ConfutatioDe danske biskoppers gendrivelse af lutheranernes sætninger fra 1530. Tilbage til oversigten!

Udgiverens forord.

Forskellige småafhandlinger om Confutatio 1). Grundlaget. 2) Skriftbeviser for katolske dogmer. 3) Misbrug - Poul Helgesens teologi. 4) Fælleserklæringen. 5) Nogle historiske iagttagelser angående Confutatio. 6) Reformationsfædrene om kvindelige præster.

A. Første afdeling af Confutatio. Kætternes fejltagelser. Lutheranerne er ikke lovlige prædikanter. Hvad er evangeliet? Lutheranerne er ikke 'evangeliske' prædikanter. Man kan ikke lade skriften alene være troens grundlag. Afslutning.

B. Anden afdeling af Confutation (ikke oversat)

C. Tredie afdeling af Confutatio.

1. Om kirkens fejltagelser (1. Artikel)

2. Om den kristne frihed (2. Artikel)

3. Om den kristne retfærdighed (3. Artikel)

4. Om gerningerne (4. Artikel)

5. Om den frie vilje (5. Artikel og 6. Artikel)

6. Om dyrkelsen af helgener, relikvier, billeder (7. Artikel)

7. Om skærsilden (8. Artikel)

8. Om sakramenterne (9. Artikel, 10. Artikel og 11. Artikel)

9. Om præstedømmet (12. Artikel, 13. Artikel, 14. Artikel og 16. Artikel)

10. Om pavedømmet (15. Artikel)

11. Om præsternes cølibat (17. Artikel og 18. Artikel)

12. Om messeofferet (19. Artikel og 20. Artikel)

13. Om omsorgen for de døde (21. Artikel og 22. Artikel)

14. Om det kirkelige gods (23. Artikel)

15. Om munkevæsenet (24. Artikel og 25. Artikel)

16. Om faktiske begivenheder (26. Artikel og 27. Artikel)
 

Udgiverens forord:

Hermed lægges et interessant skrift fra reformationstiden frem for læseren. Skriftet blev til under herredagen i København juni-juli 1530. De to partier, de lutherske prædikanter og de katolske prælater, stod meget stejlt overfor hinanden. Prædikanterne udgav 43 artikler på dansk, hvori de samlede deres trosbekendelse, den såkaldte Confessio Haffniensis. Prælaterne fremlagde 27 artikler med påståede lutherske læresætninger, som de agtede at angribe, når de havde fået lutheranernes svar på artiklerne. Lutheranerne afgav et meget kort svar på dansk og den mest latinkyndige af dem, Oluf Chrysostomus, oversatte (og udvidede) dem til latin. Denne oversættelse til latin blev så taget op af prælaternes teologer, dels Kölner-teologen Nicolaus Herborn, af Københavnerviddet kaldt 'Niels Stagefyr', og dels den danske karmelittermunk Poul Helgesen, og der blev leveret et omfattende svar.

Dog blev dette svar ikke udgivet i samtiden. Det blev udgivet i en bearbejdet og forkortet oversættelse til dansk af Poul Helgesen i 1533. Denne udgave er gengivet i Poul Helgesens samlede værker, bind IV. Først i 1902 blev den latinske del udgivet af Ludvig Schmitt i Firenze.

Her er disse to tekster sat sammen. Hver artikel for sig er sat op i fire spalter med de originale tekster yderst (den latinske i spalte 1 og den gammel-danske i spalte 4). De to midterste spalter indeholder så oversættelser til nudansk af henholdsvis spalte 1 og spalte 4.

Det forekommer mig yderst interessant, at vi her har et katolsk skrift fra reformationstiden, som tager de ting op til behandling, som var kontroverspunkter de to konfessioner imellem. Når jeg her har skrevet de to versioner af og oversat dem til nudansk, skyldes det min dårlige latinkundskab. Kun på den måde kan jeg få nogenlunde oversigt over, hvad det drejer sig om. Mit mangelfulde latin vil sikkert også vise sig i en række fejloversættelser af nogle af de tekster, hvor jeg ikke kan støtte mig til Poul Helgesen. Har man rettelser, er man velkommen til at give mig et praj.

Forøvrigt har jeg også haft god hjælp af en oversættelse til nudansk af Poul Helgesens i 1533 udgivne skrift Biskoppernes Gensvar.