Luther til Melanchthon

13. juli 1521


Taget fra https://archive.org/details/supplwerkebriefwecr0302luthuoft/page/356Indhold: Luthers brev til Melanchthon den 13. juli 1521. Næste brev 1. august 1521. Forrige brev 26. maj 1521. Forord til Themata de votis, af Luther september 1521 fra WA8, 313 #61.

Tilbage til oversigten!
 
 

1   Missfallen über Melanchthons Brief. Schon 8 Tage körperlicht und geistlige Beschwerden. Wird's nicht besser, werde er Erfurter Ärzte konsultieren. Auf Emsers Quadruplica werde er nicht antworten, auch Amsdorf sei zu gut dazu. Ünersetzung des Pariser Urteils und Melanchthons Apologie und Ökolampads Quod non sit onerosa Christianis confessio. Die neue deutsche Postille. Blüte der Wittenberger Universität. Melanchthon solle sich schonen. De gladii iure. Gratuliert Amsdorf zur Schmöllner Pfründe. Bedauert das kurfürstliche Verbot der Disputation über einen Teil der Thesen de confessione.


2   Handschriftlich: 1. Dresden C 351, 28b (alt 116b). 2. Jena Bos. Q25a, 6b. Drucke: 3. Aurifabe 1, 334b. 4. de Wette 2,21. 5. Enders 3,188. Wir folgen 1.


3 Nr. 418: Luther an Melanchthon

Wartburg 13. Juli 1521


4  Philippo Melanthoni, servo Christi fideli, Wittembergensis Ecclesiae Euangelistae.

Til Philip Melanchthon, Kristi tro tjener, evangelist i Wittenbergs menighed.

5 Displicuerunt literae tuae 1) duplici nomine: primum, quod impatientius te ferre crucem intelligo nimiumque indulges affectibus ac tener es tuo more, deinde, quod me extollis nimio et erras vehementer, dum tanta mihi tribuis, quasi pro causa Dei adeo sim sollicitus. Confundit ac discruciat me tua egregia ista suspicio mei, cum ego hic insensatus et induratus sedeam in otio, proh dolor, parum orans, nihil gemens pro ecclesia Dei, quin carnis meae indomitae uror magnis ignibus; summa: qui fervere spiritu debeo, ferveo carne, libidine, pigritia, otio, somnolentia, ac nescio, an, quia vos non oratis pro me, Deus a me aversus sit; tu tam in locum meum succedis, donis Dei gravior et gratior. (WAB 357)

Jeg er utilfreds med dit brev af to grunde. For det første, fordi jeg kan forstå, at du ikke bærer dit kors med tålmodighed, idet du hengiver dig til dine følelser, som du plejer at gøre. Dernæst, fordi du fremhæver mig alt for meget, når du tillægger mig så meget, som om det kun er mig, der er bekymret for Guds sag. En sådan udmærket mistanke fra din side forvirrer mig og piner mig, for her sidder jeg – ak og vé – ufølsom og hård i min mangel på beskæftigelse; jeg kan knap nok bede, jeg kan ikke gennemføre noget for Guds kirke, så længe jeg brænder i mit utæmmede kød med en mægtig ild; kort sagt: jeg, som burde være gloende hed af ånd, jeg er gloende hed af kød, af vellyst, af dovenskab, af lediggang, af lyst til at sove, og jeg véd ikke, om det, at Gud har vendt sig imod mig, skyldes, at I ikke beder for mig. Men du har i mit sted held med dig, du er mere fyldt med og mere taknemlig for Guds gaver.

6  Octo iam dies sunt, quod nihil scribo, neque oro, neque studeo, partim tentationibus carnis, partim alia molestia vexatus. Si res melior non erit, omnino Erffordiam ingrediar 2) publico titulo 3); ibi me videbis, vel ego te; medicos enim aut chirurgos consulam. 4) Non est enim, quod feram amplius id mali, cum decem vulnera magna facilius ferre quirem, quam modicum hoc laesionis iudicium. 5) Forte et ideo sic me molestat Dominus, ut ex ista eremo me in publicum rapiat.

Hele otte dage igennem har jeg intet skrevet, jeg kan hverken bede eller læse, jeg rystes dels af kødets fristelser, dels af andre elendigheder. Hvis tingene ikke bliver bedre, må jeg tage til Erfurt, under eget navn, dèr vil du kunne se mig, og jeg dig; for jeg vil konsultere en læge eller en kirurg. For det lader sig ikke gøre, at jeg mere udholder dette onde, for jeg kunne lettere udholde ti store sår end denne middelmådige bedømmelse af læsionen. Måske er det også derfor, Herren piner mig, at han vil tvinge mig ud i det åbne fra denne ørken.

7  Emsero 6) ego non respondebo; respondeat, qui visus fuerit tibi idoneus, vel Amsdorfius, nisi is dignior est, quam ut cum hoc stercore committatur. 7)

Emser kan jeg ikke svare. Lad den, som du synes egnet til det, svare, måske Amsdorf, hvis ikke han er for god til at beskæftige sig med dette snorketræ.

8  Tuam in asinos Parrhisienses Apologiam cum illorum insania statui vernaculo donare adjectis annotationibus 8). Valde vellem Oecolampadii de confessione librum apud vos itidem vernaculum fieri 9), ut rumpantur papistae. Ego Postillas in Euangelia vernacula tracto, statim missurus ad incudem, ubi denarium attigero.10)

Din apologi imod de parisiske asener har jeg besluttet at oversætte til tysk, med tilføjede notater. Jeg kunne have vældig lyst til samtidig at oversætte Økolampadius' bog ”de confessione”, så der kunne rystes op i pavedømmet. Jeg er i gang med prædikener over evangelierne på tysk, og jeg skal sende dem til trykkeren, når jeg har udarbejdet nogle stykker.

Quando sic floret res vestra, me plane nihil habetis opus. Atque tibi quoque indignor, qui tantis te laboribus oneras, nec audis, ut parcas tibi. Ideo te sensus tuus ducit singulariter. Toties hoc inclamo, sed toties surdo fabulam narro. 11)

Så længe jeres sag går så godt, har I jo slet ikke brug for mig. Og jeg regner også dig for værdig til, skønt du har bebyrdet dig med så meget arbejde, at du ikke vover at skåne dig. Derfor fører din følelse dig på egen hånd. Dette skælder jeg dig hele tiden ud for, men jeg taler hele tiden for døve ører.

10 De gladii jure 12) sic sentio, ut prius. 13) Nam tu mihi videris petere aut mandatum aut consilium ex euangelio super hac re. In quo plane tecum sentio, neque praeceptum neque consultum 14) esse huiusmodi ius in euangelio. Neque conveniebat ullo modo, cum euangelium sit lex voluntariorum et liberorum, quibus nihil commune cum gladio aut gladii iure. Sed nec prohibitum est eius ius, imo confirmatum et commendatum, quod prorsus de nulla permissarum rerum legimus. Nam et ieiunia et externae ceremoniae neque praeceptae neque consultae sunt in euangelio, sed neque ulla rerum temporalium cura. Aeque enim non convenebat de iis disponere euangelio, quae solus spiritus in sua libertate disponit. Sed nunquid ideo ius non est utendi illis? Imo nonne necessitas huius vitae requirit eiusmodi ius et usum?

Hvad angår retmæssigheden af sværdet, mener jeg det samme som før. For så vidt jeg kan se, søger du efter en befaling eller et råd fra evangeliet om denne sag. Men jeg er enig med dig i, at der hverken er et bud eller et råd om den slags retmæssighed i evangeliet. Og det ville heller ikke på nogen måde være i overensstemmelse med evangeliet, eftersom evangeliet er en lov for de frivillige og de befriede, som ikke har noget fælles med sværdet eller sværdets retmæssighed. Men ejheller er der noget forbud mod denne retmæssighed, ja, den bliver bekræftet og anbefalet, når vi slet ikke læser om nogen tilladte sager. For heller ikke fasten og de ydre ceremonier er hverken foreskrevet eller tilrådet i evangeliet, men det er heller ikke nogen bekymring om det timelige. For ligesådan plejer man ikke at omhandle disse ting ud fra evangeliet, som alene omhandler ånden i dens frihed. Men betyder det, at der af den grund aldrig kan være nogen retmæssig brug af sværdet? Tværtimod! Mon ikke dette livs nødvendighed kræver den slags retmæssighed og brug?

11  Tua ratio pulchre faceret, si omnes obedirent euangelio. Ablato enim gladio (quum necesse sit malos plures esse), quamdiu stabit ecclesia Dei in hoc saeculo, cum nullus neque vita neque rerum usu, prae malorum licentia, poteri queat? Sed tu rationibus et inconventientiis non vis urgere, sed Scripturis.

Du giver en smuk begrundelse, hvis alle blot adlød evangeliet. For hvis man ser bort fra sværdet (skønt de onde nødvendigvis må være de fleste), hvor længe ville så Guds kirke eksistere i denne tidsalder, når hverken liv eller gods kunne være sikret uden de ondes tilladelse? Men du på din side skal ikke bedømme det ud fra begrundelser og ubehageligheder, men ud fra skriften.

12 Dixi antea neque praeceptum neque consultum esse gladium, sicut neque multa alia, esse tamen commendatum et confirmatum, sicut ius matrimonii, quod itidem nihil ad euangelium pertinet. Habes enim Ioannem Baptistam, Lucae 3, 15), qui milites instituit dicens: 'Neminem concutiatis, neque calumniam faciatis, sed estote contenti stipendiis vestris'. Certe, nisi ius gladii haberent, prohibere debuit, quum illi (WAB 358) quaestionem tuam proprie moverent, dicentes: 'Quid facere et nos debemus?' Hic institutam non habes, confirmatam tamen habes militiam. Nonne cogitas, multo difficilius esse tibi, quid respondeas satis hunc locum contra te adducenti, quam quid tibi respondeatur? Paulus 1 Timoth 2, 16) iubet orare pro iis, qui in sublimitate constituti sunt, exemplo Hieremiae 17) pro rege Babylonis orare iubentis, et non iubet orare contra sublimitates tanquam rem vel prohibitam, vel nullius iuris existentem.

Jeg sagde før, at der hverken er bud eller råd om sværdet, ligesom der heller ikke er det om meget andet, og dog er det anbefalet og bekræftet, ligesom ægteskabets retmæssighed, som på samme måde ikke har noget med evangeliet at gøre. For du har jo Johannes Døberen, som i Luk 3,14, instruerer soldaterne, idet han siger: ”I må ikke mishandle eller udplyndre nogen, men skal være tilfreds med jeres sold”. Det er jo givet, at hvis de ikke havde sværdets retmæssighed, så burde han forbyde dem at være soldater, for de var jo bevæget af netop dit spørgsmål: 'Hvad skal så vi gøre?' Her har du ikke nogen institution, og dog får du militærvæsenet bekræftet. Mon ikke du må bliver klar over, at det vil være meget vanskeligere for dig at finde ud af, hvad du skal svare på de indvendinger, der rejses imod dig ud fra dette skriftsted, end at finde ud af, hvad der indvendes imod dig? Paulus befaler i 1 Tim 2,2 at bede for dem, som er i høje stillinger, efter Jeremias' eksempel, han som befalede at bede for Babylons konge, Jer. 29,7, og han befalede ikke at bede imod dem i de høje stillinger, som om det var noget, der var forbudt, eller noget, der ikke var retmæssigt begrundet.

13 At illi ethnici erant, inquis. Sed non orabant, ut fideles fierent, sed ut et essent et subsisterent in pace. Non mihi persuadebis, posse orationem iuberi aut ab apostolis aut a prophetis pro iis rebus, quae tantum permissae et ferendae sunt, ut subsistant et quietae sint; alioqui pro raptoribus, et (ut interpretaris) tyrannis iniquis, ut iniquisint, orabimus.

Men du vil sige, at disse var hedninger. Men de bad ikke om, at de måtte blive troende, men om at de både måtte leve og bevares i fred. Du kan ikke overbevise mig om, at man kan befale at bede for sådanne mennesker enten af apostlene eller af profeterne, og at den bøn kun skulle opfattes som tilladt og tålelig, bønnen om, at de måtte bevares og forholde sig roligt; ellers skulle vi også bede for røvere og (som du fortolker det) uretfærdige tyranner, at de måtte forblive uretfærdige.

14  Iam Apostolum ad Romam 13,18) et 1. Petri 3, 19) non sic a te reiici patiar, quasi huc non valeant, aut tantum subditos erudiant. Non hoc efficies, Philippe. Verba Dei sunt et magnum sonantia, ubi dicit: Potestas a Deo est, et ordinationi Dei resistit, qui potestati resistit, et: 'minister Dei est'. Non invenies hoc dici in rebus permissis tantum. Non est minister Dei, sed hostis, qui iniuriam facit aut quaecunque non ferenda infert, nec est permissio vel res permissa minister Dei. Aliud longe est, quod aliquoties 20) scribitur Deus gentem super gentem excitasse, ut regem Babylonis contra Tyrum, in Ezechiele 21) servum vocans, et spiritum regum Medorum contra Babylonem, in Hieremia 22) suscitans; et aliud, quod potestas pro pace ordinare dicitur, ad Roman. 13, 23), et 1 Timoth 2, 24). Nam hic timori mali operis, non boni constitutam dicit, illic vindictae, et iam facti mali operis ratio habetur.

Men apostelen Paulus tåler ikke at blive gengivet af dig, med udsagnet Rom 13,1ff eller Peter med 1 Pet 2,13ff, som om det ikke har gyldighed her, eller blot skal undervise de underordnede. Sådan fører du det ikke igennem, kære Philip. Det er Guds ord og det lyder kraftigt, når han siger: Øvrigheden er fra Gud, og den, der sætter sig imod øvrigheden, sætter sig imod Guds ordning. Og i vers 4: 'Den er Guds tjener'. Dette finder du ikke sagt om noget, der kun er tilladt. Den er ikke Guds tjener, men hans fjende, som øver uretfærdighed, eller som vender sig imod, at hvad som helst skal bæres, ejheller er det tilladeligt eller en tilladt sag for Guds tjener. For det er én ting, når det mange steder skrives, at Gud ophidser folk mod folk, f.eks. babylonerkongen mod Tyrus, (Ez 26,7), og kalder ham sin tjener, og oprejser ham i Jer 51,11; men noget helt andet, når han siges at indrette øvrigheden for fredens skyld, Rom 13,4, og i 1 Tim 2,2. For det ene sted siger han, at man skal frygte onde gerninger, ikke at man skal arbejde for det gode, men det andet sted bringer han hævn, og vil give en begrundelse for allerede gjorte onde gerninger.

15 Iam quid facies, quum Abraham, David, et sanctos antiquos legas gladio usos optime? Quis fuisse viros euangelicos certum est, licet pro tempore tantum uterentur. Certe usum rei, qui illi usi sunt laudabiliter, non est pium ab euangelicis viris negari. Neque enim Abraae quidquam erat de gladio mandatum aut consultum, praesertim cum in euangelio non sit revocatum neque prohibitum, sed (ut dixi) confirmatum, utique in iis, qui Christiani erant seu fideles, id est militibus Ioannem interrogantibus.

Men hvad stiller du op med, at Abraham, David og de hellige fra den gamle pagt i høj grad brugte sværdet? Du kan da være ganske sikker på, at de var evangeliske mænd, selv om sværdet kun blev brugt af og til. Sagen med, at de brugte det, står fast, og at de brugte det, var rosværdigt, og det er ikke fromt, at evangeliske mænd nægter det. Men der var jo ikke for Abraham nogen befaling eller noget råd om sværdet, og specielt blev det ikke i evangeliet tilbagekaldt eller forbudt, men – som jeg har sagt – bekræftet overalt blandt dem, som var kristne eller troende, f.eks. blandt de soldater, der stillede spørgsmål til Johannes.

16   Cum ergo Christus in euangelio res divinas et coelestes instituere debuerit, quid mirum, si gladium non instituerit, qui humanis creaturis facile ordinari potest, et tamen sic eum tractat, ut, nisi euangelio repugnaret, eum a se institui, vellet instituere, dum commendat et confirmat institutum, imo dum plane asserit divinitus ordinatum.

Men eftersom Kristus i evangeliet burde have indstiftet de guddommelige og himmelske sager, er det ikke mærkeligt, at han ikke indstifter sværdet, som jo nemt kan indsættes ved menneskelige skabninger, og dog behandler det sådan, at han gerne havde villet indstifte det, hvis ikke evangeliet satte sig imod, at han indstiftede det, for han anbefaler det jo og bekræfter, at det er indstiftet, ja, han ligefrem forsikrer, at det er guddommeligt anordnet.

17 Petrus et Iudas 25) etiam potestates sperni et maledici ab Antichristo quam indignantur! Aut nunquid permissa licentiosa aut iniqua non licet spernere? Honorem eis et reverentiam vult haberi. Sed nunquid idem vult permissis et iniquis? (WAB 359)

Og hvor meget ser ikke Peter (2 Pet 2,10) og Judas (Jud 8) ned på de magter, der spottes og forbandes af antikrist! Eller er det mon ikke tilladt at spotte dem, der bruger den tilladte frihed til uretfærdighed? Han vil, at de skal holdes i ære og godt ry. Men mon han vil det samme for det tilladte og det uretfærdige?

18 Hic locis Scriptuae captus non habeo, quod mihi respondeam, Philippe, multo minus mihi satisfacies in hanc partem, quam ego tibi in tuam. Tu nullum locum habes, qui vel damnet vel prohibeat, vel ullo modo fugere doceat; ego tot modis confirmatam, commendatam, honorandam, oratione Deo commendandam habeo potestatem huius mundi, nisi quod ab euangelio neque imperata neque consulta sit, quod nec matrimonium, nec domus, nec disciplina domus aut civitatis, aut ulla rerum corporalium administratio et cura. Tu si quid aliter revelatum habes 26), ostende, sed sic ostende, ut prohibitam, fugiendam, aut solum permissam adserat. Christus enim Pilato datam desuper potestatem dixit 27); Deum autem dare non in malum hoc loco sonare puto. De his satis.

Jeg sidder fast i disse skriftsteder, ikke fordi jeg svarer mig selv, kære Philip; du har langt mindre tilfredsstillet mig på det punkt, end jeg har tilfredsstillet dig. Du har ikke noget skriftsted, som enten fordømmer eller forbyder, eller lærer, at det (sværdet) på nogen måde skal undgås; jeg, derimod, regner denne verdens øvrighed for bekræftet, anbefalet, æret på så mange måder, bl.a. ved at man anbefaler at bede til Gud om det, og så er det ligegyldigt, at de hverken er påbudt eller tilrådet af evangeliet, hvilket heller ikke ægteskabet, hjemmet, den hjemlige orden eller statens orden eller nogen legemlig ordning af tingene er. Men har du noget andet fra åbenbaringen (dvs. skriften, rr), så fremvis det, men fremvis det sådan, at det er forbudt, bør undgås eller blot føjes til som tilladt. For Kristus sagde jo overfor Pilatus, at der var givet ham magt ovenfra. Men jeg mener, at ifølge dette ord giver Gud ikke magt til at gøre det onde. Men nok om dette.

19  Gratulor Amsdorffio substantia aucto 28) sed magis feliciter profitenti Apostolum. Iam saturi estis, sine me regnatis, nec video, quid sit, cur tantopere me desideritis, aut quae necessitas meae operae vobis sit. Tu te ipsi accersere videris cogitationes, quum felicius habeant res vestrae, me absente, quam praesente. Tu legis, Amsdorffius legit, Ionas leget. 29) Obsecro, solis vobis vultis annuntiari regnum Dei? Non et aliis oportet euangelizari? Non dabit vestra Antiochia vel Silam vel Paulum vel Barnabam 30) in opus aliquod spiritus?

Jeg gratulerer Amsdorf med den faste stilling (?), men det er mere glædeligt, at han læser over apostelen. I er nu allerede mætte, I hersker uden mig, så jeg ser ikke, hvordan det kan være, at I i den grad ønsker mig tilbage, eller hvilken nødvendighed mit arbejde er for jer. Du for dit vedkommende synes at afværge overvejelser over, hvordan I kunne have jeres forhold bedre, når jeg er fraværende, end når jeg er til stedet. Du forelæser, Amsdorf forelæser, Jonas har forelæst. Jamen, for Søren, ville ikke I alene kunne bebude Guds rige? Der ville vel ikke være brug for andre til at udbrede evangeliet? Der ville vel ikke skulle gives jeres Antiokia hverken en Silas eller en Paulus eller en Barnabas til åndens forskelligartede arbejde?

20 Dico tibi: quamquam omnium libentissime apud vos sum, tamen nihil gravarer (quando iam vos abundatis), si vel Efforiae, vel Coloniae, vel alibi me Dominus vellet ostio verbi 31) dignari. Quam multa, quaeso, messis ubique, et pauci operarii 32); vos autem estis omnes operarii. Ratio certo non nostri, sed fratrum nostrorum ubique dispersorum habenda est, ne forte nobis vivamus, id est, diabolo, et non Christo.

Jeg siger dig: Skønt jeg helst af alt ville være hos jer, så er det mig dog ikke ukært (når nu I klarer jer så godt) om Herren ville unde mig indgang enten i Erfurt eller Køln eller et andet sted. Hvor stor er ikke høsten overalt, og arbejderne er få; men I er mange arbejdere. Vi må regne med, at det ikke er for vores skyld, men for vore brødre, som er spredt ud overalt, så at vi ikke skal leve for os selv, det vil sige: for djævelen, men for Kristus.

21  Quare vide, ne nimio carnem invicem sapiamus, ut magis praesentiam carnis quam spiritus quaeramus. Ego paratus sum ire, quo Dominus volet, sive ad vos, sive alio. De reditu meo nihil scio prorsus scis, in cuius manu situm sit.

Derfor se til, at vi ikke alt for meget tænker på vort kødelige samvær, så vi skulle ønske hellere at være sammen i kødet end i ånden. Jeg for mit vedkommende er parat til at rejse derhen, hvor Herren vil, om det nu er hos jer eller et andet sted. Om min tilbagekomst véd jeg intet, ud over, at jeg véd, i hvis hånd det ligger.

22 Scribit mihi Spalatinus, non esse disputatam partem conclusionum de confessione 33), mandato Principis, quod mihi displicet miro modo. Obsecro, deinceps semper praevenite consilio aulae, non sequimini, sicut ego hactenus feci; dimidio non factum esset, si in illius consilio pependissem. Sunt etiam ibi homines, sicut et nos. Expostulabo de hoc cum Spalatino 34). Haec inflant fiduciam adversariis nostris, et timidos nos arguunt. Vale. Literas has iamdudum 35) scriptas ferre promisit quidam et fefellit. Orate pro me, quaeso, vos; peccatis enim immergor in hac solitudine 36). Ex eremo mea, 1521 die Margarethae.

Martinus Lutherus, Eremita.

(WAB 360)

Spalatin skriver til mig, at vi efter fyrstens påbud ikke må diskutere konklusionen om konfessionen, hvilket jeg ikke er tilfreds med og undrer mig noget over. For Søren, slottets råd kommer os altid i forkøbet, I skal ikke adlyde det, sådan som jeg hidtil har gjort; der ville ikke være sket det halve af, hvad der er sket, hvis jeg havde rettet mig efter hans råd. De er jo også mennesker dèr, ligesom vi er det. Jeg vil drøfte det med Spalatin. Dette indblæser tillid i vore modstandere, de vil hævde, at vi er bange. Lev vel. De breve, en vis herre havde lovet at tage med, har han skuffet mig med. Bed for mig, alle sammen, for jeg vil drukne i synd i denne ensomhed. Fra min ørken, 1521 på Margrethes dag.

Martin Luther, eremitten.

23 Note 1: Gewiss von demselben 6. Juli, an dem Melanchthon in bezug auf Luther an Spalatin schrieb (CR 1,417): 'vereor, ne se animi dolore conficiat, non quidem sua causa, sed nostra, tout esti thV ekklhsiaV.


24 Note 2: An der Reise nach Erfurt wurde Luther durch die dort ausgebrochene Pest gehindert (an Spalatin 31. Juli s. u. S. 368,3).


25 Note 3: Nicht inkognito, vgl gleichzeitig an Amsdorf (u. S. 361,6f): 'illic publice agam'.


26 Note 4: Es gab in Erfurt nur zwei Ärzte (Kalkoff, Humanismus und Reformation in Erfurt, S. 80,1) Georg Sturz und - ?


27 Note 5: Walch 2 nimmt indicium an: ”als dieses kleine Anzeichen einer Verletzung”. Gemeint ists die des Mastdarms (an Spalatin 15. Juli u. S. 364,6f).

Walch mener, der skal stå ”indicium” (og ikke iudicium). ”som denne lille antydning af en læsion”. Luther mener endetarmen.

28  Note 6: Auf dessen ”Quadruplica”, die Melanchthon wohl mitgeschickt hatte (Unsre Ausg. Bd. 8, 241).

Se evt. Emsers skrift her, der er tale om et modskrift mod Luther skrift til den tyske adel.

29 Note 7: Luther gleichzeitig an Amsdorf (u. S. 361,8f): 'Philippus scripsit te responsurum Emsero, si mihi videretur; sed metuo, ne indignus sit te respondere.'


30 Note 8: Melanchthons 'Adversus theologorum Parisinorum decretum pro Luthero apologia' erschien erst Anfang Juli (Suppl. Mel. VI 1, 143, dazu en del mere

Se evt Luthers svar her.

31 Note 9: Eine deutsche Übersetzung erschien am 28. August bei Grimm und Wirsung in Augsburg (Stähelin, Ökolampadbibliographie S. 29, Nr. 50).


32 Note 10: Bemærkninger om to tolkninger af disse bemærkninger.


33 Note 11: Erasmi adagia 1, 4, 87 (p. 154).


34 Note 12: Kolde, Die loci communes Philipp Melanchthons 3, S. 244,2: ”Melanchthon war damals in Gefahr, an der sittlichen Berechtigung der weltlichen Obrigkeit irre zu werden, weil sie in der Schrift nicht besonders eingesetzt sei”. Dagegen Karl Müller in ”Geschichtliche Studien für Albert Hauck” 1916, S. 236: ”Nicht darum handelt es sich, ob es unter Christen eine Obrigkeit geben dürfe, sondern darum, ob Christen obrigkeitliche Ämter bekleiden, das Schwert führen und für ihre Person das ius gladii gebrauchen dürfen”. Müller hat auch gezeigt, dass diese Auseinandersetzung Luthers mit Melanchthon grundlegend geworden ist für den 1. Teil seiner Schrift ”Von weltlicher Obrigkeit” (1523). - Am 21. September 1522 schrieb Luther an Joh. Von Schwarzenberg (Erl.53,152), dass er bald etwas veröffentlichen wolle ”von weltlichem Schwert, wie das mit dem Euangelio übereinkäme”.


35 Note 13: Müller S. 238: ”Das kann nicht auf Ausführungen verweisen, wie sie im Sermon von den guten Werken oder in der Schrift an den Adel vorliegen … sondern offenbar nur auf Gespräche im Kreis der Freunde, also vor allem mit Melanchthon”.


36 Note 14: Aus S. 357,49 ergibt sich, das consultum die richtige Lesart ist (gegen Enders 3, 195,10)


37 Note 15: V. 14.

Luk 3,14: ”Også nogle soldater spurgte: »Hvad skal så vi gøre?« Og til dem sagde han: »Ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lade jer nøje med jeres løn.«”

38 Note 16: V. 2.

1 Tim 2,2: ”bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed.”

39 Note 17: 29,7.

Jer 29,7: ” Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den; går det den godt, går det også jer godt”.

40 Note 18: V. 1ff.

Rom 13,1: ”Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud.”

41 Note 19: 2.13ff.

1 Pet 2,13: ”For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver v14  eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. v15  For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode skal stoppe munden på tåbelige og uforstandige mennesker;”

42 Note 20: 2 Chron. 15,6. Matth 24,7.

2 Krøn 15,6: Folk knustes mod folk og by mod by, for Gud skabte forfærdelse blandt dem med alle slags trængsler.

Matt 24,7: For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.

43 Note 21: 26,7.

Ez 26,7: For dette siger Gud Herren: Fra nord sender jeg Babylons konge, Nebukadnesar, kongernes konge, imod Tyrus med heste og vogne og ryttere, en hær, et stort mandskab.

44 Note 22: 51,11

Jer 51,11: Spids pilene!
Fyld koggerne!
Herren har vakt Mediens kongers ånd,
for det er hans plan at lægge Babylon øde.
Dette er Herrens hævn,
hævnen for hans tempel.

45 Note 23: V. 4.

Rom 13,4: Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem; v4 for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne sværd; de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde.

46 Note 24: V. 2.

1 Tim 2.2: bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed.

47 Note 25: 2 Petr. 2,10. Jud. V. 8.

2 Pet 2,10b: Hensynsløse og selvhævdende, som de er, viger de ikke tilbage for at spotte overjordiske magter,

Vulgata: 2:10 magis autem eos qui post carnem in concupiscentia inmunditiae ambulant dominationemque contemnunt audaces sibi placentes sectas non metuunt blasphemantes

Jud 8: Alligevel gør disse mennesker det samme: I deres sværmeri tilsøler de legemet, lader hånt om Herrens myndighed og spotter overjordiske magter.

Vulgata: 1:8 similiter et hii carnem quidem maculant dominationem autem spernunt maiestates autem blasphemant

48 Note 26: 1 Kor 14,30.

1 Kor 14,30: Men får en anden, som sidder der, en åbenbaring, skal den første tie stille,

49 Note 27: Joh 19,11

Joh 19,11: Jesus svarede ham: »Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd.«

50 Note 28: Über die Schmöller Pfründe s. d. nächsten Brief. Ausdies ergibt sich auch, dass Amsdorf damals über den Hebräerbrief las.


51 Note 29: Jonas war noch nicht definitiv nach Wittenberg übersiedelt, s. o. S.353,1.


52 Note 30: Apg 15,22.

Apg 15,22: Så besluttede apostlene og de ældste sammen med hele menigheden at udvælge nogle af dens mænd og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. Det blev Judas, der kaldtes Barsabbas, og Silas, som var ledende mænd blandt brødrene.

53 Note 31: Kol 4,13.

Kol 4,13: Jeg kan bevidne, at han har megen møje for jeres skyld og for dem i Laodikea og Hierapolis. Skal være Kol 4,3: og bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for

Vulgata: Kol 4,3: orantes simul et pro nobis ut Deus aperiat nobis ostium sermonis ad loquendum mysterium Christi propter quod etiam vinctus sum

54 Note 32: Matt 9,27.

Skal være Matt 9,37:  Da sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få. v38  Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.«

55 Note 33: Dass es sich hier um Thesen handele, die (WAB 361) Luther im Anschluss an seine Schrift ”Von der Beicht” verfasst und nach Wittenberg gesandt habe, () ist mir nicht sicher. + en længere overvejelse.


56 Note 34: Vgl. 15. Juli u. S. 364,14ff.

57 Note 35: Der Brief kann aber doch nur ein paar Tage früher geschrieben sein.

58 Note 36: S. o. S. 356,9ff.

59 n

 

60 n

61 n

62 WA 8, tysk forord til Themata de votis, side 313.

63 In der Schrift ”An den christlichen Adel” hatte Luther under den einer Reformation bedürftigen Stücken des kirchlichen Lebens auch diejenigen Satzungen hervorgehoben, nach welchen bestimmte Personen durch ein Gelübde auf Lebenszeit zum Cölibat verpflichtet wurden. Solche Gelübde verpflichteten einerseits den Clerus vom Subdiakonate an aufwärts, andererseits alle, welche sich dem klösterlichen Leben widmeten. Mit besonderem Nachdruck hatte sich Luther zunächst der Pfarrer angenommen. Ihr Stand, so urtheilte er, beruhte auf göttlicher Stiftung und war für die Kirche nothwendig, während das Klosterleben von Menschen ersonnen war und der gleichen Bedeutung für den Fortbestand der christlichen Gemeinde entbehrte. So konnte Luther von den Gelübden, durch die der Mönch sich gebunden hatte, zunächst das Urtheil fällen, dass, wer sich selbst eine Bürde auferlegt habe, sie nun auch tragen möge. Gleichwohl fasste er auch jetzt schon eine Reform des Klosterlebens ins Auge, durch welche künftighin auch den Mönchsgelübden ihre auf Lebenszeit bindende Kraft genommen werden sollte. Viel dringener aber erschien ihm eine Gewissensentlastung des Pfarrgeistlichkeit zu sein. Hier sei ja die Lage die, dass, wer nach göttlicher Ordnung Pfarrer geworden sei, dabei zugleich durch päpstliches Gesetz, nicht durch eigne freie Wahl, unter ein Cölibatsjoch gestellt sei, das noch dazu apostolischer Anordnung direkt zuwiderlaufe, und so seine Freiheit verloren habe. Für diesen also durch Satzung geknechteten Stand forderte er nicht allein von einem künftigen ”christlichen Concil” die Aufhebung der bestehenden Cölibatsverordnungen und ertheilte nicht nur den Rath, fortan bei Empfang der Weihen den Bischöfen das Keuschheitsgelübde zu verweigern oder dich es nur mit einer die Freiheit wahrenden Einschränkung zu leisten, sondern er ging auch noch einen Schritt weiter: er ertheilte alle den Pfarrern, welche zur Zeit im Concubinat lebten, den Gewissensrath, diesen getrost in eine Ehe umzuwandeln, unangesehen, was des Papsts Gesetz dazu sage. Den übrigen Geistlichen wollte er ”weder rathen noch wehren, ehelich zu werden oder ohne Weiber zu bleiben”; er wollte das einer ”gemeinen christllichen Ordnung und eines jeglichen besseren Verstand” anheimstellen. (WA8,314)

64 Damit hatte Luther den Anstoss zu praktischen kirchlichen Neuerugen gegeben, die nicht nur neue Conflikte mit der bestehenden kirchlichen Gewalt, sondern auch neue principielle Erörterungen der Frage nach dem Recht und der Kraft der Gelübde nach sich ziehen mussten. Bestimmte Ereignisse nöthigten Luther, sich in die also in Bewegung gebrachte Frage immer mehr zu vertiefen und als öffentlicher Berather der Gewissen seine Stimme weiter vernehmen zu lassen.

65 Schon in den ersten Wochen seines Wartburgaufenthaltes erfuhr er, dass der von der Wittenberger Universität nach Kemberg vocierte Propst Barthomolaeus Bernhardi (aus Feldkirch) den Cölibat abgeschüttelt und ein Weib genommen hatte. Erzbischof Albrecht verlangte darauf von Kurfürst Friedrich, dass der schuldige Geistliche sich vor seinem Gericht verantwortete; der Fürst aber übergab die Sache vorerst einer Untersuchung und Begutachtung der Wittenberger Juristen. So fand Melanchthon Gelegenheit, für den Beklagten und in dessen Namen eine Vertheidigungsschrift aufzusetzen, die alsbald lateinisch und deutsch in die Öffentlichkeit ausging. Hier wies er zuvörderst nach, dass göttliches Recht die Priesterehe gestatte; die Kirchengeschichte lehre ausserdem, wie erst allmählich und unter mancherlei Widerstand das Cölibatsgesetz durchgeführt sei. Von menschlicher Satzung dürfe aber jeder sich losmachen, sobald er spüre, dass sie sein Gewissen gefährde; wie viel mehr von einer Satzung, vor welcher die heilige Schrift als vor einer antichristlichen sogar warne. Auch des Eidbruchs lasse sich solche Annahme der Priesterehe nicht bezichtigen; denn das Gelübde, die kirchlichen Canones zu beobachten, müsse immer so verstanden werden, dass es mit dem Gehorsam gegen die Schrift nich in Collision gerathe. Zudem werde an vielen Orten dem Gelübde die Einschränkung quatenus hominum fragilitas permittit hinzugefügt. Ein Gelübde aber, dessen Erfüllung ohne Sünde nicht geleitste werden könne, müsse aufgehoben werden. Auch könne Bernhardi sich nicht daran erinnern, überhaupt je ein direktes Cölibatsgelübde abgelegt zu haben – in der That wurde ja nicht in besonderes Gelübde den Ordiinanden abgefordert, sondern wer die Subdiakonatsweihe begehrte, der nahm ipso facto die Verpflichtung auf sich: ”hactenus enim liberi estis .., quod si hunc ordinem susceperitis, amplius non licebit a proposito resilire, sed … castitatem servare oportebit”.

66 Dem Beispiel Bernhardis waren bald auch ein mansfeldischer und ein meissnischer Geistlicher gefolgt; gegen beide waren die geistlichen Oberen mit Gefängniss und gerichtlichem Verfahren eingeschritten. Die Sache war somit zu einer Tagesfrage geworden, die dringend einer die Gewissen befestigenden Antwort bedurfte. Zu nahe lag ausserdem die Frage, ob das, was die zum Cölibat verpflichteten Weltpriester aus Gewissensgründen thaten nicht auch den Mönchen betreffs der von ihnen abgelegten Gelübde gestattet, ja wohl gar Gewissenspflicht sein sollte, als dass nicht die Frage nach der Priesterehe die nach der Gültigkeit der Mönchsgelübde hätte nach sich ziehen müssen. Und Carlstadt säumte nicht, diese so nahe (WA,8,325) angrenzende Materie in die Discussion mit hineinzuziehen. Schon am 20. Juni (postridie Gervasii) hatte er sieben Thesen bekannt gemacht, welche mit der Frage nach dem Coelibatus die betreffs des Monachatus verbanden. In gekünstelter Analogie zu 1. Tim 5,9ff verlangte er die Zurückweisun jedes jungen Priesters, der noch unverheirathet wäre; nur Verheirathete sollten fortan zur Priesterweihe zugelassen werden. Auch Mönche dürften heiraten, wenn sie im Cölibat heftige Anfechtung verspürten; doch sei ihre Verheiratung allerdings Sünde, insofern sie dadurch die Treue gegen ihr Gelübde verletzten, aber diese Sünde sei kleiner, als wenn sie in unreiner Lust verharrten. Ein Priester, der mit der Eunschränkung quatenis fragilitas humana permittit den Cölibat auf sich genommen, habe volle Freiheit eine Ehe zu schliessen. Und wo Priester sich im Concubinat befänden, sei es sittliche Pflicht der Bischöfe, diese zur Ehe zu zwingen.

67 Rasch arbeitete er in den nächsten Tagen eine Erläuterung dieser Thesen aus, die er dann sofort in seinem eignen Haufe durch Nic. Schirlenz drucken liess. Diese Schrift erschien, mit Widmung vom 29. Juni, unter folgendem Titel:

 

68 ”SVPER COELIBATV MONACHATV ET VIDVITATE AXIOMATA PER PENSA VVITTEMBERGAE. AND. BO. CAROLSTADII. VVITTEMBERGAE M.D.XXI.

69 Luther wurde Ende Juli über die hier vorgetragenen Anschauungen Carlstadts durch Melanchthon in Kenntniss gesetzt; dieser erklärte sich sachlich völlig einvestanten, wenn ihm auch der Ton des Carhstadtschen Widmungsbriefes zu herausfordernd erschien. Am 3. August erhielt Luther sodann die beiden ersten Bogen der Schrift. Nun entspann sich eine lebhafte Correspondenz über die Frage nach der (WA8,316) Verbindlichkeit der Gelübde, in welcher Luther selber sichtlich erst noch nach klaren, durchschlagenden Schriftgründe suchte, um von hier aus den Gewissen zuverlässigen Rath ertheilen zu können. Scripturam quaerimus et testimonium divinae voluntatis. Er meinte auch jetzt noch zwischen der Zwangslage der Priester und den in freier Wahl geleisteten Gelübden der Mönche unterscheiden zu müssen. Für die Lösung Ersterer vom Cölibatszwang fand er in 1. Tim 4,3 festen Grund. Dagegen erschien ihm in Carlstadts Schriftbeweisen, so sehr er dessen Unternehmen billigte, so manches nicht stichhaltig; vor allem trug er Bedenken, auf bloss menschliche Erwägungen, wie die, dass man den Reiz sinnlicher Lust in sich spüre u. dergl., die Lösung der Gewissen zu gründen. Er fühlte wohl inniges Mitleid mit der Nothlage so vieler Mönche, aber noch fand er in der Schrift den Schlüssel nicht, der ihnen Freiheit erschliessen konnte. Und doch war er dessen gewiss, dass der Herr Christus auch für ihre Gelübde eine Befreiung habe: es musste aber auch für sie eine Lösund, und zwar eine ganz einfache, einleuchtende, geben, aber noch wollte sie sich seinem Nachsinnen nicht zeigen. Jemehr er ermass, wie folgenschwer,wie revolutionär das Wort wirken musste, welches die Fesseln der Mönchgelübde sprengte, um so ernstlicher rang er danach, ut irreprehensibile sit verbum nostrum. Wohl war seine Seele fern davon, im eignen Interesse diese Frage zu lösen – mihi non obtrudent uxorem! –; er fragte sich wohl, warum er eigentlich um andrer Leute Augelegenheit sich so mühe, aber immer wieder drängte sich ihm die ganze Tragweite dessen auf, womit man jetzt in Wittenberg umging. Er sah die schwerste Verwirrung der Gewissen voraus, wenn es nicht gelang, den ihre Gelübde abschüttelnden Cölibatären eine felsenfeste,auf Gottes Wort gegründede Parrhesie für solchen Schritt zu schaffen.

70 Am 30. August wurde inzwischen abermals in Wittenberg über das Mönchsleben disputirt, freilich ohne principielle Erörterung der Frage nach der Verbindlichkeit der Gelübde, aber doch mit entscheidendem Angriff auf die Grundlagen allen Mönchsthums. Nicht allein die Verzweigung in so viel verschiedenen Orden war (wie in Luthers Schrift an den christlichen Adel) verworfen worden, sondern es waren auch die drei Mönchgelübde in drei für jeden Christen verbindliche ethische Principien umgedeutet worden. Vor allem aber war die persönliche Freiheit des Spiritualis, d. h. des wahren Christen, jeder mit Gesetzeskraft verbindlichen Regel entgegengestellt worden.

71 Gleich darauf, in den ersten Tagen des September, sendede Melanchthon Aushängebogen seiner ersten Bearbeitung der Loci theologici an Luther. Diese enthielten auch einen Abschnitt de Monachorum Votis. Hier wird gelehrt, dass die heilige Schrift Mönchgelübde weder gebiete noch empfehle; die Knechtschaft, in die sich der Mönch begebe, entspreche nicht der evangelischen Freiheit. Bei der Schwachheit unseres Fleisches sei es höchst gefährlich, solche Gelübde auf sich zu nehmen. Der werthvolle Kern jener Gelübde gehe jeden Christen an, denn evangelische Armuth heisse, in der Liebe alles für die Andern besitzen, Gehorsam gelte es üben je nach eines jeden Stand und Beruf; cölibatäres Leben sei zwar von (WA8,317) Christus empfohlen, aber doch nur der kleinen Zahl derer, die dazu fähig seien. Nichts sei es somit mit dem Dünkel einer besonderen mönchlichen Vollkommenheit. Doch mit einem nunc de monachis non libet disputare, bricht die Auseinandersetzung plötzlich ab, indem sie gerade die Frage, ob man denn nun an das einmal geleistete Gelübde gebunden bleibe, unbeantwortet lässt. Es folgt nur noch der von Luther schon in der Schrift an den christlichen Adel vorgetragene Hinweis auf die (vermeintliche) ursprüngliche Bestimmung der Klöster als Schulen und der Wunsch, dass man sie dieser ihrer anfänglichen Bestimmung wiedergeben möge. In einem (uns nicht mehr erhaltenen) Begleitbriefe hatte Melanchthon gegen Luther geäussert, er halte jetzt alle Mönchgelübde für löslich, sobald Jemand sich ausser Stande fühle, sie zu halten.

72 Luther empfand lebhaft das Lückenhafte in den von Melanchthon in seiner Schrift vorgetragenen Sätzen über de Mönchgelübde und musste dazu den ihm brieflich dargelegten Lösungsgrund für höchst bedenklich erachten: denn konnte man dann nicht auch mit demselben Rechte von göttlicher Gebote dispensieren? Mit Schrecken ermass er, was für Folgerungen von hier aus z. B. betreffs der Löslichkeit des Ehebandes gezogen werden konnten. Schmerzlich empfand er jetzt seine Absperrung von Wittenberg und erwog die Möglichkeit einer Zusammenkunft mit dem Freunde. Doch zuvördert, am 9. September, berieth er ihn ausführlich auf brielichem Wege und fügte dem Schreiben eine Reihe Disputationsthesen bei: Mitto super hac re disputationem, quam si edere voles, addam brevissimas resolutiones Ecclesiae Wittembergensi inscriptas. Es war das also wohl die erste der nachfolgenden Thesenreihen, die er somit übersendete. Unter den später nachzuliefernden resolutiones wird er eine diese Thesen erläuternde und näher begründende Schrift gemeint haben, wie sie später thatsächlich, wenn auch nicht in direktem Anschluss an jene Thesen, nachgefolgt ist. Aber zunächst modificirte sich noch dieser Plan. Denn in dem an dem gleichen Tage an Amsdorf gerichteten Briefe lesen wir: Mitto themata de votis … Mittam etiam alia, in quibus disputetur latius de legitimis et piis votis, quatenus tenenda sint, sed ducta ex eadem causa pietatis et impietatis. Hier kündigte er offenbar die zweite Thesenreihe an, welche die Aufschrift führt: An liceat perpetuum vovere votum. Diese wird somit wohl schon in den nächsten Tagen des September von ihm der ersten Reihe nachgesendet worden sein.

73 Der Druck der kleinen Schrift erfolgte bald; am 8. Oktober konnte bereits ein fertiges Exemplar aus Wittenberg versendet werden.

74 Über die Wirkung dieser Thesen auf den Kreis der Theologen Wittenbergs hat uns Melanchthon eine werthvolle Erinnerung aufbewahrt. Kostgänger an seinem Tisch waren damalsder pommersche Edelmann Peter Swaven und der vor nicht langer Zeit nach Wittenberg gezogene Joh. Bugenhagen. Als sie beim Mittagsmahle waren, traf Luthers Brief mit den Thesen ein. Bugenhagen nahm sie, las sie einmal und noch einmal mit gespannter Aufmerksamkeit durch: dann nach längerem Nachsinnen brach er in die Worte aus: Haec res mutationem publici status efficiet: doctrina ante has propositiones tradita non mutasset publicum statum. Melanchthon setzt hinzu: Haec sunt initia liberationis Monachorum vere recitata.

75 Die ersten praktischen Wirkungen dieser Thesen erkennen wir in den bald darauf nachgefolgten Beschlüssen der Wittenberger Augustiner, in denen gleich die (WA8,318) erste These Luthers (Omne quod non fit ex fide, peccatum est) bedeutsam widerklingt, und in der Umarbeitung, welche Melanchthon bei der zweiten Wittenberger Ausgabe seiner Loci mit dem Artikel über dne Mönchgelübde vornahm.

76 Aber auch im gegnerischen Lager verspürte man die Bedeutung dieser Thesen. Schon an der Aufschrift Episcopis et Diaconis Ecclesiae Vuittembergensis ärgerte man sich. Emser nahm davon Anlass, am 13. November 1521 in seiner ”Bedingung auff Luters orsten widerspruch” Bl.D,b, auf den ”Ertzbischoff Luter mit dem Christenlichen buchlin, das er an seyne Bischoff und Diacken iungst aufgehen lassen hat” zu schelten. Wolfgang Wulser (vgl oben S. 245f) dedicirte Neujahr 1522 seine Schmähschrift gegen Luther in unverkennbarer Beziehung auf unsere Thesen gleichsfalls ”Allen Bischoffen, Diacon. unnd der gemeyn tzu Wittenbergk”. Aber das war nur das erste Geplänkel. Der Dominikaner und Mainzer Doctor der Theologie Johannes Dietenberger arbeitete 1523 eine ausführliche Bekämpfung der ersten Thesenreihe aus, welche dann auch im folgenden Jahr auf Drängen seines Freundes und Ordensbruders Ambrosius Pelargi, der auch den Still des Buches erst glättete, an die Öffentlichkeit trat unter dem viel versprechenden Titel:

77 IOHAN DYTENBERGH THEOlogi, contr temerarium Martini Luteri de uotis monasticis iudicium, liber primus: quo singulatim illius rationibuss, quas omnes ex ordine passim autor praetexit, ex sacris literis luculentissime respondet: de multis obiter differens, uidelicet Castitate, Paupertate, Obedientia, Libertate euangelica, Iustitia fidei & opeerum, Fide & legibus alijsq. id genus plurimus: omnes Martini strophas & sententiam acut, eleganter, & uere diluendo.

78 Aber ehe noch Dietenberger mit seinem Opus hervorwagte, hatte ihm schon Joh. Cochleus den seltsamen Freundesdienst geleistet, das er ”in bester meinung, zu rechter underrichtung der kloster leut wider Luthers verfürisch lere” ein Büchlein ”vertehscht und in kürtzere form gebracht auss dem lateinischen buch des Erwurdigen und hochgelerten vatters Johannes Dietemberger, welches er mir, als einem besunderen gütten freundt zu besichtigen vergünnet hat. So ich aber sein Erwirde nit hab mögen über reden, das erss liesse ausgen, … hab ich stilschweigent [!] das buch vertütscht und meinem trucker uberantwurt, damit es auffs erst under das volck kume … ” So Cochleus, Frankfurt a. M. den 14. September 1523. Diese Schrift erschien unter dem Titel:

79 Doctor Johannes Dietenberger wider CXXXIX schlussrede Mar. Luthers, von gelübdniss vn geistliche leben der klosterlut vn iunckfrawschafft etc, vertütscht durch Jo. Cochleu Deuteronomij xxiij ca. So du nicht wilt verheissen, bist du on sünd, was aber ein mal isst usgange von deine lefftzen, das wirstu halten,vnwirst thun als du zugsagt hast dem heren deine Gott, und auss eignem willen vn vffs deine mund geredt hast. --- Anno 1523. (WA8,319)

80 Ein seltsames Machwerk; denn von der Antwort Dietenbergers auf 139 Thesen Luthers hat Cochleus in der Eile oder in der kurzen Frist, in welcher ihm des Freundes Manuscript in Händen war, nur die zu den 7 ersten Thesen excipirt; im übrigen füllt er seine Schrift mit der Polemik gegen Luther Zurückforderung des Laienkelches unter Benutzung einer Streitschrift des Bischofs Joh. Fischer (Rossensis). Trotzdem benennt er diese Arbeit als Verdeutschung der Schrift Dietenbergers gegen Luthers 139 Thesen von den Gelübden! Als er später in seinem Comment. de actis et scriptis Lutheri der Herold der Verdienste seiner gegen Luther gerichteten Schriften wurde, hat er dieser seiner Leistung nicht wieder Erwähnung gethan.

81 n

82 n

83 n

84 n

85 n

86 n

87 n

88 n

89 n

90 n

91 n

92 n

93 n

94 n

95 n

96 n

97 n

98 n

99 n

100 n

101 n

102 n

103 n

104 n

105 n

106 n

107 n

108 n

109 n

110 n

111 n

112c

c

113c

c

114 c

c

115 c

c

116 c

c

117 c

c

118 c

c

119 c

c

120c

c

Noter: