde sind, und nicht mit unsern Werke selig werden.  Men Kristus har sønderbrudt døden for vor skyld. Derfor er det, at vi bliver salige gennem hans gerninger, som er os fremmede, og ikke med vore gerninger. 
13 Aber die päpstliche Gewalt die thut uns viel anders. Man gebeut Fasten, Beten, Butter essen; also, so jemand hält die Gebote des Papsts, so wird er selig.  Men den pavelige magt handler helt anderledes med os. Man påbyder at faste, at bede, at spise smør; og det er sådan, at hvis nogen overholder pavens bud, så bliver han salig. 
14 Hält man die nicht, so ist man des Teufels, und verführet das Volk also mit dem Wahn, dass die Frömmigkeit und Seligwerdung stehe in eigenen Werken.  Overholder man dem ikke, så hører man djævelen til, og paven forfører altså folket med den vrangforestilling, at fromheden og det at blive salig er afhængig af ens egne gerninger. 
15 Ich sage aber, dass alle Heiligen, sie sind gewesen als heilig sie wollten, so haben sie die Seligkeit nicht erlanget mit ihren Werken.  Men jeg siger, at alle helgener, så kan de være så hellige, de være vil, de har ikke opnået salighed med deres egne gerninger. 
16 Auch die heilige Mutter Gottes mit ihrer Jungfrauschaft oder Mutterkeit nicht fromm oder selig worden ist; sondern durch den Willen des Glaubens, und durch die Werke Gottes, (E100) und nicht mit ihrer Reinigkeit oder eigenen Werken. Heller ikke er Guds moder blevet from eller salig med sit jomfruskab eller moderdom, nej, det er sket gennem troens vilje og gennem Guds gerninger, ikke gennem hendes renhed eller egne gerninger. 
17 Darum merke mich. Eben das ist der Grund, dass die Seligkeit nicht in unsern eigenen Werken, (sie sind, wie sie sind,) ohne den Glauben ist, oder werden mag.  Læg derfor mærke til, hvad jeg siger. Netop det er grunden til, at saligheden ikke består i eller kan opnås gennem vore egne gerninger, de kan så være, hvordan de vil, uden troen. 
18        Möchte nun jemand sagen: Ei Lieber, du sagst viel vom Glauben, und dass allein unsere Seligkeit darinnen stehe; so frage ich dich: Wie man zum Glauben kommen mag?          Så kan det være, én vil sige: Ja, kære du, du taler meget om troen og om, at vor salighed alene består deri; derfor spørger jeg dig: Hvordan kan man komme til tro? 
19 Ich will dir das sagen: Unser Herr Christus hat gesagt: Pax vobis, videte manus etc. Siehe Mensch, ich bin der allein, der deine Sünde hat hinweg genommen, und hat dich erlöset etc.  Det skal jeg sige dig: Vor herre Kristus har sagt: "Fred være med jer! Se, her er mine hænder osv". Se, menneske, jeg er den eneste, der har taget dine synder bort og forløst dig, osv. 
20 Nun habe Friede, als wie du die Sünde von Adam empfangen hast, nicht, dass du sie gethan hast; denn ich habe den Apfel nicht gessen, so hast du nicht gessen; noch so sind wir in der Sünde gewest: also haben auch wir nicht gelitten, und sind damit des Todes und der Sünde durch Gottes Werk, nicht mit unsern Werken, frei worden.  Nu kan du have fred. For du har modtaget synden gennem Adam; ikke på den måde, at du har øvet den, for jeg har ikke spist af æblet, og du har ikke spist af det; alligevel sad vi fast i synden. Og på samme måde har vi heller ikke lidt, og er på den måde blevet fri for døden og synden ved Guds gerning, ikke med vore egne gerninger. 
21 Darum spricht Gott: "Siehe Mensch, ich bin deine Erlösung", Jes. 43,3. wie auch Paulus sagt 1. Cor. 1,30: Christus est iustificatio redemptio etc.  Derfor siger Gud: "Se, menneske, jeg er din forløsning". Og også Paulus siger: Christus est iustificatio redemptio etc. 
22 Christus ist unsere Rechtfertigung und Erlösung, wie er denn sagt an dem Ort. Da sagen unsere Herren: Ja, Redemptor, oder Erlöser, es ist wohl wahr, es ist aber zu wenig.  Kristus er vor retfærdiggørelse og for forløsning, som han siger på det sted. Så siger vore overordnede: Ja, Redemptor eller forløser, det er sandt nok, men det er for lidt. 
23         Darum sage ich wie vor: fremde Werke die machen uns fromm. Ich bin, spricht der Herr Christus, eure Rechtfertigung, ich habe zerstöret die Sünden, die ihr auf euch habt; darum so glaubt mir nun, dass ich der sey, der das gethan habe, so werdet ihr gerecht.         Derfor siger jeg som før: Fremmede gerninger er det, der gør os fromme. Jeg, siger den herre Kristus, er jeres retfærdiggørelse, jeg har ødelagt den synd, som lå på jer; derfor, tro mig nu, at det er mig, der har gjort dette, så bliver i retfærdige. 
24 Denn also stehet geschrieben Röm 4,5: Iustitia est fides, die Gerechtigkeit ist der Glaube, und durch den Glauben. (n24 For sådan står der skrevet Rom 4,5: Iustitia est fides, retfærdigheden er troen, og kommer igennem troen. 
25 Darum, wenn wir den Glauben haben wollen, so sollen wir glauben dem Evangelio, Paulo etc. und nicht den päpstlichen Briefen, oder den Decretalibus, sondern dafür, als vor dem Feuer uns hüten.  Derfor, når vi vil have troen, så skal vi tro på evangeliet, på Paulus, osv, og ikke på de pavelige breve, eller på dekretalerne, dem skal vi i stedet vogte os for som for ild. 
26 Denn alles, was da kommt vom Papst, das schreiet: Gieb, gieb; thust du das nicht, so bist du des Teufels. For alt, hvad der kommer fra paven, det skriger: Giv penge, giv penge, gør du ikke det, så tilhører du djævelen. 
27 Es wäre eine geringe Sache, wenn man allein schätzt die Leute. Aber das ist, leider, das grösste Uebel, das in der Welt seyn mag, dass man die Leute dahin richt', dass leibliche Werke können selig oder fromm machen.  Det ville ikke betyde noget, hvis man bare tog penge fra folk. Men det er desværre det største onde, som kan findes i verden, at man får folk overbevist om, at legemlige gerninger kan gøre én salig eller from. n
28        Es ist jetzund die Welt so voll des Uebels, dass (E101) sie übergehet, und ist jetzt zumal also in einem gefährlichen Gerichte und Strafe, dass Gott verhängt, dass die Leute verderben, und betrügen sich in ihrem eigenen Kopfe. 
29 Denn Kirchen bauen, fasten, beten etc. hat einen Schein eines frommen Werks; aber in unsern Kopfen betrügen wir uns selbst. 
30 Sollen den Geiz, zeitliche Ehre und andere Lster anstehen lassen, und unserm Nächsten, armen Menschen behülflich seyn. 
31 Also wird Gott in uns erstehen, und wir in ihm. Das heisst denn eine neue Geburt. Was ist das, dass wir eine frische Sünde thun, so wir nicht so bald verzweifeln, sondern gedenken: Ach Gott, du lebest noch! Christus, mein Herr, ist ein Zerstörer der Sünde; so bald ist die Sünde davon. 
32 Auch wie der weise Mann spricht Sprw. 24,16: Septies in die cadit iustus et resurgit: "Siebenmal an einem Tage fällt der Gerechte, und stehet wieder auf". 
33 Daher kommt es nun, dass die Welt so gar verkehrt und in Irrthum ist, dass kein rechter Prediger lange Zeit ist gewest. 
34        Es seyn wohl drei tausend Pfaffen, unter denen man vier rechter nicht findet: Gott erbarme sich über den Jammer!
35 Und so man schon rechte Prediger hat, so sagt man das Evangelium überhin, und darnach eine Fabel von dem alten Esel, oder eine Historie vom Dietrich von Bern; oder mischt mit ein die heidnischen Meister, Aristotelem, Platonem, Socratem etc. die ganz wider das Evangelium sind, auch wider Gott; denn sie haben  nicht die Erkenntniss gehabt des Lichts, das wir haben. 
36 Ja, kommst du her und sprichst: Ein Philosophus spricht: Thue viel guter Werke, so kommst du in die Uebung und wirst zuletzt fromm. 
37 So spreche ich: Thue kein Werk, dass du fromm werdest: aber so du schon fromm bist, denn so thue Werke: doch mit Ziemlichkeit und mit dem Glauben. Da siehet man, wie sie wider einander sind. 
38        Der Teufel hat vor Zeiten den Leuten grosse Anfechtung gemacht, und aus der Anfechtung sind sie unter dem Glauben gefallen, und sich gehalten an das Haupt, das da Christus ist; so hat er denn nichts schaffen mögen. 
39 So hat er nun einen andern Fund erdacht, und bläst unsern Junkern ein, dass man den Leuten (E102) einsteckt, und giebt ihnen Gesetz: so gewinnet es eine gute Gestalt auswendig; inwendig wird's voll Gifts. 
40 Und also wachsen die jungen Kinder im Wahn auf, gehen in die Kirche, meinen, die Seligkeit stehe darinnen, so man betet, fastet, Mess hält: also ist es der Prediger Schuld. Es hätte aber noch keine Noth, wenn man allein rechte Prediger hätte. 
41           Der Herr sagt dreimal zu St. Peter: Petre, amas me etc. pasce oves meas: "Petre, weide, weide, weide meine Schafe". 
42 Was heisst nun pascere? Es heisst weiden. Wie soll man die Schafe weiden? Nicht anders, denn das Wort Gottes, das ist, den Glauben verkündigen. 
43 Da kommen unsere Junkern und sagen, pascere heisse, leges dare, Gesetz geben, allein mit Verführung. 
44 Ja, es ist wohl geweidet: sie weiden eben die Schafe, gleich wie die Fleischhauer am Osterabend thun. So man das Wort Gottes klar, zu Steuer den Armen, Schachen des Glaubens, sagen sollte, so mischt man ein den lieben Aristotelem, der wider Gott ist; so doch Paulus an Col. 2,8 saget: "Hütet euch  vor Gesetzen und Philosophia etc". 
45 Was heisst nu Philosophia? Könnten wir Griechisch oder Lateinisch, wie Deutsch, so sähe man klar, was der Apostel saget. 
46          Ist es nicht die Wahrheit? Ich weiss wohl, dass man's nicht gern höret, und ihr viel verdreusst; noch will ich es sagen. 
47 Auch will ich dir rathen, du seyest wer du wollest, wenn du nicht predigen im Sinn hast, oder dazu kannst helfen, so werde kein Pfaffe oder Mönch, denn es ist ein Spruch im Propheten Ezech. 33,3 und 34,10 leider erschrecklich, der lautet also: 
48 "Wenn du verlässest deinen Nächsten, und siehest ihn irren, und hilfst ihm nicht, predigest ihm nicht, so will ich Rechenschaft seiner Seelen von dir haben". 
49 Den Spruch lieset man nicht. Aber ich sage, du wirst ein Pfaff, ein Mönch, darum, dass du deine sieben Zeit betest, hältest Mess, und meinst, du wollst fromm seyn. 
50 Auweh ja, du bist ein fein Gesell! Es wird dir fehlen. Du betest den Psalter, du betest Rosenkränze, du hast mancherlei ander Gebet, und machest viel Worte: du willst Mess halten, kniest vor dem Altar, sprichst die Beichte; so gehet es denn, mur, mur, mur, und mei- (E105) nest, du seyst frei von Sünden, und hast doch grossen Neid in deinem Herzen. 
51 So du deinen Nächsten möchtest erwürgen mit Glimpf, ja thätest du es,und hieltest also Messe. 
52 Es wäre nicht Wunder, dass dich der Donner in die Erden schlüge. So du aber drei Zuckerkörner gessen hättest, oder andere Würze, brächte man dich nicht mit glühenden Zangen zum Altar? also machst du dir ein Gewissen. 
53 Das heisst denn, mit dem Teufel zu Himmel gefahren. Ich weiss wohl, dass man's nicht gern höret. Noch so will ich sagen die Wahrheit, und muss es thun, sollte mich's zwanzig Hälse kosten, Auf dass mir der Spruch nicht gesprochen werde. 
54         Ja, du sagest: Es sind vor hundert oder funfzig Jahren auch gelehrte Leute gewesen. Es ist wahr; ich frage aber nach der Länge oder Menge nichts. 
55 Denn ob man schon etwas darum gewusst, ist der Teufel allwege ein Vermischer gewest, die heidnischen Scribenten lieber gehabt, denn das heilige Evangelium. 
56 Ich will die Wahrheit sagen, und muss es thun, darum stehe ich hier, und nehme nicht Geld darum. 
57 Derhalben soll man nicht auf menschlich Gesetz oder Werk bauen, sondern zu dem einen rechten Glauben haben, der der Sünde ein Zerstörer ist, so empfinden wir uns wachsen in ihm. 
58  So ist alles, das uns vor bitter gewesen, süsse. Es will denn Gott unser Herz erkennen. Wenn das geschiehet, so werden wir verachtet: so geben wir nichts um Menschengesetz, so kommt denn der Papst, und verbannet uns, so sind wir in Gott verknüpft, dass wir alles Unglück, Bann, Gesetz, ganz nicht achten. 
59          Darnach möchte einer weiter fragen, und sagen: Soll man die menschlischen Gesetze ganz nicht halteb? Oder: Kann man nicht gleichwohl beten, fasten etc. so doch der rechte Weg vorhanden ist. 
60 Ich antworte und sage: Wenn eine rechte christliche Liebe und Glaube vorhanden ist, so ist alles, das der Mensch thut, verdienstlich, und mag ein jeder thun was er will, Romer 14, 22. 23. doch in der Meinung, dass er die Werke für nichts achte; denn sie können ihn nicht selig machen. 
61         Auf dass ich beschliesse: So soll ein jeglicher Mensch sicn besinnen und denken, dass wir uns nihct helfen (E106) können, sondern Gott. 
62 Auch dass unsere Werke gar gering sind, so haben wir den Friede Gottes; und ein jeglicher Mensch soll sein Werk also schicken, dass es ihm nicht allein nütze sey, sondern auch einem andern, seinem Nächsten. 
63 Ist er reich, so soll sein Gut den Armen nütze seyn: ist er arm, soll sein Dienst dem Reichen zu gute kommen: wo ein Knecht oder eine Magd ist, so soll zu Nutze kommen ihr Werk ihrem Herrn. 
64 Also, dass niemandes Arbeit ihm allein nütze sey. Denn wenn du merkest, dass du deinen Nutzen allein schaffst, so ist dein Dienst falsch. 
65 Es hat mit mir keine Noth, ich weiss nun wohl, was menschliche Gesetze sind: der Papst gebe so viel Gesetze als er will, so will ich sie alle halten, ob mich's gelüstet. 
66 Darum, lieben Freunde, gedenkt, dass Gott erstanden ist von unsertwegen. Also lass uns auch erstehen, räthig zu seyn den Schwachen des Glaubens, und unser Werk dahin richten, dass Gott ein Gefallen daran habe.
67 So empfahen wir den Frieden, den er uns heute hat geben. Das verleihe uns Gott zu aller Zeit. Amen. 
68 c
69 c
70 c
71 c
72 c
73 c
74 c
75 c
76 c
77 c
78 c
79 c
80 c
81 c
82 c
83 c
84 c
85 c
86 c
87 c
88 c
89 c
90 c

Noter:

n1: Note i Erlangerudgaven: Diese Predigt wurde bald durch den Druck bekannt, und erschien in mehreren Auflagen. Man scheint hie und da manches darin verdreht und übel gedeutet zu haben, weil eine Ausgabe derselben folgenden Titel führt: ein Sermon D. Mart. Luthers, so er auf dem Hinweg zu Kaiserl. Majest. gen Worms zu ziehen auf Bitte vortrefflicher und viel gelehrter, ohne vorgehenden Fleiss; oder sonderliche Studierung, in der Eile in Erfurth gethan, am Sonntag Quasiomodogeniti, von einem Leyen, nachdem ihm in seinem Abwesen dieselbige in Rücken ungünstig und unwahrheftiglich, und anders, denn durch ihn verlaut, nachgesagt, zu Entschuldigung und Erhaltung unleugbarer Wahrheit, auch zu Besserung derjenigen, so darinnen getroffen, wie geschehen, in Druck befohlen und verschafft.

n24: Vulgata til Rom 4,4f har: 4  ei autem qui operatur merces non inputatur secundum gratiam  sed secundum debitum 5  ei vero qui non operatur credenti autem in eum qui  iustificat impium reputatur fides eius ad iustitiam. Deraf kan man nok uddrage den lære, at justitia est fides, men det står der jo ikke sådan direkte.