To kejserlige påbud, der modsiger hinanden

med Luthers fortale og efterskrift, samt randbemærkninger, 1524fra Erl. 24,210-237.

Indhold: Erlangerudgavens forord. #1. Luthers forord. #3. Edikt fra Worms, 8. maj 1521. #17. Edikt fra Nürnberg, 18. april 1524: #68. Luthers slutbemærkning. #86.

Tilbage til oversigten!
 
 
1   Zwei Kaiserliche uneinige und widerwärtige Gebote, Luthern betreffend, mit Luthers Vor- und Nachrede, nebst Randbemerkungen, 1524. 
Erlangerudgavens forord: Diese Schrift enthält das Wormser Kaiserliche Edict vom 9. Mai 1521 und das Nürnberger vom 18. April 1524 gegen Luthern und seine Anhänger. Luther gab sie gleich nach dem Nürnberger Reichstag (nach dem April 1524) heraus, schrieb eine sehr heftige Vor- und Schlussrede dazu, fügte dem Wormser Edict, das bekanntlich die beabsichtigte Wirkung gegen ihn verfehlt hatte, Randglossen bei, und zeigte auch den innern Widerspruch beider Edicte.   
3     Allen lieben Christen in deutschen Landen wunsch ich, Martinus Luther, Gnad und Fried in Christo Jesu, unserm Herr und Heiland.  Jeg, Martin Luther, ønsker alle kære kristne i de tyske lande nåde og fred i Kristus Jesus, vor herre og frelser. 
4          Diese zwei Kaiserliche Gebot hab ich lassen drucken aus grossem Mitleiden uber uns armen Deutschen, ob doch Gott, aus seiner milden Gnaden, etliche Fursten (E211) und andere dadurch wollte rühren, dass sie greifen und fuhlen möchten, (denn es darf keins Sehens nicht, Säu und Esel künntens wohl sehen,) wie blind und verstockt sie handelen.          Disse to kejserlige påbud har jeg ladet trykke ud af stor medlidenhed med os stakkels tyskere, om dog Gud i sin milde nåde ville røre enkelte fyrster og andre derigennem, så at de kan begribe og føle, hvor blindt og forstokket de handler (for man behøver ikke mere at se det, en so eller et æsel kunne sagtens se det). 
5  Schändlich lauts, dass Kaiser und Fursten offentlich mit Lügen umbgehen; aber schändlicher lauts, dass sie auf einmal zugleich widerwärtige Gebot lassen ausgehen; wie du hierinnen siehest, dass geboten wird, man solle mit mir handeln nach der Acht, zu Wormbs ausgangen, und dasselbige Gebot ernstlich vollfuhren; und doch daneben auch das Widergebot annehmen, dass man auf künftigem Reichstag zu Speier soll allererst handeln, was gut und böse sei in meiner Lehre.  Det lyder skændigt, at kejser og fyrster offentligt omgås med løgn; men det lyder mere skændigt, at de på én gang lader modstridende påbud udgå; det kan du se her, for her bliver det påbudt, at man skal handle med mig efter den rigens akt, der blev udstedt i Worms og oprigtigt opfylde dette påbud; og alligevel skal man også modtage det modsatte påbud, at man på den kommende rigsdag i Speyer som det første skal behandle det spørgsmål, hvad der er godt og hvad der er ondt i min lære. 
6  Da bin ich zugleich verdampt, und aufs künftig Gericht gespart; und sollen mich die Deutschen zugleich als einen Verdampten halten und verfolgen, und doch warten, wie ich verdampt soll werden. Das müssen mir je trunken und tolle Fursten sein.  Sådan er jeg på én gang fordømt og fordømmelsen dog udsat til en kommende dom; og tyskerne skal på engang regne mig for en fordømt, der skal forfølges, og samtidig vente på, at jeg skal blive fordømt. Det forekommer mig, at det er drukne og tåbelige fyrster, der laver den slags. 
7         Wohlan, wir Deutschen müssen Deutschen und des Papsts Esel und Märterer bleiben; ob man uns gleich im Mörter zustiesse, (als Salomon spricht,) wie einer Grütze, noch will die Thorheit nicht von uns lassen. Es hilft kein klagen, lehren, bitten, noch flehen, auch dazu nicht eigen täglich Erfahrung, wie man uns geschunden und verschlungen hat.          Velan, vi tyskere er og bliver tyskere, er og bliver pavens æsel og martyr; selv om man så støder os i morteren som gryn (som Salomon siger), dårskaben vil alligevel ikke forlade os. Her hjælper det ikke at klage, at lære, at bede, eller græde, og endda heller ikke den daglige erfaring af, hvordan man har skændet og opslugt os. 
8  Nu, mein lieben Fursten und Herren, ihr eilet fast mit mir armen einigen Menschen zum Tod; und wenn das geschehen ist, so werdet ihr gewonnen haben. Wenn ihr aber Ohren hättet, die da höreten, ich wollt euch etwas Seltsams sagen.  Ja, ja, mine kære fyrster og herrer, I har travlt med at få mig stakkels ene menneske ført til døden; og når det er sket, så er det jer, der har vundet. Men hvis I havde ører at høre med, kunne jeg siger jer noget besynderligt. 
9 Wie, wenn des Luthers Leben so viel fur Gott gülte, dass, wo er nicht lebete, eur keiner seins Lebens oder Hirrschaft sicher wäre, und dass sein Tod eur aller Unglück sein würde? Es ist nicht scherzen mit Gott.  Hvad nu, hvis Luthers liv gjaldt så meget for Gud, at ingen af jer ville have sikkerhed for jeres liv og herredømme, hvis han ikke levede, og at hans død ville være en ulykke for jer allesammen? Man skal ikke drive gæk med Gud. 
10 Fahret nur frisch fort, würget und brennet. Ich will nicht weichen, ob Gott will. Hie bin ich! Und bitt euch gar freundlich, wenn ihr mich getödtet habt, dass ihr mich ja nicht wieder aufwecket, und noch einmal tödtet.  Men gå kun frisk videre, slå ihjel, opbrænd! Jeg viger ikke, om Gud vil. Her er jeg! Og jeg beder jer venligst, at I, når I har slået mig ihjel, ikke opvækker mig igen, for at kunne slå mig ihjel én gang til. 
11 Gott hat mir (wie ich sehe,) nicht mit vernunftigen Leuten zu schaffen geben, sondern deutschen Bestien sollen mich (E212) tödten, bin ichs würdig, gerad als wenn mich Wolfe oder Säu zurissen.  Gud har, så vidt jeg kan se, ikke givet mig at have med fornuftige folk at gøre,  nej, det skal være tyske asener, der kommer til at slå mig ihjel, om jeg er værdig til det, lige som om jeg var blevet revet i stykker af ulve eller svin. 
12         Doch rathe ich idermann, der da gläubt, dass ein Gott sei, dass er sich solchs Gebots enthalte. Denn wiewohl mir Gott die Gnade geben hat, dass ich den Tod nicht so forchte, wie ich vorzeiten thäte, und mir auch helfen wird, dass ich willig und gerne sterbe: so sollen sie es doch nicht ehr thun, mein Stündlin sei denn da, und mein Gott rufe mir, und sollten sie doch so sehr toben und wüthen.           Dog raader jeg enhver, som tror at der er en Gud, at han holder sig fri af dette Bud. Thi hvorvel Gud har givet mig den Naade, at jeg ikke saaledes frygter Døden, som jeg fordum gjorde, og han ogsaa vil hjælpe mig, at jeg villig og gerne dør, saa kommer de dog ikke til at gøre det, før min Time er der, og min Gud kalder mig -- om de end nok saa meget raser og tager paa Vej. 
13  Denn der mich nu ins dritte Jahr hat wider ihren Willen, und uber alle meine Hoffnung lebendig behalten, kann mich auch wohl länger fristen; wiewohl ichs nicht hoch begehre. Und wenn sie mich nu tödten, sollen sie ein solch Tödten thun, das wider sie, nach ihre Kind uberwinden sollen. Dafur ich sie lieber wollt gewarnet haben, und ihn wahrlich nicht gönne. Aber es hilft nicht, Gott hat sie verblendet und verstockt.  Thi han, som nu paa tredje Aar har holdt mig i Live mod deres Vilje og over alle mine Forhaabninger, kan ogsaa godt bevare mig længere, selv om jeg ikke har noget stærkt ønske om det. Og selv om de nu slår mig ihjel, vil de komme til at udføre et sådant drab, som virker imod dem, så efter dem børn skal overvinde dem ??. Derfor er jeg glad for, at jeg har advaret dem, for jeg under dem det virkelig ikke. Men det hjælper ikke, Gud har forblindet dem og gjort dem forstokkede. 
14          Ich bitte euch aber alle, meine lieben Fursten und Herrn, beide gnädige und ungnädige, (ich gann euch ja kein Ubels, das weiss Gott; so kunnt ihr mir nicht schaden, das bin ich gewiss,) ich bitte euch, sage ich, umb Gottes willen, ihr wöllt Gott fur Augen haben, und die Sachen anders angreifen.           Men jeg beder jer alle, mine kære fyrster og herrer, både de nådige og de unådige (jeg under jer intet ondt, det véd Gud, derfor kan I ikke skade mig, det er jeg vis på), jeg beder jer, siger jeg, om for Guds skyld at have Gud for øje, og gribe sagerne anderledes an. 
15 Es ist wahrlich, wahrlich, ein Unglück vorhanden, und Gottes Zorn gehet an, dem ihr nicht entfliehen werdet, wo ihr so fortfahret. Was wöllt ihr, lieben Herrn? Gott ist euch zu klug, er hat euch bald zu Narren gemacht; so ist er auch zu mächtig, er hat euch bald umbbracht; furcht euch doch ein wenig fur seiner Klugheit, dass sie nicht vielleicht eur Gedanken aus Ungnaden also gestellet habe in eur Herz, dass ihr anlaufen sollt;  Der er virkelig i sandhed en ulykke forhånden, og Guds vrede nærmer sig, den kan I ikke undfly, hvis I fortsætter sådan. Hvad vil I, kære herrer? Gud er for klog for jer, han kan hurtigt få gjort jer til narre; derfor er han også for mægtig for jer, han kan snart få jer slået ihjel; vær dog en smule bange for hans klogskab, at den ikke måske skal indstille tankerne i jeres hjerter således, at I kæmper imod den;
16 wie er denn allezeit pflegt zu thun mit grossen Herren, und solchs gar herrlich in aller Welt von ihm singen und sagen lässt, Ps 33,10: Gott macht zunicht der Fursten Anschläge; und 2 Mos 9,16 zum König Pharao: Ich hab dich darumb erweckt, dass ich meine Macht an dir beweise, und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Ein Stuck seines Reime heisst, DEPOSUIT POTENTES DE SEDE, (E213) (Luc. 1,52), das gilt euch, lieben Herren, itzt auch, wo ihrs versehet.  sådan som han altid plejer at gøre med de store herskere, og det lader han ganske herligt udsynge og sige om sig selv, i Sl 33,10: Gud gør fyrsternes anslag til intet, og 2 Mos 9,16 til kong Farao: Derfor har jeg opvakt dig, for at jeg kan vise min magt på dig og mit navn blive forkyndt i alle lande. Et stykke af hans rim hedder: "Han styrter de mægtige fra troner" (Luk 1,52), det handler om jer, kære herrer, også i dag, hvis I ellers kunne se det. 
17 I. 
       Wir Carel der Funft, von Gottes Gnaden, erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs etc. in Germanien, zu Hispanien, beider Sicilien, Jerusalem, Hungern, Dalmatien, Croatien etc. König; Erzherzog zu Osterreich, Herzog zu Burgund etc. Graf zu Habsburg, Flandern und Tyrol etc. Entbieten allen und iglichen Chürfursten, Fürsten, geistlichen und weltlichen Prälaten, Grafen, Freien, Herren, Rittern, knechten, Hauptleuten, Landvögten, Vitzthumen, Vögten, Pflegern, Vorwesern, Landrichtern, Schultheisen, Schöpfen, Burgermeistern, Richtern, Räthen, Burgern und Gemeinden, auch Rectorn und Regenten aller gemeinen Universitäten, und sonst allen andern unsern und des Reichs, auch unsern erblichen Fürstenthum und Lande Unterthanen und Getreuen, in was Würden, Stands oder Wesens die sein, den dieser unser Kaiserlicher Brief oder gläublich Abschrift (die durch einen geistliche Prälaten oder offenbare Notari verfertiget ist,) davon furkompt oder gezeigt wirdet, unsere Gnad und alles Gut. 
18        Hochwürdigen und Ehrwürdigen, Hochgebornen, Ehrsamen und Edlen, lieben Freund, Neffen, Oheimen, Chürfursten, Fursten, Andächtigen und Getreuen. Nachdem unserm römischen Kaiserlichen Ampt zustehet (n18), nicht allein den Gezirk des heil. römischen Reichs, so unser Vorfahren der deutschen Nation, umb der heil. römischen und gemeiner Kirchen Beschirmumg willen, durch die göttlich Gnad mit ihrem schweren Blutvergiessen an sich bracht haben, in Austilgung und Unterdrückunge der Ungläubigen zu erweitern; sonder auch, nach der Regel, die von der heil. römischen Kirchen bisher gehalten ist, Fursehung zu thun (n18a), dass kein Befleckung der Ketzerei oder Argwohn in dem römischen Reich unsern heil. Glauben verunreine, oder, ob der einige itzt angefangen hätte, mit allem Fleiss, guten Mitteln und Bescheidenheit, so in solchem furzuhnehmen sein, auszutilgen. (E214)          Højværdige og ærværdige, højbårne, ærværdige og ædle, kære venner, nevøer, onkler, kurfyrster, fyrster andægtige og trofaste! Eftersom det tilkommer vort romersk-kejserlige embede ikke alene at udvide det område, som vore forfædre af tysk nation, for at beskytte den hellige romerske og almindelige kirke, har bragt ind under sig ved Guds nåde og gennem deres store blodsudgydelse, til ødelæggelse og undertrykkelse af de vantro, men også efter den regel, der hidtil er blevet opretholdt af den hellige romerske kirke at have opsyn med, at ikke nogen tilsmudsning ved kætteri eller mistanke forurener vores hellige tro i det romerske rige, eller til, hvis nogen i vore dage er begyndt på noget kætteri, at udrydde det med al flid, gode midler og beskedenhed, som skal udvises i sådanne tilfælde. 
19         Deshalben bedenken wir, wo solchs je einem unsern Vorfahrn zu thun gebührt, dass uns die Bürde desselben viel höher und mehr aufgelegt ist, nachdem des allmächtigen Gottes unmässliche Gütickeit, zu Beschirmung und Mehrung seines heil. Glaubens, uns mit viel Königreichen und Landen und mehrern Macht, dann vor mannig Jahren je einem unsern Vorfahren am Reich, fursehen [versehen] und begabt hat.          Derfor betænker vi, hvordan dette påhvilede enhver af vore forfædre, så at byrden derved for os er bledvet meget højere og tungere, efter at den almægtige Gud ved sin umådelige godhed, for at beskytte og udbrede hans hellige tro, har forsynet os med og foræret os mange flere kongedømmer og meget større magt, end nogen af vore forfædre nogensinde har haft over riget. 
20       Dieweil wir auch von väterlichem Stamme aus den allerchristenlichsten Kaiser und Erzherzogen zu Osterreich, und Herzogen zu Burgundi, und denn, aus mütterlichem Stamme, aus den christglaubigisten Hispanischen, Sicilianischen und von Jerusalem Königen entsprungen sein, welcher klaren Thaten Gedächtniss durch sie fur den christenlichen Glauben geübt, nimmer abgeben wirdet:          Også fordi vi på fædrene side nedstammer fra den allerkristeligste kejser og ærkehertug over Østrig og hertug over Burgund, og fordi vi på mødrene side fra den kristtroende spanske, sicilianske og jerusalemittiske konger, og fordi vi aldrig kan glemme mindet om de klare gerninger, der er udøvet af dem for den kristne tro -- 
21         Darumb wo wir etliche Ketzereien, so innerhalb dreien Jahren in deutscher Nation entsprungen, und vormals durch die heil. Concilien und des Papsts Satzungen, mit gemeiner Kirchen Verwilligung wahrlich verdampt, und itzt von Neuem aus der Höllen gezogen sind, tiefer einwurzeln lassen, und aus unser Versäumniss verhängen und gedulden: so würde unser Gewissen merklich beschwert, und unsers Namens ewige Glori in [und glückseliger] glückseligen Eingang unser Regierung mit einem dunkeln Nebel umbfangen.  derfor bliver, når vi ser nogle kætterier, som i de sidste tre år er fremkommet i den tyske nation, og som tidligere gennem de hellige konciler og pavens afgørelser med den almindelige kirkes billigelse på sand måde er blevet fordømt, men nuomstunder på ny trukket frem fra helvede, er groet mere fast og ved vor forsømmelse dukket op og blevet tålt -- derfor bliver vor samvittighed i høj grad besværet og vort navns evige ære ved den lyksalige begyndelse af vor regering omsluttet af en mørk tåge. 
22         Dieweil nu ungezweifelt euch allen unverborgen ist, wie weit die Irrungen und Ketzereien von dem christlichen Weg abweichen, so einer, genannt Martinus Luther, Augustiner-Ordens, in der christenlichen Religion und Ordnung, sonderlich in der durchläuchtigen deutschen Nation, als einer unaufhörlichen Zerstörerin alles Unglaubens und Ketzerei, einzufuhren und zu beflecken unterstehet, in der Gestalt, wo dem furderlich nicht begegent, dass dardurch dieselb ganz deutsch Nation, und nachmals durch solche Einwurzlung (alle andere Nationen in eine unmenschliche (E215) Zertrennung) und erbärmlichen Abfall guter Sitten, des Friedes und christlichen Glaubens kommen würden:          Fordi det nu utvivlsomt ikke er skjult for nogen af jer, hvor langt de vildfarelser og kætterier afviger fra den kristelige vej, som én, der hedder Martinus Luther, af Augustiner-ordenen, understår sig i at indføre i den kristelige religion og ordning, så den besmittes dermed, især i den høje tyske nation, der er en uophørlig ødelægger af al vantro og kætteri, i en skikkelse, som den ikke hidtil har mødt, så at denne hele tyske nation og bagefter, hvis det gror sig fast, alle andre nationer, ville kunne komme ind i en umenneskelig splittelse og et ulykkeligt frafald fra gode sæder, fra freden og fra den kristelige tro. 
23        Deshalb nicht unbillig unser h. Vater, Papst Leo der Zehent, der h. römischen und gemeiner christlichen Kirchen öbrister Bischoff, dem die Sorg und Versehung der Sachen, so den christlichen Glauben antreffen, sonderlich zustehet, bewegt worden ist, denselben Luther anfänglich väterlich und mildiglich zu warnen und zu ermahnen, solcher bösen Anfäng abzustehen, und die ausgebreiten Irrsalen zu revociren.           Derfor er det ikke urimeligt, at vores hellige fader, pave Leo den Tiende, den hellige romerske og almindelige kristelige kirkes øverste biskop, som i særlig grad skal have omsorg og opsyn med de sager, der har med den kristelige tro at gøre, har fundet anledning til i begyndelsen at advare og formane denne Luther faderligt og mildt, til at afstå fra sådanne onde anslag og til at tilbagekalde de vildfarelser, han har udbredt. 
24        Und als er das unterlassen, und darüber je länger je Bösers geübt, hat sein Heiligkeit unterstanden, dagegen fuglich und nicht ungebräuchlich Mittel und Wege vorzunehmen, und darauf zu mehrmalen die Cardinal, Bischoff und ander Prälaten, auch der regulierten Oerden, Priorn und General, Minister, und viel ander treffenlich redlich Leut, aller Ehrbarkeit, Kunst und Wissenheit erfahren, dessgleichen viel ander christenlicher Nation Doctor und Magister, erfordert und beruft.         Og da han ikke gjorde det, og desuden handlede jo længer jo værre, er hans hellighed blevet nødt til at gribe til passende og ikke ualmindelige midler og veje derimod, og desude flere gange kræve svar fra og indkalde kardinaler, biskopper og andre prælater, også folk fra munkeordenerne, priorer og generaler, ministre og mange andre fortræffelige ærlige folk, udstyret med al mulig ærværdighed, kunst og viden, og ligeledes mange andre af den kristelige nations doktorer og magistre. 
25         Und denselben Martin Luther dazu citirt, (n25) und als ungehorsamlich ausblieben ist, all sein Schriften, so in Latein und Deutsch ausgangen sind, und nach ausgehen werden, als schädlich und dem Glauben und Einigkeit der Kirchen ganz widerwärtig, verdammet, und aus päpstliche Gewalt, mit Rath und Willen der gedachten Cardinäl zeitlicher Erwägung, Bischoff, Prälaten, Doctores und Meistern, allenthalben zu verbrennen, und gänzlichen zu vertilgen, geboten.          [Og hans hellighed blev nødt til] desuden at indstævne denne Martin Luther, og da han ulydig udeblev, at fordømme alle hans skrifter, som der er udgivet på latin og tysk og herefter vil blive udgivet, som skadelige og helt og holdent imod troen og kirkens énhed, og han [blev nødt til] ud fra pavelig myndighed, efter samråd med de omtalte kardinaler, at påbyde biskopper, prælater, doktorer og mestre overalt at opbrænde og helt ødelægge disse bøger. 
26         Und daneben denselben Luther, es sei dann, das er innerhalb einer bestimpten Zeit, nach Eröffnung seiner Heiligkeit Decret, beweise, dass er seiner Irrsal Reu, auch die gewandelt und revocirt habe, als einen Sohn der Ungehorsam und Bosheit, und als ein Zertrenner und Ketzer von männiglichen zu meiden.           [Og desuden har han påbudt at opbrænde og ganske ødelægge] denne Luther, medmindre han indenfor en bestemt tidsfrist efter at han har åbnet hans Helligheds dekret, beviser at han angrer sin vildfarelse, ændrer den og tilbagekalder den; han skal brændes som en ulydighedens og ondskabens søn og han skal undgås som kirkesplitter og kætter. 
27         Und nach Satzunge der Recht geordent und gesetzt, bei der Pönen in päpstlicher Bullen begriffen, die sein (E216) Heiligkeit uns, als des christenlichen Glaubens wahren und öbristen Beschirmer, (n27)  und des heiligen päpstlichen Stuels und der römischen und gemeiner christlichen Kirchen Advocaten, durch sein und desselben Stuels Orator und Botschaft, so sein Heiligkeit deshalben sonderlich zu uns verordent, zugesandt hat, mit Begehr und Erforderung unsern Pflichten nach, und aus Oberkeit und Gerechtigkeit unsers Kaiserlichen Ampts, seiner Heiligkeit in solchem unser Hülf des weltlichen Schwerts, zu Rettunge des christlichen Glaubens, mitzutheilen, und allenthalben im heiligen Römischen Reich, auch als einem christgläubigen König und Fürsten wohl geziemet, in unsern erblichen Königreichen, Fürstenthumen und Landen, und sonderlich in deutscher Nation zu befehlen und zu gebieten, alles und jedes, so in seiner Heiligkeit Bullen begriffen ist, unübertretlich zu halten, und darinn Execution und Vollziehung zu thun.           
28         Und wiewohl wir solche Ermahnung, nach Uberantwortung der päpstlichen Bullen, und zuletzt die Verdammniss des Luthers an viel Orten in deutscher Nation verkündet, auch in unsern niedern Burgundischen Landen, und sonderlich zu Cöln, Trier, Mänz und Lüttich, zu exequiren und zu vollziehen geboten haben: so hat sich doch Martin Luther darüber nicht allein nicht gebessert, noch sein Irrsal revocirt, nach von päpstlicher Heiligkeit Absolution, und (n28) wiederrumb in der heiligen christlichen Kirchen Gnad begehrt: 
29 sondern seins verkehrten Gemüths und Verstands viel böser Frücht und Wirkunge, wie ein Wüthender in ein offenbare Unterdruckunge der heiligen Kirchen einfallend, durch viel gehaufte Bücher, die nicht allein neuer, sonder vormals von den heiligen Concilien verdampt Ketzereien und Gottslästerung voll sind, in lateinischer und deutscher Sprach, aus ihm selbst, oder zum wenigsten unter seinem Namen gemacht, täglich ausgebreit. (E217) 
30          Darinn er, von der heiligen Kirchen so lange Jahr gehalten, der sieben Sacrament Zahl, Ordnung und (n30) Gebrauch zurstöret, umbkehrt und verletzt, und die unzerstörliche Gesetz der heiligen Ehe in wunderbarliche Weg schändlich befleckt. Sagt auch, dass die heilige Olunge ein erdicht Ding sei. Er will auch den Gebrauch und der unaussprechlichen heiligen Sacrament Niessung, zu der verdampten Böheim Gewohnheit und Gebrauch ziehen, und verwickelt anfänglich die Beicht, die den Herzen, so mit Sunden befleckt oder beladen sind, am allernutzbarlichsten ist, dermassen, dass daraus kein Fundament noch Frucht mag genommen werden. 
31        Zum letzten (n31) drauet er weiter, von der Beicht so viel zu schreiben, (wo das gestattet,) dass nicht allein gar niemands sei, der aus sollichen seinen aberwitzigen Schriften nicht unterstehen würde zu sagen, die Beicht unfruchtbar zu sein; sonder auch wenig sind, die nicht predigen werden, dass nicht zu beichten sei. 
32         Er (n32) hält auch nicht allein priesterlich Ampt und Orden auf das allergeringst; sonder unterstehet auch die weltlichen, laischen Personen zu bewegen, ihre Händ in der Priester Blut waschen, (se epitom2#21) und nennet den Obersten unsers christlichen Glaubens Priester, des heilige St. Peters Successor und Christi wahren Vicarien auf Erden, mit verläumbdten und schändlichen Worten, und verfolget ihn mit mannigfaltigen, unerhörten Feindschriften und Schmähungen. (E218) 
33        Er bestätiget auch aus der heidnischen Poeten (n33) Gedicht, dass kein freier Will sei, der Meinung, dass alle Ding in einer gewissen Satzunge stehen; und schreibt, dass die Messhaltung niemands zu gut komm, denn dem, der die vollbringt: (n33a) darzu umbkehret er den Gebrauch, (E218) so mit Fasten und Gebet von der h. Kirchen aufgesetzt, und bisher gehalten worden ist. 
34        Sonderlich verachtet er auch der h. Väter Autoritäten, die von der Kirchen angenommen sind, und nimpt gänzlich hinweg die Gehorsam und Regierung, und (n34) schreibt beiläufig gar nichts anders, das nicht zu Aufruhr, Zertrennung, Krieg, Todtschläge, Rauberei, Brand, und zu ganzem Abfall des christlichen Glaubens reiche und diene. 
35 Denn wie er lernet ein frei, eigenwillig Leben, das von allem Gesetze ausgeschlossen, und ganz viehisch; also ist er ein frei, eigenwillig Mensch, deer alle Gesetze verdampt und unterdruckt: wie er denn die (n35) Decreta und geistlich Gesetz offentlich zu verbrennen kein Entzetzung oder Scheue gehabt hat. Und wo er das weltlich Schwert nicht mehr, denn des Papsts Bann und Pön geforcht, (n35a) so hätte er den weltlichen Rechten viel Bösers gethan. 
36        Er schämet sich nicht, itzt wider die heiligen Concilien offentlich zu reden, und die nach seinem Willen zu schmälern und zu verletzen, aus den er sonderlich das Concili zu Constenz allenthalben mit seinem befleckten Mund schwerlich antastet (n36), und nennet das, der ganzen christlichen Kirchen und deutscher Nation zu Schmach und Verkleinung, ein Synagog des Teufels, und denn die, so darinnen gewesen sind, und Johannsen Hussen umb seiner ketzrischen Handelung willen zu verbrennen verordnet haben, nämlich unsern Vorfahrn Kaiser Sigmunden, auch des heiligen Reichs Fursten und gemeine Versammlung, Endchristen, und des Teufels Apostel, Todtschläger und Pharisaier; und sagt, dass alles das, so in demselben Concili von des Hussen Irrsal wegen vordampt, christenlich und evangelisch sei, und vergicht [veracht] (E219) das anzunehmen und zu bewähren. 
37 (Aber die Artikel, so dasselbe Concilium angenommen und beschlossen hat, will er keineswegs zulassen). Und ist mit seinem Gemüth in ein solche Unsinnigkeit gefallen, dass er glorirt, sei der gedacht Husse einmal ein Ketzer gewesen, so ser er zehenmal ein Ketzer. 
38        Und damit alle ander des Luthers unzahlbare Bosheiten, umb Kürze willen, unerzählt bleiben: so hat dieser einiger, nicht ein Mensch, sonder als der bös Feind, in Gestalt eines Menschen mit angenommmner Münchskutten, mannicher Ketzer auf höchst verdampter Ketzereien, die lange Zeit verborgen blieben sind, in ein stinkende Pfützen zusammen versammelt, und selbst etliche von neuen erdacht, im Schein, dass er predigt den Glauben, den er männiglichen mit solchem hohen Fleiss einbildet, darmit er den wahren, gerechten Glauben zerstöre, und unter dem Namen und Schein der evangelischen Lehre allen evangelischen Friede und Liebe, auch aller guten Ding Ordenung, und die allerzierlichst christlich Gestalt umbkehre und niederdrücke. 
39        Solchs alles haben wir zu Herzen gefasset, und in (n39) Kraft unsers Kaiserlichen Ampts und Würdickeit, damit wir von Gott fursehen sind; darzu aus sonder Liebe und Zuneigunge, so wir, wie unsere Vorfahrn, zu Beschirmen, Aufenhalt und Handhabung des christlichen Glaubens, auch des römischen Bischoffs und heiligen Stuhls Ehre, haben und tragen, betrachtet: 
40 dass uns sonderlich uber obgemeldet päpstl. Heiligkeit Ermahnunge und Ersuchen, ahn unsere merkliche Nachrede, und der ganzen Christenheit Schmach und Schaden, in einer solchen grossen und erschreckenlichen Handelung nachlässig zu sein nicht gebühren wölle, als wir auch nicht thun sollen, und unser Wille und Gemüthe nicht gewesen ist; sonder wir wöllen vielmehr (n40) in unser Vorfahren römischer Kaiser Fussstapfen treten, und ihren hochberühmbten Thaten, so sie zu Beschirmung der christlichen (E220) Kirchen vollbracht haben, nachfolgen, und den löblischen Constitutionen, su zu Straf und zu Vertilgunge der Ketzer gemacht sind, anhangen. 
41        Und haben sonderlich dieser Sachen halben unser und des heiligen Reichs Chürfursten, Fürsten und Stände, itzt hie zu Wormbs zu mehrermalen zu uns berüft, und dieselb Sachen mit hohem Fleiss, wie denn die merklich Nothdurft erfodert, treffenlichen bewogen, und (n41) mit einhelligem Rathe und Willen uns dieser nachfolgender Meinunge vereinet und entschlossen, in Gestalt: wiewohl einem so verdampten und in seiner verstockten Verkehrung verharten, und von dem Brauch der christenlichen Kirchen abgesonderten Menschen und offenbaren Ketzer, Verhör zu geben in allen Rechten ausgenommen ist, dass wir alle unnütze Reden abzuschneiden, sonderlich dieweil etlich offentlich verneinen, dass in des Luthers Namen viel Bücher gedruckt und geschrieben werden, die vomn ihm nicht gedicht oder ausgangen sein sollen, und auch etlich vermeint, den Luther zuvor, und ehe wir weiter gegen ihn procediren, billig zu hören, ihn zu uns zu fordern, und mit freiem Geleit fursehen sollen. 
42         Darauf wir ihn auch an unsern Hof beruft, und durch einen unsern Herold mit schriftlichen Geleiit hieher zu uns kommen lassen, und in unser und in aller obgemeldten unser und des Reichs Chürfursten, Fürsten und Stände, personlicher Gegenwärtigkeit fragen lassen: ob er die Bücher, die ihm dazumal unter Augen gelegt sind, auch andere Bücher, die in seinem Namen umbgetragen werden, gemacht habe; und ob er das, so in solchen Büchern wider die h. Concilien, Decret, Brauch und Gewohnheiten, von unsern Vorältern bis auf diesen Tag gehalten worden, begriffen sind, revociren, (E221) und wiederumb zu der Schooss und Einickeit der h. Kirchen kommen wölle. 
43         Und ist (n43) ihm solches mit dergleichen Meinung und Ermahnunge furgehalten, die den verstocktisten Menschen, und härter, denn ein Stein, erweichen und bewegen möchten; und alsbald er dieselben Bücher gehört, hat er die fur seine Bücher bekannt und verjäen und darauf protestirt, dass er die nimmermehr verleugnen wöll, und darzu geredt, dass er noch viel andere Bücher gemacht habe, die wir hierinn, dieweil wir der kein Wissen tragen, nicht angezeigt haben. 
44 Aber berührend die Revocation hat er einer Zeit begehrt; und wiewohl ihm die (n44) billig wäre abgeschlagen worden, so doch wider die Neuerung und Irrsal im Glauben ohn allen Verzog gehandelt werden soll, und er aus unserm fordern Mandat, und unserm Schreiben, an ihn ausgangen, die beide ihm gewiss uberantwort sind, klärlichen vernommen hat, umb welcher Ursach willen er zu uns gefordert ist, und er deshalben fur unser und der Stände Angesicht ahn bereite Antwort nicht kommen sein sollt: 
45         Nicht deste minder haben wir aus Mildickeit und Gütigkeit ihm einen Tag zugegeben; und nach Verscheinung desselben Tags ist er wiederumb fur uns und des Reichs Ständen erschienen, und mit fleissiger Ermahnung, wie vor, ersucht worden, in sich selbst zu gehen, mit unserm Zusagen, so er das, so in seinen Büchern verdampt und bös wäre, revocirt, dass er wiederumb in unsers h. Vater Papst Huld und Genad kommen soll, und wir auch daran sein wöllen, dass sein Heiligkeit aus ider christlichen Nation zween treffliche Mann, eins guten Lebens und hoher Lehre, seine Bücher fleissiglich ubersehen, und das Böse daraus thun, und was gut wäre, dasselb sollt die päpstlich Heiligkeit approbirn. (E222) 
46        Aber uber das alles hat er solche Revocation nicht than, nach unser gnädig Erbieten nicht annehmen wöllen, sonder das ganz abgeschlagen, und mit dergleichen ungebührlichen Worten und Geberden, die keinem sinnigen und regulirten Geistlichen keinswegs geziemen, offentlich gesagt, er wöll in seinen Büchern nicht ein Wort ändern. 
47 Und also in unser und der Stände Gegenwart die heiligen Concilien unmildiglich und unverschämpt verspott, verdampt, geschmächt und gänzlichen veracht, und zuvor das zu Costentz (n47), so der deutschen Nation zu ewiger Ehre den Frieden und Einigkeit wieder gegeben, er werde denn mit Disputation, die er auf Vertröstunge unsers Geleits begehrt, unangesehen, dass er gut Gewissen hat, dass die in göttlichen und menschlichen Rechten verboten sind, uberwunden. 
48        Und wiewohl wir auf sollichs unmilde Antwort, die nicht ohn kleine Beschwerung unser und der Stände Gemüth, auch des gemeinen Volks Aergerniss gehort worden ist, aus beweglichen Ursachen furgenommen hätten, von Stund darauf zu ferrern Mitteln zu greifen, ihn gestracks wiederumb abscheiden und heimziehen zu lassen, inmassen wir sollich unsere Meinung, mit eigner Hand geschrieben, des nachfolgenden Tags haben eroffnen lassen: so sind wir doch durch der obgemeldten Chürfursten und Stände hochs Ansuchen bewegt worden, dass wir ihm nach dreien Tagen sich zu bekehrn Frist gegeben haben; und sind darzwischen zween Chürfursten, auch zweene geistlich und zween weltlich Fürsten, und denn zweene von unsern und des Reichs Städten verordent worden, die aus Befehle und von wegen der gemeinen Reichsversammlung den gedachten Luther fur erfodert, und mit guter Warnung, Ermahnung und Unterweisunge, und allen dem, so möglich und dienstlich ist, ihn zu bekehren, nichts unterlassen, mit Anzeigung, wo er sich nicht bekehre, in was schwere Straf er bei (E223) uns und dem heiligen Reich, auch nach Ordenung der Recht, fallen werde. 
49         Und als solcher Fleiss und Ernst bei ihm unfruchtbar gewesen isst, hat unser Chürfurten einer zween gütig und kunstreich Doctores zu ihm genommen, und mit sampt denselben, auch selbs allein insonderheit, nicht allein in hoher Ermahnung, auch scheinbarlicher Anzeigung, mancherlei sein des Luthers Irrsal, unterstanden, ihn zu bewegen, dass er mehr ansehe unsers Vaters Papsts, dessgleichen unser und aller Reichstände, auch ander christglaubigen Nation Gebrauch, den sie nach Ordenung der christlichen Kirchen so lange Jahr herbracht haben, denn seinem eigenen Sinn; mit dem Anhange, wenn er von denselben seiner Einsinnigkeit abweiche, und sich wiederumb bekehre, werde er befinden und erkennen, dass solchs aus einem löblichen Exempel viel heiliger Väter, und zu Behaltung seiner Seele, Ehre und Leibs beschehe. 
50          Darauf, als wir glaublichen Bericht sind, solle Martin Luther geantwort haben: dass er nicht allein alle itzt gemeldt Personen, sonder ein gemein Concilium (obgleich wohl eins sein würde), verdächtlich und arkwohnig halte; und dass er aus seinen Schriften nicht die wenigsten Sylben vorwandeln wölle, wie er vormals in unser und des Reichs Ständen Beiwesen auch gethan hätte, es sei denn, dass er von einem gelehrten Mann uberwunden werde, doch nach seiner Regel (n50), und nicht aus den Concilien, nach aus kaiserlichen oder geistlichen Gesetzen, nach auch aus einiger Väter Auctoritäten, wie heilig sie sind; sonder allein aus den Worten der heiligen Schrift, die er vormeint nach seinem Sinn, zu Ersättigung seines zufälligen Gemüths, verstanden werden sollen: uber das klar und offenbar ist, dass aus denselben Auctoritäten, die zu Erfullung dess, so in beiden Testamenten nicht gemeldet oder ausgedrucket sind, bisher die h. christenliche Kirche regiert worden ist. (E224) 
51         Wenn sich nu die Sachen dermassen verlaufen hat, und Martin Luther (n51) also ganz verstocket und verkehrlich in seinen offenbaren ketzerischen Opinionen verharret, und dadurch von allen den, die Gottesforcht und (n51a) Vornunft haben, unsinnig, oder dass er mit dem bösen Geist besessen wäre, geacht und gehalten wirdet: haben wir ihn, lauts unsers Geleits, auf den 25. Tag des Monds Aprilis, nächst verschienen, von Stund von unserm Angesichte hinweg ziehen lassen, und ihm wiederumb einen Herold zugeordent; also, dass er von demselben 25. Tage Aprilis an zu rechnen, 20 Tage, die nähisten hernach folgend, unser frei sicher Geleit haben, und dasselbige unser Geleit nach Verscheinunge solcher 20 Tage, aus sein, und ihn nicht länger vertragen soll, und zuletzt darauf zu fuglichen Remedien wider diese schwere giftige Sucht zu procediren; wie hernach folget: 
52         Am ersten, zu Lobe dem Almächtigen, und Beschirmung des christlichen Glauben, auch des römischen Bischoffs und Stuels gebührliche Ehre, in Kraft des Ampts unsrer kaiserlicher Würdigkeit und Auctorität, darzu mit einhelligem Rathe und Willen unser und des heiligen Reichs Chürfursten, Fursten und Stände, itzt hie versammlet, haben wir, zu ewiger Gedächtniss diess Handels, zu Vollstreckung des Decrets, Sentenz, und Verdammniss, laut der Bullen, so unser h. Vater Papst, als dieser Sachen ordenlichter Richter, hat ausgehen lassen, den gedachten Martin Luther, als von (n52) Gotts Kirchen abgesondertem Gliede, und einem verstockten Zertrenner und offenbarn Ketzer, von uns und euch allen und iden insonderheit zu achten und zu haben, erkennet und erkläret. 
53         Und thun das wissentlich, in Kraft dies's Briefs, und (E225) gebieten darauf euch allen und iden besonder, bei den Pflichten, damit ihr uns und dem heiligen Reiche verwandt seid, auch Vermeidung der Pön Crimini laesae Majestatis, und unser und des Reichs Acht und Aberacht, und darzu Privirung und Entsetzung eller Regalia, Lehen, Gnaden und Freiheiten, so ihr bisher von unsern Vorfahrn, uns und dem h. Reiche in einigem Wege gehabt, von römischer kaiserliche Macht, ernstlich mit diesen Brief, und wöllen, dass ihr samptlich und sonderlich, nach Verscheinunge der obberührten zwenzig Tage, die sich auf den vierzehenten Tage diess gegenwärtigen Monds Mai enden, den vorgemeldten Luther nicht hauset, höfet, esset, tränket, noch enthaltet, noch ihm wider mit Worten noch Werken, heimlich noch offentlich, keinerlei Hülfe, Beistand, noch Furschub beweiset; 
54 sonder wo ihr ihn alsdenn ankommen und betreten, und dess mächtig sein möcht, ihn gefänglich annehmet, und uns wohl bewahrt zusendet, oder das zu thun bestellet, oder uns das zum wenigsten (so er zu handen bracht wirdet,) unverzöglich verkündet und anzeiget, und ihn dazwischen also gefänglichen haltet, bis euch von uns Bescheid, was ihr ferner, noch Ordenung der Recht, gegen ihne handeln sollet, gegeben, und ihr umb solche heilig Werk, (n54) auch eure Mühe und Kosten, ziemlich Ergetzlicheit empfahen werdet. 
55         Aber gegen seinen Mitverwandten, Anhängern, Enthaltern, Furschiebern, Gönnern und Nachfolgern, und derselben beweglich und unbeweglich Güter, sollet ihr in Kraft der heiligen Constitution und unser und des Reichs Acht und Aberacht dieser Weis handeln, nämlich, sie niederwerfen und fahen, und ihre Güter zu eurn Handen nehmen, und die in euren Nutz wenden und behalten, ohn männiglichs Verhinderung. Es sei denn, dass sie durch glaubigen Schein anzeigen, dass sie diesen Weg verlassen und päpstliche Absolution erlangt haben. (E226) 
56        Ferrer gebieten wir auch allen, und euer idem insonderheit, bei den vorgeschrieben Pönen, dass euer keiner des obgenannten Martin Luthers Schriften, von unserm heiligen Vater Papst, wie oben steht, vordampt, und all ander Schriften, die in Latein und Deutsch, oder in ander Sprach bisher durch ihn gemachet werden, als bös, argwöhnig und verdächtlich, und von einem offenbaren hartnäckigen Ketzer ausgangen, käufe, verkäufe, lese, behalt, abschreib, druck oder abschreiben lasse, noch beschirme, nach das in einig ander Wege, wie Menschen Sinn das bedenken kann, unterstehe, unangesehen, ob darin etwas Guts, den einfältigen Menschen damit zu betrügen, eingefuhrt werde. 
57        Denn wie die allerbeste Speise, so mit einem kleinen Tropfen Gifts vemischt, von allen Menschen gescheuet; so vielmehr sollen solche Schriften und Bücher, in den so mannig der Seelen Gift und Verdammniss eingefuhrt sind, von uns allen nicht allein vermieden, sonder auch die von aller Menschen Gedächtniss abgethan und vertilgt werden, dami sie niemands schaden oder ewiglich tödten, dieweil doch sonst vormals alles das, so gut in seinen Büchern geschrieben, von den heiligen Vätern, die von der heiligen christenlichen Kirchen angenommen und approbirt sind, zu mehrermalen angezogen ist, und ohn alle Sorg und Arkwöhnickeit einigs Ubels mag gelesen und gehandellt werden. 
58        Darzu sollt ihr alle und ider, in was Würden, Stands oder Wesens der sei, und sonderlich die, so Oeberkeit und Geichtszwank haben und gebrauchen, bei Vermeidung vorberührter Pön, allenthalben im heiligen römischen Reiche, auch unsern erblichen Furtenthumben und Landen, mit der That ernstlich ordnen, strafen, gebieten und bestellen, alle und igliche solche obbestimpte des Luthers vergift Schriften und Bücher, als die, so dienen zu einem grossen Auflauf, Schaden, Zertrennunge und Ketzereien in Gottes Kirchen, mit dem Feur zu verbrennen, und in den und andern Wegen gänzlich abzuthun, zu vernichten, und zu vertilgen. (E227)
59           Dessgleichen sollet ihr der päpstlichen Heiligkeit Botschaften, oder ihren verordenten Comissarien, in solchem auf ihr Anlangen und Ersuchen mit allem Fleiss und Treuen beistehen, und nicht deste minder in derselben Abwesen diess alles und ides also zu geschehen, zu exequirn und zu vollbringen, aus unserm Geheiss und Befehl thut und handelt. Daneben gebieten wir allen andern und des Reichs, aucn unsern erblichen Furtenthumb und Landen Unterthanen und Getreuen, ernstlich mit diesem Brief, dass ihr in den obgemeldten Ständen und Oeberkeiten, gleich uns selbs hülflich, beiständig, gehorsam und willfärtig seid, bei Vermeidung obgemeldter Pön, Strafen und Bussen. 
60          Und nachdem die merklich Nothdurft erfodert, furzukommen und zu verhüten, dass des Luthers Bücher oder bös Auszüge derselben, so in andern Namen darin sind, als do des Dichters Name nicht gemeldet wird, ausgehen; nach sonst viel ander Bücher, die, als wir mit Beschwerunge unsers Gemüths bericht, den mehrer Theil in Deutschlanden gemacht und gedruckt, und böser Lehren und Exempel voll sind, hinfur nicht mehr geschrieben noch gedruckt werden, damit die Christglaubigen weiter aus Verlesung derselben nicht in grösser Irrsal des Glaubens, Lebens und guter Sitten fallen, und Aergerung, neid und Hass in Gottes Kirchen daraus entsprünge, wie sich bisher augenscheinlich erzeiget hat, daraus täglichs je länger je mehr Königreichen, Fürstenthumben und Landen, Auflauf, Zertrennung und Ungehorsam zu besorgen ist. 
61         Demnach, solche schädliche, verderbliche Sucht auszutilgen, gebieten wir abermals, mit Rathe und Willen unser und des Reichs Churfursten, Fürten und Ständen, bei vorgedachten schweren Pönen, Strafen und Büssen, euch denselben unsern und des Reichs und unseren erblichen Fürstenthumb und Landen Unterthanen, alle und euer idem, als römischer Kaiser und erblicher Herr, dass hinfur eur keiner solche Schmach und vergifte Bücher, nach ander Zeddel oder Abschriften, als die, (E228) so unserm heiligen Glauben Irrsalen gebären, und dem dass die heiligen christenliche Kirch bisher gehalten hat, widerwärtig sein, darzu auch Feindes und Schmachschriften wider unsern heiligen Vater Papst, Prälaten, Fürsten, hohe Schulen und derselben Facultäten, und andere ehrsam Personen, und was innhaltet das, so sich von den guten Sitten und der heiligen römischen Kirchen abwendt, nicht mehr dichte, schreib, drücke, male, verkäufe, käufe, noch heimlich oder offentlich behalte, noch auch nicht drucken, abschreiben oder malen lasse, noch das in kein ander Weise, wie immer erdacht mag werden, nicht gestatte, verhänge noch verschaffe. 
62        Dessgleichen gebieten wir ernstlich, bei angezeigten Pönen, allen den, so zu der Justici verordent und gesetzt sind, dass sie alle itztgemeldte Schriften, Bücher, Zeddeln und Malerei, so bisher gemacht sein, und hinfur geschrieben, gedruckt und gemalet werden, sie sind wess sie wöllen, wo man die findet, durch das ganz heilig römisch Reicht und unser Erblande, in Kraft diess unsers Gebots, von unsernwegen annehmen, zureissen und mit offentlichem Feuer verbrennen. 
63 Auch der Dichter, Schreiber, Drucker und Maler, auch Verkäufer und Käufer sollicher schändlicher Schriften, Bücher, Zeddeln und Malereien, die darin, nach Verkündung unsers gegenwärtigen kaiserlichen Gebots, verharren, oder desshalben ichts furzunehmen unterstehen, wo das offenbar ist, Leib, Güter, und Gerechtickeiten, wo ihr die bekommen müget, annehmet, fahet und behaltet, und damit nach eueerm Gefallen handelt, das sollet ihr gut Fug und Recht, und damit wider niemands gethan haben, nach jemands darumb wider inner- nach ausserhalb Rechtens zu verantworten nicht schuldig sein. 
64          Damit auch solchs alles, und ander Ursachen künftiger Irrsal abgeschnitten, und die Gift der, so solche Schriften dichten und machen, ferrer nicvht ausgebreit, und die hochberühmte Kunst der Druckerei allein in guten und löblichen Sachen gebraucht und geübt werde: so haben wir weiter aus kaiserlicher und königlicher Oeberkeit und rechtem Wissen, auch mit einhelligem Rathe unser und des heiligen Reichs Chürfursten und Stände, bei unser und des Reichs Acht und Aberacht, und andern (E229) vorberührten Pönen, geboten, gebieten auch sollichs wissentlich in Kraft diess unsern Edicts, das wir hiemit fur ein unzerbrochenlich Gesetze zu halten erkennen, dass hinfuro kein Buchdrucker oder jemands anders, er sei wer oder wo er wölle, in dem heiligen römischen Reiche, auch in unsern Erbkönigreichen, Fürstenthumben und Landen, kein Bücher noch ander Schriften, in den etwas begriffen wirdet, das den christlichen Glauben wenig oder viel anrühret, 
65        Zum ersten drucke, nachdrucke, ohn Wissen und Willen des Ordinarien desselben Orts, oder seinen Substituten und Verordenten, mit Zulassung der Facultät in der heiligen Geschrift, einer der nächstgelegen Universitäten. Aber ander Bücher, sie sind in wilcher Facultät, und begreifen, was sie wöllen, die sollen mit Wissen und Willen des Ordinarien und ausserhalb desselben keinswegs gedruckt, verkauft, nach zu drucken oder zu verkaufen unterstanden, verschaffet, nach gestattet werden in keine Weise. 
66         Ob aber imands, in was Würden, Stands oder Wesens der wäre, wider diese unser christenliche und kaiserliche Meinung, Decret, Statut, Gesetz, Ordination und Gebot, die auch ganz und unzerstörlich sollen gehalten werden, in einem oder mehr vorgeschriebnen Artikeln, so die Materi des Luthers oder Druckerei betreffen, in einigem Weg, wie Menschen-Sinn das erdenken möcht, freventlich handelt und thäte, uber dass wir solchs vernichten und kraftlos machen: wider dieselbigen wöllen wir, das mit den vorgeschriebnen, auch den Pönen in den Rechten eingeleibt, und nach Form und Gestalt des Banns und kaiserlichen Acht und Aberacht, gehandelt, procedirt und furgefahren werden solle. Darnach wisse sich männiglich zu richten. 
67          Und damit dem allen Vollziehung beschehe und Glauben gegeben werde, so haben wir diesen Brief mit unserm kaiselichen Insiegel besiegelt. Der gegeben ist in unser und des h. Reichs Stadt Wormbs, an achten Tag des Monds Mai, nach Christi Geburt funfzehen hundert und im ein und zwenzigsten, unserer Reiche, (E230) des römischen in andern, under der andern aller in sechsten Jahren.
Ad mandatum Domini Imperatoris proprium. 
68 II.
        Wir Carel der Funft, von Gottes Gnaden, erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs etc. in Germanien, zu Hispanien, beider Sicilien, Jerusalem, Hungern, Dalmatien, Croatien etc. König; Erzherzog zu Osterreich, Herzog zu Burgund etc. Graf zu Habsburg, Flandern und Tyrol etc. Entbieten den wohlgebornen unsern und des Reichs lieben Getreuen, Guntern, Ernsten, Hoyern, Geberharden und Albrechten, Grafen und Herrn zu Mansfeld und Herrn zu Heldrungen, unser Gnad und alles Gut. 
69         Wohlgebornen, lieben Getreuen! Als der durchläuchtig Fürst Don Ferdinand, Infant zu Hispanien etc. Erzherzog zu Osterreich etc. unser freundlicher lieber Bruder und Statthalter im heiligen römischen Reich, aus merklicher und hoher Nothdurft etlicher schwerer und wichtigen Artikel halben, dasselbig Reich und den chrstlichen Glauben belangend, so auf den nähisten Reichstag nicht endlich beschlossen, sonder von den Ständen des Reichs in weiter Bedacht genommen, einen andern Reichstag auf St. Martins Tagk, nächst vorschienen, hieher kegen Nurmbergk in unserm Namen hat thun ausschreiben: 
70 darauf denn S. L. in eigner Person, und wir durch den edeln unsern Rath und öbersten Secretarien, Johann Hannart, Burggrafen zu Lumbeck, Ritter Sanct Jacobs Ordens, den wir mit Instruction und volligem Gewalt dahin gefertiget, auch Churfursten, Fürsten, Prälaten, Grafen und Stände des heiligen Reichs, gehorsamglich in eigner person, und ihre vollmächtige Gewalt habende Botschaft erschienen, von des Reichs nothdurfigen Sachen und Anliegen mit tapferm, zeitigem Rathe gehandelt, und derselbigen etwa viel endlich beschlossen: (E231) 
71        Seind neben andern zween Artikel, und nicht die geringsten, als nämlich die Lutherisch und ander neue Lehre und Predig, und zum andern daas erschreckenlich, ernstlich Furnehmen des Feinds Christi, des Turken, gegen gemeiner Christenheit, furgestanden: darauf, nach viel gehabten Rathschlage, nicht endlich gehandelt, sonder ist denselben beiden Puncten und Artikel halben, nach Erwägung aller ihrer nothdurftigen Umbstände, folgender Meinung beschlossen, und nämlich auf den ersten: 
72        Nachdem die Lutherisch und ander Lehre und Predige etwas fast und höchlich uberhand genommen, die Christgläubigen dardurch in sorglich und beschwerlich zweifelhafte Meinung unsers heiligen christlichen Glaubens gefuhrt, dergestalt, wo nicht mit zeitigem Rath Vorsehung beschicht, davon nichts anders, denn merklich Aergerniss des gemeinen Volks, zu Ringerung Gottis Liebe und Forcht, Erlöschung guter, ehrbarer, christenlichen Zucht und Gewohnheit, und merklicher Ungehorsam, und Empörung gegen ihrer Oebirkeit, zu schwerlicher Verdammniss ihrer Seelen und Vorderben Leibs und Guts, entstehen würde; 
73        Derhalb und damit solchem schwerlichem Fall heilsamlich und mit wohlbedachtem, zeitigem, tapferm Rathe, Versehung beschehen, das Gut neben dem Bösen nicht gedruckt, die Christgläubigen und Unterthanen in ein beständige Meinunge eins einhelligen Glaubens bracht werden mögen: so haben obgedachte unsere Statthalter und Orator, auch Churfursten, Fürsten, Prälaten, Grafen und Stände, fur nutz und nothdurftig angesehen, dass zum forderlichsten ein frei gemein Concilium durch päpstlich Heiligkeit, mit unserer Vorwilligung, zum forderlichsten es immer möglichen, an gelegene Mahlstatt deutscher Nation ausgeschrieben und verkündet werd, darauf von obgemeldten und andern der gemein Christenheit Sachen zu handeln, und demnach itzo allhie mit päpstlicher Heiligkeit Legaten, auf diesen Reichstag geschickt, zum fleissigsten gehandelet, der solchs an ihr Heiligkeit zu bringen, und zum treulichsten zu fordern, also angenommen. 
74         Und darmit ein jeder Christenmensch wissen möge, wess er sich mittlerzeit des Concilii halten soll, haben (E232) sich bemeldten unser Statthalter und Orator, auch Chürfursten, Fürsten, Prälaten, Grafen und Stände eins gemeinen Reichstag und Vorsammlung zu Speier, wie hernach gemeldt, vereinigt, darauf von solchem zu rathschlagen und zu handeln, damit auch auf dem kunftigen Concilio dester furderlicher, stattlicher und austräglicher von der neuen Lehre gerathschlaget, was gut, angenommen, und was bös, gemieden werde. 
75         Dass ein ider Chürfurst, Fürst und Stand, und sonderlich auch die, som in ihren Oberkeiten Hoheschulen haben, mittlerzeit etlichen gelehrten, ehrbaren und verständigen Personen Befehel thun soll, solchs des Luther, und andere neue Lehre, Predig und Bücher fur Handen zu nehmen, dieselben mit höhistem Fleiss zu examiniren, zu disputirn, einen Auszug zu machen, das Gut von dem Bösen abzuscheiden; dessgleichen die Beschwerungen deutscher Nation, von den weltlichen Fursten und Ständen wider den Stuel zu Rome auf nächst allhie gehaltem Reichstag angezeigt, und denn der Weltlichen Beschwerung wider die Geistlichen ubergeben und einbracht, auch mit allen Fleiss zu besichtigen, zu vermessen, und alsdenn solchs alles mit ihrem Gutbedunken, wie dieselbige Beschwerung auf leidenlich Bahn gericht und bracht werden möchten, uns, oder in unserm Abwesen unserm Statthalter, auch Churfursten, Fürsten und Ständen, also auf nachberührtem Reichstage und Versammlung furzubrengen, deste furderlicher im Handel zu dem künftigen Generalconcilio, wie obgemeldt haben, furzuschreiten, auch die Nothdurft in solchem allen bedacht und beschlossen werden möge. 
76        Darumb so befehlen wir euch hiemit, dass ihr itzt erzählter Maass, und zum sonderlichsten etliche gelehrte, ehrbare und verständige Personen, solch Handelung der neuen Lehre, auch die Beschwerunge gegen dem Stuel zu Rome und dem Geistlichen, fur sich zu nehmen, verordenet, die, wie obberührt, zu besichtigen, zu examiniren, zu disputiren und zu berathschlagen, Auszüge und Rathschläge mit allem höhisten Fleiss darüber zu machen, (E233) und dieselben auf obgemeldte Zeit zu überantworten, befehlet und bestellet. 
77          Und dieweil auch kaiserliche Instruction, damit wir vorbenannten unsern kaiserlichen Comissari und Orator zu berührtem Reichstag abgefertigt, und unter anderm innhalt, dass wir uns vorsehen, die Ständ des heiligen Reichs, als Schirmer udn Schutzer des heilihen christlichen Glaubens, solchem unserm zu Wormbs, mit Bewilligunge Chürfursten, Fürsten und Ständen ausgegangen mandat gehorsamblichen gelebt, nachkommen, und dasselbig gehandhabt haben; und dass solchs nicht beschehen, wir von gemeiner Christenheit deutscher Nation nicht klein Beschwerung getragen, auch derhalb unser Ansinnen und  Begehre abermals gestalt, dass ein ider Chürfurst, Fürst, Prälat, Grafe udn Stand, fur sich selbst, auch bei seinen Unterthanen, daran und darob sein wollt, darmit solchem unserm zu Wormbs ausgegangen Mandat gehorsamklichgen gelebt würde; und sich aber, auf solch unser Gesinnen und Begehren, unser und des heiligen römischen Reichs Chürfursten, Fürsten, Prälaten, Grafen und gemeine Stände, als gehorsame Glieder des heiligen Reichs, vereinigt und beschlossen, demselben unserm Mandat gehorsamklich, (wie sie sich dess schuldiig erkennen,) so viel ihn müglich, zu geleben, gemäss zu halten und nachzukommen. 
78         Darzu, dass ein jede Oebirkeit bei ihren Druckereien, und sonst allenthalben, nothdurftig Einsehen haben sollen, damit Schmachschrift und Gemälde hinfurter gänzlich abgethan, und nicht weiter ansgebreit werde: und ob imands derhalben Beschwerung oder Vorhinderung begegent oder zustunde, dieselbigen unserm Statthalter und Regiment anzeigen möge, die auch von uns ernstlichen Befehl haben, den Ansuchenden Rath und Hülfe mitzutheilen, darob zu halten, und dasselbige unser Mandat mit allem Fleiss zu exequirn etc. alles Inhalts obberührts Abschieds. 
79         Demnach, und darmit solcher Beschluss und Vereinigung deste mehr vollzogen werde: so gebieten wir euch von kaiserlicher Macht hiemit ernstlich, und wöllen (E234) dass ihr in obberührtem unserm desshalb zu Wormbs ausgangem Mandat nachmals gehorsamklich gelebet, nachkommet und gemäss haltet, auch dem also zu geleben und nachzukommen mit eueren Unterthanen alles Fleiss bestellet und vorfuget, darzu auch bei den Druckereien und sonst nothdurftige Einsehunge thüt, auf dass Schmachschriften und Gemälde hinfurter gänzlich abgethan, und nicht weiter ausgebreit werden. Daran thut ihr unser ernstlich Meinunge. 
80        Zum andern, nachdem der päpstlich Legat, auch unsers lieben Bruders des Königs zu Hungern und Böheim etc. Botschaft, mehr bemeldtem unserm Statthalter, Orator, Chürfursten, Fürsten und Ständen, mit kläglichem Gemüthe angezeigt, wie dass der Turke seiner tyrannischen Art, aucn unersättliglichen, wüthenden Begier nach, so er zu Vertilgunge der Christenheit ubet und trägt, sich mit einem mächtigen Heerzug gerüstet, Gemüths, die Kron zu Hungern diesen Sommer zu überziehen, zi belägern, und unter seinen Gewalt zu bringen; und wie die Kron zu Hungern, als christgläubige Menschen sich langer Zeit deutscher Nation und Christenheit zu gute, mit schwerlichem ihrem Blutvergiessen und Darstreckung Leibs und Guts aufgehalten, und nummehr dardurch des Volks und ihrer Nahrung in solch Abnehmen kommen, dass sie sich weiter ahne andere Hülfe nicht aufenthalten wissen, und darauf zum höhisten ermahnt und flechlich angeruft udn gebeten, sie mit tröstlicher und stattlicher Hülfe nicht zu verlassen. 
81         Dieweil nu offenbar ist, wie grosser, merklicher und schädlicher Abbruch der Christenheit an Leuten und Landen, von den Turken bis anher zugestanden, er auch mit seiner Grausam und Macht kurz verlaufner Zeit Griechesch Weissenburg, und anderre viel Städte, Schloss, Märkte und Flecken, in Hungern und sonst, darzu auch die Stadt und Insel Rhodis, nicht die geringst der Christenheit Bevestigung und Trost gewesen, abgedrungen und eröbert: so haben gedachte unserre Statthalter und Orator, sampt Chürfurten, Fürsten udn Ständen, die hohe, grosse, unvermeidlich Nothdurft sein ermessen, dass (E235) solchem des Turken Furnehmen in Zeit und aufs forderlichst gewaltiger, tapfere Widerstand beschehe. 
82           Und nachdem solchs ahne Hulfe und Zuthun anderer christlichen Gewälte, darzu einer Anlage gemeiner christglaubigen Menschen, stattlich zu thun nicht wohl müglich, sich mit einander einer Notel einer gemeinen Anlage, die wir euch hieneben zusenden, doch auf hinter sich bringen und weiter Bedacht, vereiniget; und demnach zu endlicher und beischlüsslicher Vollziehung obgemeldter beider Puncten einen gemeinen Reichstag und Versammlung aller des heiligen Reichs Gelieder und Stände, auf St. Martinstagk, nächst künftigk, in unser und des heiligen Reichs Stadt Speier, furgenommen und beschlossen; wilchen Tag wir euch hiemit verkünden, von römischer kaiserlicher Macht ernstlich befehlend, auch bei den Pflichten, damit ihr uns und dem Reich verwandt seid, gebietend, dass ihr auf obbestimpten St. Martinstag schierstkünftig eigener Person zu Speier gewisslich erscheinet. 
83         Oder, wo ihr aus ehhafter Ursachen nicht erscheinen möchtet, alsdenn einen oder mehr euer trefflichen Räthe, mit vollkomnem Gewalt, desshalb endlich zu handeln und zu beschliessen, auf obberührte Zeit gewisslich dahin verordent und schicket, und länger nicht vorziehet. Denn wir wöllen, dass den nähisten Montag darnach solcher Tag und Reichsrathe ohne weiter Vorzugk angefangen werden soll, sampt andern Ständen, die wir, vormug gemeldts Abschieds auf benannten Tagk gleicher Weise beschrieben haben, in den obangezeigten Artikeln, die neue Lehre und beharrlich Hülfe gegen den Turken belangend, zu rathschlagen. 
84 Auch eur Gemüth der gemeinen Anlage, zu Widerstand dem Turken, von wegen euer udn euer Unterthan zu eroffnen, darauf endlich zu beschliessen und zu vollziehen, und je nicht aussen bleibet, nach auf imand andern weigert oder verziehet, darmit die Sachen zu Wohlfahrt gemeiner Christenheit deste furderlicher gehandelt, und ohne Säumniss beschlossen werden mögen. 
85       Daran thut ihr sampt dem, dass ihr solchs in Bewegunge (E236) euer Verwandniss dem Reich schuldig seid, auch unser ernstlich Meinung. Geben in unser und des Reichts Stadt Nurmberg am 18. Tage des Monds Aprilis nach Christi Geburt 1524, unserer Reiche, des römischen im 5. und der andern aller im 9. Jahren etc. 
86 Martinus Luther.
       Am Ende bitt ich alle lieben Christen, wollten helfen Gott bitten fur solch elende, verblendte Fursten, mit welchen uns ohn Zweifel Gott geplagt hat in grossem Zorn, dass wir ja nicht folgen, wider die Turken zu ziehen oder zu geben, siintemal der Turk zehenmal klüger und frummer ist, denn unsere Fürsten sind. Was sollt solchen Narren wider den Turken gelingen, die Gott so hoch versuchen und lästern? Denn hie siehest du, wie der arme, sterbliche Madensack, der Kaiser, der seins Lebens nicht ein Augenblick sicher ist, sich unverschampt rühmet, er sei der wahre öbrister Beschirmer des christlichen Glaubens. 
87          Die Schrift sagt, dass der christliche Glaube sei ein Fels, der Teufel, Tod und aller Macht zu stark ist, Matth. 16. v. 18. und eine göttliche Kraft, Röm. 1. v. 16. Und solche Kraft soll sich beschirmen lassen von eim Kind des Tods, den auch ein Grind oder Blatter kann zu Bette werfen. Hilf Gott, wie unsinnig ist die Welt! 
88 Also rühmet sich auch der König von Engelland einen Beschirmer der christlichen Kirchen und des Glaubens, ja die Ungern rühmen sich Gottes Beschirmer, und singen in der Letania: Ut nos defensores tuos exaudire digneris: Du wolltest uns, deine Beschirmer, erhören. 
89 Ach! dass auch etwa eiin König oder Fürst wäre, der Christus Beschirmer würde, und darnach ein ander, der den heiligen Geist beschirmet, so meine ich, wäre die heil. Dreifaltickeit und Christus sampt dem Glauben nicht ubel bewahret. 
90          Solchs klage ich aus Herzengrund allen frommen Christen, dass sie sich mit mir uber solche tolle, thörichte, unsinnige, rasende, wahnsinnige Narren erbarmen. Sollt einer doch zehenmal lieber todt sein, denn solche Lästerung (E237) und Schmach göttlicher Majestät hören; ja, es ist der verdiente Lohn, dass sie das Wort Gotts verfolgen, darumb sollen sie mit solcher greiflicher Blindheit gestraft werden, und anlaufen. Gott erlöse uns von ihnen, und gebe uns aus Gnaden andere Regenten, Amen. 

Noter:

n18:  Luther bem.: Wo ist das geschrieben? Im Rauchloch. (Hvor står det skrevet? I tåget)

n18a:  Luther bem.: Das sollten die Geistlichen thun mit dem Wort, wie die Apostel than haben. (Det skal de gejstlige gøre med ordet, sådan som apostlene gjorde det)

n25:  Luther bem.: Das ist (mit Urlaub) nicht also. (Det forholder sig, med forlov, ikke sådan)

n27:  Luther bem.: Beschirmer, o des elenden Glaubens, der solchen obersten Schirmer hat. Was macht denn Gott dieweil? (Beskytter? O hvilken elendig tro, der skal have en sådan beskytter. Hvad mon Gud så skal lave?)

n28:  Luther bem.: Luther begehret nicht in der Kirchen zu sein, da der Papst ein Häupt ist.

n30:  Luther bem.: Es gilt hie nicht langer Brauch, sonder was Gott sagt; daraus soltet ihr lieben Herren antworten.

n31:  Luther bem.: Das zeigen meine Bücher anders.

n32:  Luther bem.: Da sei Gott fur.

n33:  Luther bem.: Poeten heissen hie Johannes, Paulus, Petrus.

n33a:  Ach Herr Gott! wie blind sein die Leute.

n34:  Luther bem.: Contrarium est verum.

n35:  Luther bem.: Sie hattens wohl verdient.

n35a:  Luther bem.: Lies das Büchlin von der weltlichen Oeberkeit.

n36:  Luther bem.: O dass ich daran gelogen hätte, oder noch lügen künnte.

n39:  Luther bem.: Gott gebe, dass es wohl gerathe.

n40:  Luther bem.: Christus saget: Were mir nicht folget, der wandert im Finsterniss.

n41:  Luther bem.: 2 Mos 24. Weich nicht vom Rechten der Menge nach.

n43:  Luther bem.: Sie habens gut gemeint, denn sie hatten den Luther schon verdampt, ehe er zu Wormbs einkam.

n44:  Behüte uns Gott fur der Klugheit, vordammen, dess man kein Wissen trägt.

n47:  Luther bem.: Haben die Deutschen sinst kein Ehre, so mügen sie der wohl schweigen.

n50:  Luther bem.: Wie spottlich nennen sie die heil. Schrift Luthers Regel.

n51:  Luther bem.: Das noch unbeweiset ist.

n51a:  Luther bem.: Hätten sie Vernunft, so würden sie vernunftiger hierin handeln.

n52:  Luther bem.: Gotts Kirche heisst hie der Endechrist.

n54:  Luther bem.: Siehe, die Mörder heissen Leute würgen ein heilig Werk.