Paulus' brev til Filemon
 
1: Fra Paulus, Kristi Jesu fange, og vor broder Timotheus. Til vor kære medarbejder Filemon  PauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoV filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn From Paul, a prisoner of Christ Jesus, and our colleague Timothy, to Philemon our dear friend and fellow-worker,
2: og til vor søster Appia, til vor kære medkæmper Arkippos og til menigheden i dit hus.  kai apfia th adelfh kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia: and Apphia our sister, and Archippus our comrade-in-arms, and the congregation at your house.
3: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!   cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 
4: Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner,  eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epi twn proseucwn mou, I thank my God always when I mention you in my prayers, 
5: for jeg hører om den kærlighed og tro, som du har til Herren Jesus og over for alle de hellige.   akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiV proV ton kurion ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV, for I hear of your love and faith towards the Lord Jesus and towards all God's people. 
6: Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus.   opwV h koinwnia thV pistewV sou energhV genhtai en epignwsei pantoV agaqou tou en hmin eiV criston: My prayer is that your fellowship with us in our common faith may deepen the understanding of all the blessings that our union with Christ brings us. 
7: Din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig, fordi de helliges hjerter er blevet beroliget ved dig, min broder.  caran gar pollhn escon kai paraklhsin epi th agaph sou, oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou, adelfe. For I am delighted and encouraged by your love; through you, my brother, God's people have been much refreshed. 
8. Selv om jeg derfor med stor frimodighed i Kristus kunne foreholde dig din pligt,  dio, pollhn en Cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon,  Accordingly, although in Christ I might make bold to point out your duty, 
9. vil jeg for kærlighedens skyld hellere rette en bøn til dig, sådan som jeg er: en gammel Paulus og nu også Kristi Jesu fange. dia thn agaphn mallon parakalw, toioutoV wn wV PauloV presbuthV (n9), nuni de kai desmioV Cristou Ihsou yet, because of that same love, I would rather appeal to you. Yes, I, Paul, ambassador as I am of Christ Jesus -- and now his prisoner --
10: Jeg beder for Onesimos, mit barn, som jeg har fået i mit fangenskab,  parakalw se peri tou emou teknou, on egennhsa en toiV desmoiV Onhsimon, appeal to you about my child, whose father I have become in this prison. 
11: ham, som ikke tidligere var til gavn for dig, men som nu er til gavn både for dig og for mig;  ton pote soi acrhston nuni de [kai] soi kai emoi eucrhston, I mean Onesimus, once so little use to you, but now useful indeed, both to you and to me. 
12: ham sender jeg tilbage til dig, og dermed mit eget hjerte. on anepemya soi, auton, tout estin ta ema splagcna:  I am sending him back to you and in doing so I am sending a part of myself. 
13: Jeg havde helst beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne være mig til hjælp i mit fangenskab for evangeliets skyld.  on egw eboulomhn proV emauton katecein, ina uper sou moi diakonh en toiV desmoiV tou euaggeliou,  I should have liked to keep him with me, to look after me as you would wish, here in prison for the Gospel. 
14: Men uden dit samtykke ville jeg intet gøre, for at det gode, som du gør, ikke skal ske af tvang, men af fri vilje.  cwriV de thV shV gnwmhV ouden hqelhsa poihsai, ina mh wV kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion. But I would rather do nothing without your consent, so that you kindness might be a matter not of compulsion, but of your own free will. 
15: Måske blev han taget fra dig for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid, taca gar dia touto ecwrisqh proV wran ina aiwnion auton apechV,  For perhaps this is why you lost him for a time, that you might have him back for good, 
16: ikke længere som en slave, men som mere end en slave: en kær broder. Det er han i høj grad for mig, og hvor meget mere skal han så ikke være det for dig, både i denne verden og i Herren! ouketi wV doulon all uper doulon, adelfon agaphton, malista emoi, posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw.  no longer as a slave, but as more than a slave -- as a dear brother, very dear indeed to me and how much dearer to you, both as man and as Christian. 
17: Så sandt du regner mig for en trosfælle, så tag imod ham, som var det mig selv.  ei oun me eceiV koinwnon, proslabou auton wV eme.  If, then, you count me partner in the faith, welcome him as you would welcome me. 
18: Har han gjort dig nogen uret eller skylder dig noget, så skriv det på min regning!  ei de ti hdikhsen se h ofeilei, touto emoi elloga: And if he has done you any wrong or is in your debt, put that on my account. 
19:  Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd: Jeg vil betale! For slet ikke at tale om, at du skylder mig dig selv.   egw pauloV egraya th emh ceiri, egw apotisw: ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV.  Here is my signature PAUL; I undertake to repay -- not to mention that you owe your very self to me as well. 
 20: Ja, min broder, lad mig få gavn af dig for Herrens skyld. Giv mit hjerte ro i Kristus! nai, adelfe, egw sou onaimhn en kuriw: anapauson mou ta splagcna en cristw. Now brother, as a Christian, be generous with me, and relieve my anxiety; 
 21  Jeg skriver til dig i tillid til, at du vil rette dig efter mig, ja, jeg ved, at du vil gøre mere, end jeg beder om.  pepoiqwV th upakoh sou egraya soi, eidwV oti kai uper a legw poihseiV. I write to you confident that you will meet my wishes; I know that you will in fact do better than I ask. 
 22  Og én ting mere: Forbered dig også på at tage imod mig som din gæst. For jeg håber, at I får mig tilbage takket være jeres bønner.  ama de kai etoimaze moi xenian, elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin. And one thing more: have a room ready for me, for I hope that, in answer to your prayers, God will grant me to you. 
 23  Hilsen fra Epafras, min medfange for Kristi Jesu skyld,   aspazetai se epafraV o sunaicmalwtoV mou en cristw ihsou,  Epaphras, Christ's captive like myself, sends you greetings. 
 24  og fra Markus, Aristark, Demas og Lukas, mine medarbejdere.   markoV, aristarcoV, dhmaV, loukaV, oi sunergoi mou. So do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellowworkers. 
 25  Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd!  h cariV tou kuriou ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn.  The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit!

Noter:

n9: Nogle forskere foretager en korrektion, så der læses presbeuteV i stedet for presbuteV. Se f. eks. Norman Petersen: Philemon and the Sociology of Paul's narrative World, (02_4).