Melanchthon om Luthers liv (2)


The history of the life and acts of Luther (1547-8)

Melancthon, Philip.

Prepared by Dr. Steve Sohmer 1996. (Rettet til (for den latinske og den engelske teksts vedkommende) og oversat til dansk i 2005 af Ricardt Riis. I sin bog om Luthers liv har Melanchthon næsten ordret skrevet af fra en beretning, der udkom i 1521, vistnok skrevet af Luther selv. Den findes på internettet i facsimile. (DOCTORIS MARTINI LVTHERI ACTAE VVORMACIAE IN COMITIIS IMPERIALIBVS Principium. Anno salutis nostrae M. D. XXI.) Den latinske tekst er sammenholdt hermed.

Indhold:

  1. Ankomst til Worms tirsdag den 16. april 1521: #1.
  2. Luther udtaler sig om tagstenene, i Oppenheim: #7.
  3. Luther indkaldes til at møde for rigsdagen, onsdag den 17. april: #8.
  4. Officialens tale, onsdag den 17.: #13.
  5. Luthers svar, onsdag den 17.: #15.
  6. Officialen meddeler Luther betænkningstid: #19.
  7. Officialen til Luther torsdag den 18. april: #22.
  8. Luthers første, lange svar, torsdag den 18. april: #25.


Tilbage til oversigten!
 
 
S e q u u n t u r  A c t a Reverendi Patris D. Martini Lutheri, coram Caesare Carolo V. Principibus, Electoribus. & Imperii oridinibus, in Comitiis Principum Vuormatiae. Nu følger den ærværdige fader doktor Martin Luthers gerninger overfor kejser Karl den Femte, fyrsterne, kurfyrsterne og kejserrigets adelsmænd i fyrsteforsamlingen i Worms.  T h e  D e e d s of Reverend Father Doctor Martin Luther in the Assemblies of  Princes at Worms before Emperor Charles V, the Princes, Electors, and the nobility of the Empire follow.
Anno Salutis Nostrae MDXXI post Dominicam Misericordia Domini, feria tertia, Doctor Martinus Lutherus, [professione Augustianus] Vuormatiam ingressus [inuectus] est, vocatus a Carolo Imperatore, eius nomine [appellationis] V. Rege Hispaniarum, Archiduce Austriae &c. qui primo Imperii sui anno, primum conventum Principum in ea urbe regia celebravit. I året 1521 efter vor frelse tirsdagen efter "Herrens barmhjertigheds søndag", kom doktor Martin Luther ind i Worms, kaldet dertil af kejser Karl, med tilnavnet den Femte, spaniernes konge, ærkefyrste over Østrig osv., som i sit kejserdømmes første år fejrede sit første fyrsteforsamling i denne kongelige by.  In the Year of Our Salvation 1521 after Misericordia Domini Sunday (Second Sunday after Easter), Tuesday, Doctor Martin Luther entered Worms, called by Emperor Charles, he the fifth King of the Spaniards of <that> name, Archduke of Austria etc. who in the first year of his Reign celebrated the first gathering of Princes in that royal city.
Cum autem ante triennium Paradoxa quaedam disputanda proposuisset Vuittebergae in Saxonibus D. Martinus, adversus Tyrannidem Romani Episcopi, (quae tamen interea a Pontificiis varie lacerata, damnata & exusta fuerunt, a nullo tamen aut scripturis aut rationibus convicta) coepit res ad tumultum spectare, vulgo causam Evangelii adversus Clericos tuente. Men siden for tre år siden doktor Martin i Wittenberg i Saksen havde fremsat nogle paradokser til diskussion, imod den romerske biskops tyranni (paradokser, som dog i mellemtiden på forskellig måde var blevet censureret, fordømt og brændt af papisterne, men på ingen måde gendrevet hverken ud fra skrifterne eller med grunde), var sagen begyndt at drive imod uroligheder, idet folket så på evangeliets sag imod kirkefolket.  However since three years before Doctor Martin had proposed at Worms in Saxony certain Paradoxes against the Tyranny of the Roman Bishop to be debated (which nevertheless meanwhile were censured, damned and burned in different ways by the Papists, yet refuted by no one either by Scriptures or by logical arguments), the matter began to incline toward a disturbance, with the people watching the cause of the Gospel against the Clerics.
Et ob id bonum videbatur, instigantibus Romanis Legatis, ut ipse Lutherus, accerseretur Faeciali Caesareo, & literis salui conductus in hoc a Caesare & principibus datis.  Og af den grund besluttede man, eftersom de romerske legater opæggede urolighederne, at Luther selv skulle stævnes ved den kejserlige herold og føres til kejseren med frit-lejdebrev fra ham og fyrsterne.  And for this reason it seemed good, with the Roman Legates stirring things up, that Luther himself be summoned by the Imperial Herald, and he was led in this by the Emperor and the princes giving letters of safe passage.
Accersitur, venit, ac divertit in Curiam Rhodiensium militum, seu quos vocant, Tutonici ordinis, ubi hospitio collectus est, & a multis Comitibus, Baronibus, Equitibus auratis, Nobilibus, Sacrificis & Prophanis in multam usque noctem salutatus ac requisitus. Han blev stævnet, han kom og han gjorde holdt ved de rhodensiske soldaters lejr, eller som de kaldes, den tyske orden, hvor der blev vist ham gæstfrihed, og hvor han blev budt velkommen og opsøgt af mange ledsagere, baroner, ædle riddere, adelmænd, gejstlige og lægfolk, endog til langt ud på natten.  He was summoned, he came, and he stopped at the Senate (?) of the soldiers of Rhodes, or <as> they are called, of the German order, where he stayed in hospitality and was greeted and sought after even late into the night by many Companions, Barons, honored Cavalry Officers, and Nobles, Priests and Laymen.
(M: Caeterum multis & adversariae partis & aliis, adventus eius prorsus praeter opinionem acciderat, nam etsi per nuncium Imperialem, & datis literis publicae fidei, accersitus erat, Tamen quia parcis diebus, antequam veniret, publice & palam affixis literis eius libri damnati erant, nemo existimabat eum, hoc praeiudicio condemnatum, adventurum esse. Men for mange af de øvrige, og det både fra modstandernes parti og andetsteds fra, skete hans ankomst imod forventning, for skønt han var stævnet ved den kejserlige herold og havde fået frit-lejdebreve, så var dog få dage, før han kom, hans bøger blevet fordømt, med plakater ophængt offentligt og overalt, og så ventede ingen, at han ville komme, når han sådan i forvejen var blevet dømt.  But to many men both of the opposing party and to others his arrival happened directly contrary to opinion, for even though he had been summoned by Imperial messenger and by letters given of public safety, Nevertheless because, for a few days before he came, his books were condemned by letters posted publicly and privately, no one thought that he would arrive condemned by this prejudgment.
Et cum in vicino oppido Oppenheim, ubi primum haec rescivit Lutherus, ab amicis eius deliberatio haberetur, ac plaerique consulerent, ne se ipse exponeret periculo, cum videret haec principia contra datam fidem fieri, Auditis omnibus, ipse magno animo respondit, Mihi vero, quia vocatus sum, decretum & certum est ingredi in urbem, in nomine Domini Ihesu Christi, etiamsi scirem tot Diabolos mihi oppositos, quot sunt tegulae in omnibus totius orbis tectis, &c. M) Og da der i den nærliggende by Oppenheim, hvor Luther først erfarede dette, blev holdt rådslagning med hans venner og mange andre, rådede de ham til ikke at udsætte sig selv for fare, eftersom man kunne se, at denne begyndelse blev gjort imod det givne løfte. Luther hørte på dem alle, men svarede modigt: "Eftersom jeg er stævnet, står det fast og er sikkert, at jeg går ind i byen i vor Herres Jesu Kristi navn, og det vil jeg gøre, om jeg så vidste, at der var lige så mange djævle imod mig, som der er tagsten på alle tage i hele verden, osv".  And when in the neighboring town of Oppenheim, where Luther first learned these things, a deliberation was held by his friends and many of them concluded that he himself should not expose himself to danger, since he saw that these beginnings were done against a given promise, With all listening,
 he himself responded with a courageous spirit, "Because I was called, it was decreed and is certain that I truly enter the city in the name of the Lord Jesus Christ, even if I know that as many Devils are opposed against me as there tiles in all the houses of the entire world, etc."
Altero die post adventum eius, feria quarta, Vir nobilis, Magister equitum Imperii, Ulricus de Pappenheim, a Caesare missus, ante prandii tempus venit, indicans Doctori Martino Caroli Imperatoris mandatum, ut hora pomeridiana quarta, apud Caesaream Maiestatem, Principes, Electores, Duces, & reliquos Imperii Ordines sese sistat, auditurus ad quid accersitus sit [venerit], Quod Doctor Martinus, ut debuit, accepit. Dagen efter, at han var kommet, om onsdagen, kom en adelsmand fra det kejselige kavalleri, Ulrik von Pappenheim, fra kejseren kort før middag, og han viste doktor Martin kejser Karls befaling, at han klokken fire om eftermiddagen, skulle fremtræde for den kejserlige majestæt, fyrsterne, kurfyrsterne, hertugerne og de øvrige adelsfolk fra kejserdømmet, og så ville han få at høre, hvad han var stævnet for, hvilket doktor Martin, accepterede, som sig hør og bør.  On the next day after his arrival, Wednesday, a noble Man, Master of the Imperial cavalry, Ulrich of Pappenheim, having been sent by the Emperor, came before luncheon, showing to Doctor Martin the command of Emperor Charles that at the fourth afternoon hour he present himself before the Imperial Majesty, Princes, Electors, Dukes and the remaining Orders of the Empire, he would hear to what he was summoned, Which Doctor Martin, as he ought, accepted.
Ac statim post horam quartam auditam eius diei, venit D. Ulricus de Pappenheim, & Casparus Sturm Faecialis per Germanias Caesareus, (quo Caduceatore e Vuiteberga erat excitus, ac Vuormatiam usque deductus D. Martinus) qui ipsum evocatum [inuitauerunt eum] comitabantur per hortum Curiae Rhodiensium, in diversorium Palatim Comitis. Og straks efter, at klokken havde slået fire, kom hr. Ulrik von Pappenheim og Kaspar Sturm, den tyske kejsers herold, (med ham som fører var dr. Martin blevet ført fra Wittenberg til Worms), og de ledsagede den således indkaldte gennem Rhodianersenatets have ind i palatinerledsagernes opholdsrum.  And immediately after the fourth hour of that day was heard, D. Ulrich of Pappenheim came and Caspar Sturm Imperial Herald through Germany, (by which Truce-Officer Doctor Martin had been called forth from Witteberg and brought down to Worms) who accompanied the very one called forth through the garden of the Rhodians' Senate, into the lodging of the Companions' of Palatine.
10  Et ne quid a turba pateretur, quae in iusto ad Caesaream domum itinere magna fuit, per gradus quosdam [quasi furtim] abditos in Auditorium deductus est, Non tamen latuit multos, qui ab ingressu vix vi prohibebantur, plaerique pergulas conscenderunt, studio videndi Lutherum. Og for at han ikke skulle lide overlast fra den store mængde, der befandt sig på den lige vej til kejserens hus, blev han ført gennem nogle hemmelige trapper ind i forhandlingssalen. Men der var mange, han ikke var skjult for, og det var dårlig nok, at de med magt kunne forhindres i at trænge ind, og mange faldt i svime af ivrighed efter at se Luther.  And so that he would not be exposed to the crowd which was great in the just road to the Imperial house, he was led down through some hidden steps in the Auditorium, nevertheless he was not hidden to many, who were barely prevented by force from entering, and many fell to blows in eagerness to see Luther.
11  Cum igitur staret in conspectu Caesareae Maiestatis, Principum Electorum & Ducum, breviter, omnium Imperii ordinum, qui tum Caesari adfuere, D. Martinus, primum admonitus est ab Ulrico de Pappenheim, ne quid loqueretur nisi quaesitus. Da han derfor stod overfor den kejselige majestæt, kurfyrsterne og fyrsterne, kort sagt, overfor hele kejserdømmets adel, som dengang var samlet omkring kejseren, blev doktor Martin først formanet af Ulrik von Pappenheim om ikke at tale, medmindre han blev spurgt.  When therefore he stood in the sight of the Imperial Majesty, the Princes, Electors and Dukes, in short, everyone of the Empire's orders who attended on the Emperor, Doctor Martin was at first admonished by Ulrich of Pappenheim not to say anything unless asked.
12  Ibi Caesareae Maiestatis Orator Ioannes Eck, Officialis generalis Episcopi Treverensis, alta & intelligibili voce, primum latine, deinde germanicae, iussu Imperatoris dixit & proposuit eandem sententiam, in hunc, aut ei in effectu similem, qui sequitur modum. Dèr talte den kejserlige majestæts talerør, Johannes Eck, ærkebiskoppen af Triers official, med høj og forståelig stemme, først på latin, dernæst på tysk, på kejserens befaling, og forelagde ham følgende anklage eller en anklage med lignende virkning:  Then the Orator of the Imperial Majesty, Johannes Eck, of the general Official of the Bishop of Treves, in a loud and intelligible voice, first in Latin, then in German, by the order of the Emperor spoke and moved the following resolution against that man, or one similar in effect to it, which follows its manner.
13  Martine Luthere, Sacra & invicta Caesarea maiestas, de consilio omnium sacri Romani Imperii Ordinum, ad solium Maiestatis suae huc vocari te iussit, ut his duabus de causis te interrogarem: Primum, fatearis ne libros hos praesentes (fasce librorum suorum latine & germanice scriptorum ostenso) qui tuo nomine praetitulati circumferuntur, tuos esse, illosque pro tuis agnoscas nec ne? & Deinde, an illos & eorundem contenta retractare & revocare, vel inhaerere eisdem potius & inseverare velis? "Martin Luther, den hellige og ubesejrede kejserlige majestæt har efter råd fra alle det hellige romerske kejserdømmes adelsmænd befalet at lade dig kalde herhen til den kejserlige majestæts trone, for at jeg kan spørge dig om disse to ting: For det første: Indrømmer du, at nærværende bøger (der ligger her en samling af dine latinske og tyske bøger) er dine, og anerkender du dem som dine, ja eller nej? Og for det andet, om du vil tage afstand fra og tilbagekalde dem og deres indhold, eller du snarere vil holde fast ved dem og tage dem alvorligt?" "Martin Luther, the Sacred and unconquered Imperial majesty, on the advice of all Ranks of the holy Roman Empire, orders you to be called hither to the seat of his Majesty, so that I may interrogate you about these two points: First, do you confess that these books before me (a bundle of your books in Latin and your writings in German having been displayed) which circulate under your name are yours, and will you acknowledge those as yours or not? And Second, whether you want to retract and renounce those and the contents of the same or rather to cling and acknowledge the same?"
14  Hic, priusquam Lutherus responderet, D. Hieronymus Schurff, qui Doctori Martino aditus adstabat, exclamavit, Intitulentur libri. Hic Officialis Treverensis, ex libris D. Martini Lutheri, eos qui Basiliae simul sunt excusi, nominatim recitavit, inter quos etiam numerabantur Commentarii in Psalterium, Libellus de bonis operibus, Commentarius in Dominicam orationem, & praeter hos alii libelli Christiani, non contentiosi. Her råbte doktor Hieronymus Schurff, som stod ved siden af Luther for at hjælpe ham, førend Luther kunne svare: "Lad os høre bøgernes titler". Så læste officialen fra Trier med navns nævnelse doktor Martin Luthers bøger, kun undtaget dem, der samtidig blev udgivet i Basel, blandt dem nævntes kommentaren til salmerne, bogen om de gode gerninger, kommentaren til fadervor, og derudover andre kristelige bøger, som ikke var tvivlsomme.  Here, before Luther responded, Doctor Jerome Schurff, who was standing quite near Doctor Martin, shouted out, "Let the books be given a name." This Official of Treves read out by name from the books of Doctor Martin Luther those which were written at the same time at Basel, among which also were counted the Commentaries on the Psalter, the Treatise on good works, the Commentary on the Lord's prayer, and in addition to these other non-disputatious Christian treatises.
15  Post haec & ad haec D. Martinus ista reddidit latine & germanice: A Caesarea Maiestate duo mihi proponuntur: Primum, An libros omnes nomen meum habentes pro meis agnoscere velim? Secundum, An defendere, an vero quidquam reclamare velim ex ii, quae hactenus per me scripta & aedita sunt? Ad quae respondebo breviter ut potero, & recte. Herefter svarede doktor Martin på dette på latin og tysk: "Af den kejserlige majestæt er der stillet mig to spørgsmål: For det første, om jeg vil anerkende alle de bøger, der bærer mit navn? For det andet, om jeg vil forsvare dem eller om jeg vil tilbagekalde noget af det, der hidtil er skrevet og udgivet af mig? På det skal jeg svare så kort og korrekt jeg kan.  After these and to these Doctor Martin gave these answers back in Latin and German: "By the Imperial Majesty two things are proposed to me: First, Whether I wish to acknowlege as mine all the books having my name; Second, Whether I wish to defend or in fact to denounce something from those writings which were written and published up to this point by me. To which I shall respond as briefly as I can and correctly.
16  Primum, Libros iam nominatos non possum non amplecti pro meis, & eorum quidem nihil unquam negabo.   For det første kan jeg ikke andet end anerkende som mine de bøger, der her er råbt op, og jeg skal ikke nægte noget i dem.  "To begin with, I cannot help but embrace as my own the books already named and I shall never indeed deny anything of them. 
17  Caeterum, quod sequitur, ut exponam, an defendere pariter omnia, vel revocare velim, Quia de fide est quaestio & animarum salute, & quia divinum verbum concernit, quo nihil maius est, tam in caelo quam in terra, quod nos merito revereri convenit omnes, temerarium ac iuxta periculosum fuerit, me quidquam incogitatum proferre, cum & minus quam pro re, & maius quam pro vero, non praemeditatus, asserere possim, quorum utrumque me in sententiam adducet, quam Christus tulit, cum ait, Qui me negaverit coram hominibus, negabo & ego eum coram Patre meo qui in caelis est. Så det andet spørgsmål, at jeg skal forklare, om jeg vil forsvare alt i lige høj grad, eller jeg vil tilbagekalde: Eftersom der er tale om troen og sjælenes frelse og eftersom det drejer sig om det guddommelige ord, der er større end alt, både i himlen og på jorden, og som vi alle skylder at agte efter fortjeneste, ville det være dristigt og følgelig farligt, hvis jeg fremførte noget uovervejet, eftersom jeg både, hvis ikke jeg tænkte mig om, ville kunne holde fast ved noget, der var mindre end sagen og holde fast ved noget, der var større end sandheden, og begge dele ville føre mig frem til den tanke, som Kristus fremførte, da han sagde: 'Den, der fornægter mig overfor mennesker, ham skal også jeg fornægte overfor min far, som e i himlene'.  Next, so that I may set forth what follows, whether I want to defend everything in an equal degree or to renounce, Because the investigation is about the faith and salvation of souls, and because it concerns the divine word than which nothing is greater in heaven as on earth, which is seemly for all of us to be afraid deservedly, it was accidental and equally  dangerous that I publish something unconsidered, since I could be able to defend both less than matter and greater than the truth, not previously thought-out, either of which brought me into the thought which Christ related when He said, 'Who denies me before me, I shall also deny him before my Father who is in the heavens.'
18  Peto igitur hac de causa, & quidem suppliciter, a Caesarea Maiestate spacium deliberandi, ut citra divini verbi iniuriam, & animae meae periculum interrogationi satisfaciam. Af den grund beder jeg derfor allernådigst, at den kejserlige majestæt vil tilstå mig betænkningstid, så at jeg kan svare tilfredsstillende på spørgsmålet uden at øve uret mod det guddmmelige ord og uden fare for min sjæl".  Therefore I ask, and especially humbly, of the Imperial Majesty for time for deliberating about this case, so that I may satisfy the one interrogating without injury to the divine word and danger to my soul."
19  Ex eo Principum coepit deliberatio, quam ita reddidit Officialis Treverensis: Etsi iam tu, Martine Luthere, ex mandato Caesareo satis intelligere potueris, ad quid accersitus sis, & ea de causa iam indignus, cum longior cogitandi mora detur, Tamen ex ingenita clementia, Caesarea Maiestas diem unum indulget meditationi tuae, ut cras in horam eandem coram compareas, ea conditione, ne scriptam sententiam tuam proponas, sed verbis exequaris. Nu begyndte fyrsterne af forhandle, og Trier-officialen gengav resultatet som følger: "Skønt du allerede, Martin Luther, ud fra kejserens befaling i tilstrækkelig grad har kunnet forstå, hvad du er indstævnet for og olg skønt du allerede er for uværdig i denne sag til at kunne tilstås længere tid til overvejelse, vil dog den kejserlige majestæt af sin medfødte barmhjertig tilstå dig én dag til din overvejelse, så at du i morgen ved samme tid skal møde personligt frem og fremlægge din opfattelse mundtligt, ikke skriftligt.  From that a deliberation of the Princes began, which the Official of Treves reported thus: "Even if you, Martin Luther, have already been able to perceive sufficiently from the Imperial order to what you have been summoned, and already unworthy about that case, since a longer delay is given for thinking, Nevertheless out of the inborn clemency, the Imperial Majesty grants one day for your contemplation, in order that tomorrow at the same hour you appear in person and not set forth your written thought but relate it orally."
20  Post haec D. Martinus per Faecialem redditus est hospicio suo. In qua re non fuit praetereundum, quod inter eundum ad audiendum Caesaris mandatum, & cum iam esset in ipso principum consessu Lutherus, ab aliis, alia voce, commonebatur, ut esset forti animo, ut viriliter ageret, ne timeret eos, qui corpus tantum possent occidere, animam non possent, sed potius metueret sibi ab eo, qui posset & corpus & animam mittere in gehennam. Item: Cum steteritis ante Reges, nolite cogitare quid loquamini, dabitur enim vobis in illa hora, &c. Herefter blev doktor Martin af herolden bragt tilbage til sit herberge. For at der i denne sag ikke skulle udelades noget mellem dette at Luther drog af sted ifølge kejserens befaling og så det, at han nu stod i fyrsternes forsamling, blev han af andre med stærk røst opfordret til at være ved godt mod, så han handlede som en mand, og ikke frygtede dem, som kun kunne slå legemet ihjel, men ikke sjælen, men sjarere frygte ham, som kunne sende både legeme og sjæl til helvede. (Matt 10,28) Ligeledes: Når I stiller foran konger, må I ikke tænke på, hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i den samme time. (Luk 12,11)  After these Doctor Martin was brought back to his inn by the Herald. In which matter in order that something not be omitted, between going to hear the Emperor's order and when Luther was already in the very assembly of nobles, he was strongly reminded by others in another voice to act manfully and not to fear those who were able merely to kill his body, but were not able to kill his soul, but rather to fear that one who could send both his soul and body into hell. The same: When you (pl.) stand before the Kings, do not ponder what you say, for it will be given to you at that hour, etc.  
21  Sequenti feria quinta, post quartam pomeridianam, venit Faecialis, & assumptum D. Martinum in Curiam Caesaris perduxit, ubi propter Principum occupationes ad sextam usque mansit, expectans in magna hominum frequentia, seipsam conterente prae turba, Cumque consessus factus esset, & Doctor Martinus astaret, prorupit Officialis in haec verba. Den følgende dag, torsdag, efter fire om eftermiddagen, kom herolden og førte doktor Martin ind i kejserens palads, hvor han på grund af, at fyrsterne havde travlt, forblev indtil klokken seks; han ventede mellem en stor mængde mennesker, idet han dog holdt sig tilbage fra mængden. Og da forsamlingen igen var klar, og doktor Martin stod foran dem, tog officialen ordet således:  On the following Thursday, after four in the afternoon, the Herald came and led Doctor Martin, having been received, into the Palace of the Emperor, where he remained until six on account of the Princes' affairs, anticipating a large crowd of men, with he himself spending time before the throng, And when the assembly was made and Doctor Martin stood before it, the Official sent forth these words.
22  Hesterno vesperi Caesarea Maiestas hanc horam tibi dixit Martine Luthere, Quandoquidem Libros, quos heri recensuimus, tuos esse palam recepisti. Coeterum ad quaestionem, An quidquam eorum irritum haberi velles, aut omnia probares quae confiteris? deliberationem petiisti, quae nunc finem habet, Etiamsi iure impetrare non debueras longius cogitandi spacium, qui tanto tempore scivisti, ad quid vocareris. "Martin Luther, igår fastsatte hans kejserlige majestæt denne tid for dig, efter at du offentligt havde vedkendt dig de bøger, som igår blev fremlagt. Men på spørgsmålet om, hvorvidt du ønskede at få noget i dem bedømt til at være usagt, eller du ville bevise alt, hvad du har bekendt, bad du om betænkningstid. Den er nu udløbet, selv om du ifølge loven ikke burde have fået mere tid til omtanke, eftersom du i så lang tid har vidst, hvad det var, du blev stævnet for.  "Martin Luther, yesterday evening the Imperial Majesty told you this hour, Since you indeed openly accepted the Books which we enumerated yesterday as yours. But to the question, Do you want something of yours to be considered null and void, or do you approve everything which you acknowledge, you sought deliberation, which now has its end, Even if by law you ought not have demanded more time for thinking, you knew by so much time to what you were called.
23  Et fidei negotium tam certum omnibus esse conveniebat, ut quisque quocunque tempore postulatus, rationem eius certam & constantem reddere possit, nedum tu tantus & tam exercitatus Theologiae professor. Age, tandem responde Caesareae postulationi, cuius benignitatem in impetrando cogitandi spacio sensisti. Vis ne libros tuos agnitos omnes tueri? an vero quidquam retractare? Haec latine & germanice dixit Officialis. Og det var den almindelige opfattelse, at troens materier var så sikre, at enhver, der blev indkaldt til hvilkensomhelt tid, skulle kunne aflægge sikkert og fast regnskab derom, ikke mindst da du, der er en så stor og så veløvet teologisk professor. Kom nu, svar i det mindste på kejserens opfordring, han, hvis velvilje du har følt, da han, da du bad om det, gav dig tid til at tænke dig om. Vil du betragte alle dine bøger som noget, du fastholder? Eller vil du tilbagekalde noget?" Dette sagde officialen på latin og tysk.  "And it was agreed by all that the business of faith is so certain that each one having been summoned at whatever time was able to give back his sure and unchanging explanation, much more should you so great and so well trained a professor of Theology. Come, at least answer the Emperor's demand, whose liberality you perceived in bringing about time for thinking. Do you want to regard all the books as admittedly yours? or do you in truth want to retract something?" The Official said these things in Latin and German.
24  Respondit Doctor Martinus, & ipse latine & germanice, quanquam suppliciter, non clamose, ac modeste, non tamen sine Christiana animositate et constantia, & ita, ut cupierint Adversarii orationem & animum abiectiorem. Sed multo cupidissime expectarunt Revocationem, cuius spem, expetito deliberandi spatio, nonnulli conceperant. Sic autem respondit. Så svarede doktor Martin, også han på latin og tysk, skønt ydmygt, ikke selvudslettende, skønt beskeden, dog ikke uden kristen ild og udholdenhed, men således, at hans modstandere ville have ønsket sig, at han havde talt mere modløst. Men meget ivrigere havde de forventet en tilbagekaldelse, og det håb var der ikke så få, der havde fået, da han havde bedt om betænkningstid. Men således svarede han:  Doctor Martin himself responded in both Latin and German, albeit humbly, not clamorously, and modestly, not nevertheless without Christian ardor and steadfastness, and thus, so that his Opponents desired a speech and a spirit more disheartened. But much more eagerly they await a Retraction, the hope of which, after the time for deliberating was desired, some men had conceived. Then he replied in this way.
25  Serenissime D. Imperator, Illustrissimi Principes Clementissimi Domini, ad praefixum mihi hesterno vesperi terminum obediens compareo, per misericordiam Dei obsecrans, serenissima Maiestas vestra, Dominationesque vestrae illustrissimae, dignentur causam hanc (ut spero) iustitiae & veritatis clementer audire. "Højvelbårne hr kejser, højtoplyste fyrster, højnådige herrer, jeg kommer her i dag i lydighed mod den frist, der blev givet mig igår, og jeg beder ved Guds nåde inderligt om, at Deres højvelbårne majestæt og I højtoplyste fyrster nådigt vil værdiges at høre på denne, som jeg håber, retfærdighedens og sandhedens sag.  "Most Serene Lord Emperor, Most Distinguished Princes, Most Merciful Lords, obeying the limit determined for me yesterday evening I appear, beseeching through the mercy of God, that your most serene Majesty, and your most distinguished Lordships deign to hear mercifully this case of (as I hope) justice and truth.
26  Atque si per imperitiam meam vel dignos titulos cuiquam non dedero, vel quocunque modo in mores gestusque aulicos peccavero, benigniter ignoscere, ut homini non in Aulis, sed in angulis Monachorum versato, qui nihil aliud de me testari possum, quam ea simplicitate animi hactenus me docuisse & scripsisse, ut tantum gloriam Dei, & sinceram fidelium Christi institutionem spectarem. Og hvis jeg på grund af min uerfarenhed ikke skulle have givet nogen de titler, de skulle have, eller hvis jeg på nogen måde skulle have fejlet med hensyn til hoffets skikke og manere, vil De så ikke godt nådigt se bort fra det, eftersom jeg er et menneske, der har færdedes, ikke ved hoffet, men i munkekrogen.Og jeg kan ikke bevidne andet om mig, end at jeg hidtil har lært og skrevet ud fra den sjæls enfoldighed, at jeg kun skulle se hen til Guds ære og den alvorlige uddannelse af de kristtroende.  And if through my inexperience I have not given worthy titles to someone or I have erred in some way or other in courtly manners and actions, kindly forgive since I am a man experienced not in Palaces but in the corners of Monks, who is able to testify nothing else about myself than that by that ingenuousness of soul I have learned and written only this, that I should look only to the glory of God and the genuine education of the faithful of Christ.
27  Serenissime Imperator, Illustrissimi Principes, Clementissimi Domini, Ad duos
 illos Articulos heri per Serenissimam Maiestatem vestram mihi propositos, scilicet: An libellos recensitos, & nomine meo evulgatos agnoscerem meos? & in his defendendis perseverare aut revocare velim? Dedi paratum & planum meum responsum, super Articulo priore, in quo adhuc persisto, persistamque in aeternum, Esse videlicet eos libros meos, meoque nomine a me evulgatos, nisi forte interim acciderit, ut aemulorum vel astutia, vel sapientia importuna quidquam in illis mutatum, aut depravate excerptum sit. 
Højvelbårne kejser, højtoplyste fyrster, nådige herrer, på de to spørgsmål, som igår blev stillet mig af Deres højvelbårne majestæt, nemlig, om jeg anerkender de bøger, der blev nævnt, og som er udgivet i mit navn, som mine, og om jeg til stå fast eller tilbagekalde det, der står i dem, gav jeg igår mit forberedte og simple svar på det første spørgsmål, og det står jeg fast på i dag, og det vil jeg stå fast på i evighed, at dette virkelig er mine bøger og udgivet af mig i mit navn, hvis da ikke der i mellemtiden er sket det, at noget i dem er blevet ændret eller udeladt, enten ved mine rivalers list eller ved en uheldig visdom.  Most serene Emperor, Most distinguished Princes, Most Merciful Lords, To those two Articles proposed to me yesterday through your Most serene Majesty, namely: Whether I acknowledge the books examined and published under my name as mine and whether I want to persist in these defences or to retract I gave my prepared and clear answer, concerning the previous Article, in which I continue steadfastly, and I shall continue into eternity, That those books are manifestly mine and published under my name by me, unless perhaps in the meantime it happened that either by the cunning of rivals or by churlish wisdom something in them was changed or was perversely excerpted.
28  Nam aliud plane non agnosco, nisi quod mei solius est, & a me solo scriptum, citra omnis cuiusvis industriae interpraetationem.  For andet kan jeg simpelthen ikke anerkende, end hvad der kun er mine bøger og kun er skrevet af mig, og så må man se bort fra enhver anstrengelse med fortolkningen.  For clearly I do not acknowledge something else, only that which is of me only and written by me alone, except the interpretation of all diligence of any kind.
29  Ad alterum vero responsurus, rogo, Serenissima Maeistas vestra, & Dominationes vestrae dignentur animum advertere. Libros meos non esse omnes eiusdem generis: Sunt enim aliqui, in quibus pietatem fidei & morum adeo simpliciter & Evangelice tractavi, ut ipsimet Adversarii cogantur eos confiteri utiles, innoxios, & plane dignos lectione Christiana.  Men når jeg skal svare på det andet spørgsmål, beder jeg om, at Deres højærværdige majestæt og Deres herskaber vil værdiges at gøre sig klart, at mine bøger ikke alle er af samme art. Der er nemlig nogle, i hvilke jeg har behandlet troens og sædernes fromhed så enfoldigt og evangelisk, at endog mine modstandere tvinges til at anerkende deres nytte, deres uskadelighed og i det hele taget deres værdighed som kristent læsestof.   To the second I would respond, I ask, that your Most serene Majesty and your Lordships deign to turn your attention. "My books are not all of the same type: For there are some in which I handled the piety of faith and morals so directly and Evangelically that my Opponents themselves are forced to admit that those books are useful, blameless, and clearly worthy of the Christian text.
30  Sed & Bulla, quanquam saeva & crudelis, aliquot meos libros innoxios facit, licet & hos damnet, iudicio prorsus monstrifico. Si itaque hos revocare inciperem, obsecro, quid facerem, nisi quod unus ex omnibus mortalibis eam veritatem damnarem, quam Amici & Inimici pariter confitentur, solus omnium confessioni concordi reluctatus? Men endog bullen indrømmer, skønt den er hård og grusom, at nogle af mine bøger er uskyldige, selv om den også fordømmer dem med en fuldstændig monstrøs dom. Hvis jeg derfor begyndte at tilbagekalde dem, jamen, hvad ville jeg så gøre, andet end ene mand af alle dødelige at fordømme den sandhed, som venner og fjender i lige grad bekender! Skulle jeg alene bekæmpe alles enige bekendelse?  But the Bull, although harsh and cruel, declares some of my books harmless, also permits to those to be condemned with a absolutely monstrous judgment. And so if I were to begin to retract those, I beseech you, what would I do, unless I were the one man of all mortals to condemn that truth, which Friends and Enemies equally acknowledge, the only man of all fighting against a united acknowledgment.
31  Alterum genus est, quod in Papatum & doctrinam Papistarum invehitur, tanquam in eos, qui suis & doctrinis & exemplis pessimis, orbem Christianum utroque malo, & spiritus & corporis vastaverunt,  En anden slags af mine skrifter er dem, som angriber pavedømmet og papisternes lære, papisterne, som både med deres læresætninger og deres slette eksempel øder den kristne verden med åndelige og legemlige onder.  There is another type (of my writing) which attacks the Pope and the doctrine of the Papists, just as against those who by their own doctrines and worst examples have desolated the Christian world in both direction by an evil of the soul and the body,
32  Nam neque negare id, neque dissimulare quisquam potest, cum experientia omnium & universorum quaerimonia testes sint, per leges Papae & doctrinas hominum conscientias fidelium miserrime esse illaqueatas, vexatas & excarnificatas, tum res & substantias, praesertim in hac inclyta Germaniae natione, incredibili Tyrannide devoratas, deverarique adhuc sine fine indignisque modis: cum tamen suismet legibus ipsi caveant, (ut dist. 9. & 25.q.1. & 2.) Ut Papae leges & doctrinae Evangelio aut Patrum sententiis contrariae, pro erroneis & reprobis habeantur. For man kan hverken nægte eller skjule det, eftersom alles erfaring og hele verdens klagemål bærer vidnesbyrd om det, at ved pavens love og menneskers læresætninger er de troendes samvittigheder på den elendigste måde blevet fanget, rystet og pint, men især her i den berømte tyske nation er såvel deres penge som deres ejendom blevet ødet bort af et utrolig tyranni, og de ødes stadig uden ende og på uværdig måde: Selv om de ifølge deres egne love (f. eks. dist 9 og 25, spørgsmål 1 og 2) skal sørge for, at pavens love og læresætninger, som er modsat evangeliet og fædrenes sætninger skal regnes for vildledende og falske.  For no one can either deny or dissimulate this, since the witnesses are the experiences of everyone and the complaints of all men, that not only the consciences of the faithful have been most terribly entrapped, harassed, and tortured through the laws of the Pope and the doctrines of men, but in particular the money and properties, especially in this famous nation of Germany, have been devoured by an unbelievable Tyranny, and are devoured to this day without end and in shameful ways: since nevertheless they themselves by their very own laws (as in distinctio 9. & 25., quaestio 1. & 2.) take care that laws of the Pope and doctrines contrary to the Gospel or the sayings of the Fathers are to be reckoned erroneous and false.
33  Si igitur & hos revocavero, nihil aliud praestitero, quam ut Tyrannidi robur adiecero, & tantae impietati iam non fenestras, sed valvas aperuero, grassaturae latius & liberius quam hactenus unquam ausa fuerit, & fiet huius meae revocationis testimonio, licentiosissimum impunitissimumque nequitiae illorum regnum, misero vulgo longe intolerabilissimum, & tamen roboratum & stabilitum, praesertim si iactatum fuerit, id a me factum authoritate serenissime Maiestatis vestrae, totiusque Romani Imperii. Quantum ego Deus bone, tum fuero operculum nequitiae & Tyrannidis. Hvis jeg nu ville tilbagekalde også disse skrifter, så ville jeg intet andet udvirke, end at jeg ville gøre tyranniet stærkere, og åbne ikke et vindue, men hele porte for denne store ufromhed, så det ville kunne rase videre omkring og mere uhindret end det hidtil nogensinde har vovet at rase, og så ville vidnesbyrdet i min tilbagekaldelse blive, at deres herredømme kunne blive det mest vilde og tøjlesløse af alle, langt det mest utålelige for folket og dog styrket og befæstet, især hvis jeg ville prale af, at dette var noget, jeg gjorde ud fra Deres højærværdige majestæts og hele det tysk-romerske riges autoritet. Gode Gud, hvilket dække for ondskab og tyranni ville jeg da ikke blive.  So if I retracted those, I would offer nothing else than that I would increase the strength of the Tyranny, and to such great impiety I would have already opened not the windows but the doors, rioting wider and more freely than up until now ever dared, and it would be by the testimony of this my retraction, that the most unrestrained reign and most unpunished for their wickedness, by far the most intolerable to the wretched commons, <was> nevertheless strong and stable, especially if I boasted, this was done by me under the most serene authority of your Majesty and of the entire Roman Empire. O good God, how great a cover for wicknedness and Tyranny I would then be.
34  

 
 

Noter: