Luther og Eck, oversigt


Oversigt over disputationen i Leipzig.

1. Om pavens magt. 2. Om skærsilden. 3. Om afladen. 4. Om boden.

Tekster, som bruges fra Cyprian, Augustin, m. fl.

Argumenter, der anvendes:

Oversigt over hele disputationen

De primatu papae (om pavens magt).
A: 4. juli klokken syv. WA II, side 254; 01#1 til 01#72. 1. Indledningserklæringer. 01#1. 2. Om pavedømmet. a. Ecks erklæring W255; 01#10. b. Luthers erklæring og svar W257; 01#26. c. Ecks replik W259; 01#49
B. 4. juli klokken to. W263; 02#1 til 02#59. d. Luthers replik W263; 02#1. e. Ecks replik W267; 02#32
C. 5. juli klokken 7. W271; 03#1 til 03#70. f. Luther W271; 03#1 til 03#16 g. Eck W273; 03#17 til 03#41 h. Luther W275; 03#42 til 03#69.
D. 5. juli klokken to. W279; 04#1 til 04#52. h. Luther fortsat W279; 04#1 til 04#12 i. Eck W280; 04#13 til 52.
E. 6. juli klokken 7. W285; 05#1 til 05#109. j. Luther W285; 05#1 til 05#54. k. Eck W290; 05#55 til 05#105 l. Luther W297; 05#106 til 05#109.
F. 7. juli klokken 7. W298; 06#1 til 06#107. m. Eck W298; 06#1 til 06#5. n. Luther W298; 06#6 til 06#46. (heri Luthers tyske erklæring 06#8; og Ecks afbrydelse 06#42) o. Eck W304; 06#47 til 06#73. p. Luther W308; 06#74 til 06#93. q. Eck W311; 06#94 til 06#107.
G. 8. juli klokken 7. W313; 07#1 til 07#69. r. Luther W313; 07#1 til 07#16. s. Eck W315; 07#17 til 07#44
H. 8. juli klokken 14. W319; 07#45. t. Luther W319 07#45 til 07#54. u. Eck W320 07#55 til 07#66. v. Luther W322 07#67 til 07#68. x. Eck W322 07#69.

De Purgatorio (om skærsilden). .
a. Eck W322 08#1 til 8#4 b. Luther W323 08#5 til 08#6. c. Eck W323 08#7 til 08#9 d. Luther W324 08#10 til 08#12 e. Eck W324 08#13 til 08#15 f. Luther W325 08#16 til 08#19.
I. Den 9. juli klokken syv. W325 g. Eck W325 08#20 til 08#35. h. Luther W328 08#36 til 08#60.
J. Den 9. juli klokken to. W332. 09#1 i. Luther fortsat W332 09#1 til 09#8.  j. Eck W334 09#9 til 09#45 k. Luther W338 09#46 til 09#78.
K. Den 10. juli klokken syv. W342 09#79 til   l. Eck W342

De indulgentiis (om afladen).
L. Den 11. juli klokken syv. W344; 10#1 til 10#50; a. Eck W344 10#1 til 10#16;  b. Luther W346 10#17 til 10#38. c. Eck W349 10#39 til 10#50.
M. Den 11. juli klokken to. W351; 11#1  d. Eck, fortsat W351 11#1 til 11#25. e. Luther W353 11#26 til 11#58. f. Eck W357 11#59 til 11#74.

De Penitentia (om boden).
N. Den 12. juli klokken syv W359 12#1til 12#49 a. Eck W359 12#1 til 12#17. b. Luther W361 12#18 til 12#43 c. Eck W364 12#44 til 12#49
O. Den 12. juli klokken to. W365 12#50 til 12#101 d. Eck fortsat W365 12#50 til 12#68 e. Luther W368 12#69 til 12#99 f. Eck W372 12#100 til 12#101
P. Den 13. juli klokken syv. W373 13#1 til 13#48 g. Eck W373 13#1 til 13#21 h. Luther W376 13#22 til 13#48
Q. Den 14. juli klokken syv. W380 13#49 til 13#71 i. Eck W380 13#49 til 13#64 j. Luther W382 13#65 til 13#67 k. Eck W382 13#68 til 13#71
Slut W383. 13#72.

 
 

1. Eck er villig til at ændre mening, afhængigt af dommernes dom: 01#9; 01#11; 13#71;
 

2. Luther anklages, direkte eller indirekte, for kætteri:
 

3. Teser, der senere bruges (af Eck) i bullen mod Luther:
 

4. Eck sætter kirkefædrene mellem Luther og skriften: L: 02#3; 02#7; E: Det er fromt at tro, der ikke er modsætninger: 02#33; det er den bøhmiske syge, at ville forstå skriften bedre end de hellige fædre: 04#28.
 

5. Mærkelige skriftudlægninger: Joh 5,19: 01#16; Åb 21,2: 01#21; Sl 122,5: 01#29;
 

6. Pavedømmets forrang en nødvendig trosartikel: 01#16; 01#19; E: forudsættes mere end bevises: 02#40;
 

7. En hovedløs kirke er et uhyre: E. 01#18; L. 01#36;
 

8. Luther vil bøje sig for paven efter menneskelig ret: 01#42;
 

9. Eck: Fordi alt i himlen er underordnet Gud, skal alt på jorden være underordnet paven: 01#53;
 

Tekster, som bruges:

Cyprians brev 40:

Cyprians brev 54:

Cyprian Om kirkens énhed.

Augustins brev 73:

Augustin, de spiritu et litera, kap 5.
 

Cyprians brev 40:

brev 40, der lyder således i det relevante afsnit, idet den engelske tekst er hentet fra internettet (Early Christian Fathers), den danske oversat fra den engelske af mig, og den latinske endnu ikke fremskaffet:
Og fordi det ville fylde altfor meget at sætte ind i et brev alle de områder på hvilke de er blevet gendrevet og afvist, og hvori de er blevet påvist som havende forårsaget kætteri ved deres ulovlige forsøg, kan du høre det altsammen fra ende til anden fra Primitivus, vores medpræst, når han ankommer til jer. And because it would be a long business to collect into a letter the matters in which they have been refuted and repressed, and in which they have been manifested as having caused heresy by their unlawful attempts, you shall hear everything most fully from Primitivus our co-presbyter,5when he shall come to you.
1 2. Og medmindre deres rasende frækhed nogensinde holder op, stræber de også her efter at drage Kristi medlemmer ind i skismatiske partier, og at overskære og iturive den katolske kirkes legeme, så at de, løbende fra dør til dør, gennem manges huse, eller fra by til by, gennem visse områder, leder efter medløbere i deres stædighed og fejl, som vil følge dem i deres skisma. 2. And lest their raging boldness should ever cease, they are striving here also to distract the members of Christ into schismatical parties, and to cut and tear the one body of the Catholic Church, so that, running about from door to door, through the houses of many, or from city to city, through certain districts, they seek for companions in their obstinacy and error to join to themselves in their schism.
Vi har én gang givet dem det svar, og vi skal ikke ophøre med at befale dem at lægge deres indædte uenighed og diskussioner til side og gøre sig klart, at det er en ufromhed at forsage sin moder; og at anerkende og indse, at når en biskop éngang er valgt og bekræftet af vidnesbyrdet og bedømmelsen fra sine kolleger og folket, så kan en anden på ingen måde udpeges.  To whom we have once given this reply, nor shall we cease to command them to lay aside their pernicious dissensions and disputes, and to be aware that it is an impiety to forsake their Mother; and to acknowledge and understand that when a bishop6 is once made and approved by the testimony and judgment of his colleagues and the people, another can by no means be appointed.7
Derfor, hvis de rådfører sig med deres egne interesser i fred og troskab, hvis de bekender, at de opretholder Kristi evangelium, må de vende tilbage til kirken. Jeg byder dig, kæreste broder, et hjerteligt lev vel. Thus, if they consult their own interest peaceably and faithfully, if they confess themselves to be maintainers of the Gospel of Christ, they must return to the Church. I bid you, dearest brother, ever heartily farewell.

Den engelske (anglikanske) udgave bringer følgende noter: 

5 [Note the free use of this phrase by Cyprian This also to the Bishop of Rome.] 

6 [Nothing of a "universal bishop" is intimated or heard of. The election is that of a bishop like any other bishop.] 

7 [Here note, that the episcopate of Rome is in no otherwise regulated or regarded than that of any other See.]
 

Cyprians brev 54: Til Cornelius, afsnit 7:
10 Og dog bebrejdede han dem ikke, da de gik fra ham eller truede dem strengt; i stedet for vendte han sig mod sine disciple og sagde: Vil I også gå fra mig?, idet han klart overholdt den lov, hvorved en mand, der har sin frihed og selv har valgt, for sig selv ønsker enten død eller frelse. And yet He did not rebuke them when they went away, nor even severely threaten them; but rather, turning to His apostles, He said, "Will ye also go away? " manifestly observing the law whereby a man left to his own liberty, and established in his own choice, himself desires for himself either death or salvation.
11 Ikke desto mindre sagde Peter, han, som kirken af den samme Herre er bygget på, idet han talte én for alle, og svarede med kirkens røst: 'Herre, hvor skal vi gå hen? Du har det evige livs ord og vi tror og er sikre på, at du er Kristus den levende Guds søn', Nevertheless, Peter,30upon whom by the same Lord the Church had been built, speaking one for all, and answering with the voice of the Church, says, "Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life; and we believe, and are sure that Thou art the Christ, the Son of the living God: "31
12 derved betegnede og viste han uden tvivl, at de, der havde forladt Kristus, gik til grunde ved deres egen fejl, og dog, at kirken, som tror på Kristus og holder fast ved det, den én gang har lært, aldrig adskilles fra ham, og at de, der bliver i Guds hus, udgør kirken. signifying, doubtless, and showing that those who departed from Christ perished by their own fault, yet that the Church which believes on Christ, and holds that which it has once learned, never departs from Him at all, and that those are the Church who remain in the house of God;
fra afsnit 14:
12a Post ista adhuc insuper pseudoepiscopo sibi ab hereticis constituto Romam navigare audent et ad Petri cathedram atque ecclesiam principalem, unde sacerdotalis unitas exorta est, a schismaticis et profanis literas ferre nec cogitare, eos esse Romanos, quorum fides ab Apostolo laudata est, ad quos perfidia habere non possit accessum. (Fra disputationen).  Efter sådanne begivenheder vover de desforuden, efter at en falsk biskop er blevet indsat for dem af kættere, at sejle til Rom og komme med breve kættere og profane personer til Peters stol og hovedkirken, hvorfra den præstelige énhed er udgået, uden at tænke over, at det var romerne, hvis tro apostelen roste, de, til hvem troløshed ikke kunne få adgang.  After such things as these, moreover, they still dare -- a false bishop having been appointed for them by, heretics -- to set sail and to bear letters from schismatic and profane persons to the throne of Peter, and to the chief church whence priestly unity takes its source;51 and not to consider that these were the Romans whose faith was praised in the preaching of the apostle, to whom faithlessness could have no access.
13 Nam ut statutum sit ab omnibus nobis et equum sit pariter et iustum, ut uniuscuiusque causa illic audiatur, ubi est crimen admissum, (fra disp) For som det er blevet bestemt af os alle og som det også er både rimeligt og retfærdigt, at enhvers sag skal høres dèr, hvor overtrædelsen har fundet sted;  For, as it has been decreed by all of us -- and is equally fair and just -- that the case of every one should be heard there where the crime has been committed;
14 et singulis pastoribus portio gregis sit adscripta, quam regat unusquisque et gubernet, rationem sui actus domino redditurus,  og som en del af hjorden er blevet henvist til sin egen hyrde, og enhver styrer og leder den, og aflægger regnskab for sine handlinger overfor Herren;  and a portion of the flock has been assigned to each individual pastor, which he is to rule and govern, having to give account of his doing to the Lord;
15 oportet utique eos, quibus presumus, non circumcursare nec episcoporum concordiam coherentem sua subdola et fallaci temeritate collidere, sed agere illic causam suam, ubi et accusatores habere et testes sui criminis possint sådan er det sandelig nødvendigt, at de, som vi er hyrder for, ikke løber omkring eller med svig eller dristig frækhed ødelægger biskoppernes enighed, men fører deres sag dèr, hvor de både kan have anklagere og vidner til deres overtrædelse;  it certainly behoves those over whom we are placed not to run about nor to break up the harmonious agreement of the bishops with their crafty and deceitful rashness, but there to plead their cause, where they may be able to have both accusers and witnesses of their crime;

 
 

Cyprians 'de unitate ecclesiae'.
 
u1 Han (djævelen) borttager mænd fra kirken selv; og mens de selv synes, at de allerede har nærmet sig lyset og er undsluppet verdens nat, overvælder han dem igen uden at de er klar over det med nyt mørke. He snatches men from the Church itself; and while they seem to themselves to have already approached to the light, and to have escaped the night of the world, he pours over them again, in their unconsciousness, new darkness;
u2 så at de, skønt de ikke er rodfæstede i Kristi evangelium og i overholdelsen af Kristi lov, kalder de sig alligevel kristne, og skønt de vandrer i mørke, mener de, at de har lyset, idet deres modstander smigrer og narrer dem, ham, der ifølge apostelens ord, kan forvandle sig til en lysets engel. so that, although they do not stand firm with the Gospel of Christ, and with the observation and law of Christ, they still call themselves Christians, and, walking in darkness, they think that they have the light, while the adversary is flattering and deceiving, who, according to the apostle's word, transforms himself into an angel of light,
u3 og udstyrer sine tjenere, som om de var retfærdighedens tjenere, så de regner nat for dag, død for frelse, fortvivlelse som tilbud om håb, perfidi som tro, antikrist som Kristus; ... and equips his ministers as if they were the ministers of righteousness, who maintain night instead of day, death for salvation, despair under the offer of hope, perfidy under the pretext of faith, antichrist under the name of Christ; ...
u4 Og skønt han efter sin opstandelse giver lige magt til alle apostlene og siger: 'Ligesom Faderen har sendt mig, sådan sender jeg også jer: Modtag Helligånden! Den, I forlader synder, ham er de forladt; den, I nægter forladelse, ham er den nægtet', And although to all the apostles, after His resurrection, He gives an equal power, and says, "As the Father hath sent me, even so send I you: Receive ye the Holy Ghost: Whose soever sins ye remit, they shall be remitted unto him; and whose soever sins ye retain, they shall be retained;" (Joh 20,21)
u5 så har han dog, for at han kunne sætte énhed i højsædet, ved sin autoritet sørget for oprindelsen til denne énhed, som én, der har sit udspring i én.  yet, that He might set forth unity, He arranged by His authority the origin of that unity, as beginning from one.
u6 Givetvis var også de øvrige apostle, ligesom Peter, udstyret med et lignende fællesskab om både ære og magt, men begyndelsen udgår fra énhed. ...  Assuredly the rest of the apostles were also the same as was Peter, endowed with a like partnership both of honour and power; but the beginning proceeds from unity.8...
u7 Den, der ikke overholder denne énhed, overholder ikke Guds lov, overholder ikke troen på Faderen og sønnen, overholder ikke livet og frelsen. He who does not hold this unity does not hold God's law, does not hold the faith of the Father and the Son, does not hold life and salvation.

 
 
 
 
 

Note 8: [Here is interpolated]: "And the primacy is given to Peter, that there might be shown one Church of Christ and one See; and they are all shepherds, and the Rock is one, which is fed by all the apostles with unanimous consent." This passage, as well as the one a few lines before, is beyond all question spurious.
 

Augustins brev nr 73: Uddrag. 
a1 2. For hvis der skal tages hensyn til den lineære bispesuccession, kan så ikke vi med meget større sikkerhed tælle tilbage, indtil vi når til Peter selv, til hvem, fordi han figurligt bærer hele kirken, Herren sagde: 'På denne klippe vil jeg bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke få overhånd over den". 2. For if the lineal succession of bishops is to be taken into account, with how much more certainty and benefit to the Church do we reckon back till we reach Peter himself, to whom, as bearing in a figure the whole Church, the Lord said: "Upon this rock will I build my Church, and the gates of hell shall not prevail against it!"
a2 Peters efterfølger var Linus, og hans efterfølgere i ubrudt rækkefølge var disse: Clement, Anacletus, Evaristus, Alexander osv, osv.  The successor of Peter was Linus, and his successors in unbroken continuity were these: -- Clement, Anacletus, Evaristus, Alexander, 

Fra Augustins de spiritu et litera:
SL1 5. (III) Nos autem dicimus humanum voluntatem sic divinitus adjuvari ad faciendam justitiam, ut praeter quod creatus est homo cum libero arbitrio voluntatis, praeterque doctrinam qua ei praecipitur quemadmodum vivere debeat, accipiat Spiritum Sanctum, quo fiat in animo ejus delectatio dilectioque summi illius atque incommutabilis boni quod Deus est, etiam nunc cum adhuc per fidem ambulatur, nondum per speciem: Men vi siger, at den menneskelige vilje bliver hjulpet således af Gud til at øve retfærdighed, at mennesket, udover at det er skabt med en fri vilje, og udover den læresætning, hvorved der foreskrives det, hvordan det bør leve, også må modtage Helligånden, hvorved der bliver skabt i dets sind en glæde ved og en kærlighed til dette højeste gode, som er Gud, allerede nu, hvor mennesket endnu vandrer efter troen, ikke i skuen. (2 Kor 5,7): We, however, on our side affirm that the human will is so divinely aided in the pursuit of righteousness, that (in addition to man's being created with a free-will, and in addition to the teaching by which he is instructed how he ought to live) he receives the Holy Ghost, by whom there is formed in his mind a delight in, and a love of, that supreme and unchangeable good which is God, even now while he is still "walking by faith" and not yet "by sight;" (2 kor 5,7)
SL2 ut hac sibi velut arrha data gratuiti muneris inardescat inhaerere Creatori, atque inflammetur accedere ad participationem illius veri luminis, ut ex illo ei bene sit, a quo habet ut sit. sådan at han ved denne pant, der blev givet ham som en gratis foræring, kunne optændes til at klynge sig til sin skaber, og komme til at brænde efter at opnå deltagelse i dette sande lys, så at det må gå ham godt ud fra ham, fra hvem han har sin eksistens. in order that by this gift to him of the earnest, as it were, of the free gift, he may conceive an ardent desire to cleave to his Maker, and may burn to enter upon the participation in that true light, that it may go well with him from Him to whom he owes his existence.
SL3 Nam neque liberum arbitrium quidquam nisi ad peccandum valet, si lateat veritatis via: et cum id quod agendum et quo nitendum est coeperit non latere, nisi etiam delectet et ametur, non agitur, non suscipitur, non bene vivitur. For den frie vilje duer ikke til andet end til at synde, hvis sandhedens vej er skjult for den; og selv om det, der skal gøres, og det, man skal støtte sig til, vil begynde at blive kendt, så vil han ikke kunne handle ret, eller begynde ret eller leve ret, medmindre han også glæder sig over og elsker det. A man's free-will, indeed, avails for nothing except to sin, if he (85) knows not the way of truth; and even after his duty and his proper aim shall begin to become known to him, unless he also take delight in and feel a love for it, he neither does his duty, nor sets about it, nor lives rightly.
SL4 Ut autem diligatur, charitas Dei diffunditur in cordibus nostris, non per arbitrium liberum quod surgit ex nobis, sed per Spiritum Sanctum qui datus est nobis. Men for at han kan komme til at elske det, er Guds kærlighed udgydt i vore hjerter, ikke gennem den frie vilje, som oprejses fra os selv, men gennem Helligånden, som gives os. Now, in order that such a course may engage our affections, God's "love is shed abroad in our hearts," not through the free-will which arises from ourselves, but "through the Holy Ghost, which is given to us." (Rom 5,5) 

Fra Augustins 'Contra duas epistolas Pelagianorum, bog 2, kap 8 (17):
ep1 17. Jam nunc videamus, ut possumus, hoc ipsum quod volunt praecedere in homine, ut adjutorio gratiae dignus habeatur, et cui merito ejus non tanquam indebita tribuatur, sed debita gratia retribuatur; ne sic gratia jam non sit gratia: videamus tamen quid illud sit. Lad os nu se, om vi da kan, selve det, som de vil skal gå forud i mennesket, for at det kan agtes værdigt til den hjælpende nåde, det, hvis fortjeneste ikke tillægges mennesket som noget uforskyldt, men som noget, der gives som gengæld for noget fortjent; om nåden så mere kan være nåde. Lad os se, hvordan det forholder sig! Let us now see, as we can, the nature of this thing which they will have to precede in man, in order that he may be regarded as worthy of the assistance of grace, and to the merit of which in him grace is not given as if unearned, but is rendered as due; and thus grace is no more grace. Let us see, however, what this is.
ep2 'Sub nomine', inquiunt, 'gratiae ita fatum asserunt, ut dicant, quia nisi invito et reluctanti homini inspiraverit boni, et ipsius imperfecti, cupiditatem, nec a malo declinare, nec bonum possit arripere'. De siger: 'Under navn af nåde behandler de begrebet 'skæbne' sådan, at de siger, at hvis ikke Gud inspirerer bestræbelsen mod det gode hos det uvillige og lunkne menneske, så vil det ikke kunne vige af fra det onde eller række efter det gode'.  "Under the name," say they, "of grace, they so assert fate as to say that unless God should have inspired the desire for good, and that, imperfect good, into unwilling and resisting man, he would neither be able to decline from evil nor to grasp after good."
ep3 Jam de fato et gratia quam inania loquantur ostendimus: nunc illud est quod debemus advertere, utrum invito et reluctanti homini Deus inspiret boni cupiditatem, ut jam non sit reluctans, non sit invitus, sed consentiens bono, et volens bono. Vi har allerede vist, hvor tomt de taler om skæbnen og nåden. Nu er det spørgsmål, vi skal vende os imod, dette: Om Gud inspirerer bestræbelsen mod det gode hos det uvillige og lunkne menneske, så at det ikke mere er lunkent eller uvilligt, men tilslutter sig det gode og vil det gode. I have already shown what empty things they speak about fate and grace. Now the question which I ought to consider is this, whether God inspires the desire of good into unwilling and resisting man, that he may be no longer unwilling, no longer resisting, but consenting to the good and willing the good.
ep4 Isti enim volunt, in homine ab ipso homine incipere cupiditatem boni, ut hujus coepti meritum etiam perficiendi gratia consequatur: si tamen hoc saltem volunt. Disse mennesker vil nemlig, at det skal være i mennesket og ud fra mennesket selv at bestræbelsen mod det gode begynder, så at denne begyndelsesfortjeneste efterfølges af nåde til at fuldende. Hvis de i det hele taget vil så meget.  For those men will have it that the desire of good in man begins from man himself; that the merit of this beginning is, moreover, attended with the grace of completion -- if, at least, they will allow so much as even this.

 

Oversigt over de enkelte argumenter

1.

Eck: Den kæmpende kirke er organiseret som den triumferende, dvs med ét overhoved, Ef 4,16; 5,13ff. (01#15).

Luther: I Ef 4,16 kalder Paulus Kristus for kirkens hoved. 01#30. 1 Kor 3,5f forhindrer Paulus, at nogen anden end Kristus kan være overhoved 01#31.

Eck: Eck gennemgår ikke 1 Kor 3,5ff, men henviser til Hieronymus' 1. bog mod Jovinian: Der må være ét overhoved, for at uenigheder kan bilægges. 01#51.

Luther: Man kan ikke ud fra en mindre autoritet, Hieronymus, sønderrive en større, Paulus, 02#3. Luther mener, Hieronymus-stedet er tvetydigt, 02#5.
 

2.

Eck: Når Sønnen kun gør det, han ser Faderen gøre (Joh 5,19), må det jordiske svare til det himmelske.

Luther: Stedet taler kun om Sønnens ligestilling med Faderen. 01#32.

Eck: Tanken er, at ligesom Moses skulle bygge sin tabernakel efter himmelske tegninger (2 Mos 25,40), sådan skal Kristus bygge sin kirke efter det himmelske forbillede, dvs som Gud er øverst i himlen, skal paven være det på jorden; det er også meningen med Apo 21,2. 01#53.

Luther: Ærer Bernhard, men finder, efter en gennemgang af Joh 5,19ff, at Bernhard behandler stedet i en anden mening (end Kristus?), 02#8.
 

3.

Eck: Dionysius Areopagiten om det kirkelige hierarki, 01#17.

Luther: Vi diskuterer ikke det kirkelige hierarki, det accepterer vi, men overhovedet, 01#34.
 

4.

Eck: Gregor af Nazianz om det ukrænkelige mysterium, 01#18.

Luther: Har intet med overherredømme eller overhoved at gøre, 01#35.
 

5.

Eck: Hvilket monstrum vil en hovedløs kirke ikke være! Cyprian til Rogatius og Puppianus. 01#18.

Luther: Er kirken hovedløs, når en pave dør? Hvis paven er kirkens hoved, træder Kristus så til, når paven dør, og tilbage, når en ny indsættes? 01#36.

Eck: Dette argument er latterligt og uværdigt, 01#56.

Luther: Hvis du argumenterer med kardinalerne, så var der altså ingen pave, da der ingen kardinaler var, som på Hieronymus' tid! 02#9.
 

6.

Eck: Argument fra Apo 21,2. Se under argument 2!
 

7.

Argument hentet fra Cyprians brev til Cornelius, brev 40, brevet findes her:

Brevet her bringes først på bane af Eck i 01#21. Dog kan det citat, han bringer i 01#22 ikke findes. Er det en fri gengivelse?

Luther svarer 01#37. Cyprian taler ikke om den romerske biskop specielt, men om en hvilkensomhelst biskop. Han hilste forøvrigt i alle sine breve den romerske biskop med ordene kære broder (01#38).

Eck: Der er tale om specielt den romerske biskop i de steder, der er anført af mig (01#58), blandt andet fordi Cyprian skælder dem ud, der nægter at han er rettelig valgt. Og det betyder ikke noget, at han kalder paven broder, apostlene kaldte også hinanden broder, selv om Peter stod over dem. Luther fortier, at Cyprian tidligere har kaldt den romerske kirke Peters stol og kirkens leder (01#61).

Luther husker ikke brevet helt nøjagtigt (02#11). Men hvis det er brevet om Novatian, Eck beråber sig på, er Luther sikker på, at han dèr taler om den romerske kirkes overhoved, ikke den universelle kirkes ditto. Og da det kan påvises, at ved valget af Matthias til apostel, var der ingen apostel, der udvalgte, men Kristus, er Peters eneste ære den, at han stemmer først. 02#12f.
 

7a.

Luther: Den romerske kirke er ikke den første, det var den jerusalemitiske. 01#40.
 

7b.

Luther: Cyprian og det nikænske koncil giver regler for bispevalg, hvor lægfolkets valg bekræftes af to eller flere nabobisper. 01#38.

Eck: Dette gør hverken fra eller til, 01#60.

Luther: Vil du da erklære Nikæa-koncilet for et djævlekoncil? 02#16
 

8.

Eck: Hieronymus til Luciferianerne: Der må være en central magt i kirken for at undgå uenigheder, 01#23.

Luther: Man kan godt ved menneskelig ret, dvs efter fælles fri overenskomst, indrette det sådan, at én biskop er den øverste, den romerske, den parisiske eller en anden. 01#42.

Eck: Der er ikke kun tale om menneskelig ret, men om guddommelig ret. 01#66. I brevet til Evagrius hævder Hieronymus, at apostlene stod lige, men dermed fratager han ikke Peter førsteret. 01#67.
 

9.

Eck: Hieronymus i to breve til Damasus: Den højeste præst er den romerske, der er grundlagt på klippen. 01#24.

Luther: Hieronymus' brev til Evagrius viser, at alle biskopper står lige. 01#43. Præst og biskop er det samme, 01#44. At den romerske kirke er funderet på klippen, betyder ikke, at den alene er funderet på klippen, 01#46.

Eck: Det er sikrest at antage, at den ældste kirke ikke sammenblandede begreberne præst og biskop, 01#69.
 

9a:

Luther: Henviser til Gratian, distink 99, kap 3: primae. 01#47. Dette ville være kættersk, hvis paven var enehersker i kirken.

Eck: Dette skete, for at der kunne gives paven des mere ære, 01#70.
 

10.

Luther: Kirkens eneherre er Kristus. 01#26.

a: 1 Kor 15,24 udlægges af Augustin 1. bog om triniteten, sidste kap. om Kristi herredømme her og nu. 01#27

b: Matt 28,20. 01#28

c: Apg 9,4: Augustin: Her taler hovedet på sine lemmers vegne. 01#28

d. Sl 122,5: Vi ser ikke den kæmpende kirkes leder 01#29.

Eck: Hvordan fungerer dette mystiske overhoved? Ud over overhovedet Kristus, som er godt véd er der, skal der været et jordisk overhoved. 01#50.
 

11.

Luther: Luk 22,24ff: blandt jer skal den største være som den mindste. (01#48).

Eck: Gregor kalder sig af samme grund for tjenernes tjener, 01#72.
 

12.

Eck: Den bøhmiske syge er, at ville forstå skriften bedre end kirkefædrene, 04#28.(Spørgsmålet er, om Peter er klippen).

Luther: Der er faktisk mange kirkefædre, der mener som jeg, 05#19.
 

13.

Eck: Hvis man indrømmer, at koncilerne har taget fejl, vakler dets autoritet, 04#42.

Luther: Konciler er menneskeskabte, 05#41.
 

14.

Luther: Det er indrømmet, at konciler kan fejle, som 'significasti' siger, 05#42. (Significasti, se 04#7) (04#45) (05#45).

Eck: Er koncilet legitimt sammenkaldt, bør man tro på, at Helligånden leder det, 05#100.

Luther: Et koncil kan fejle og kan ikke skabe ny guddommelig ret, 06#39.

Eck: Hvis man modarbejder Konstanz-koncilets artikel, modsiger man dets sandhed og ære, 06#73.

Luther: Bevis, at et koncil ikke kan fejle, 06#75.

Eck: Hvis De tror, at et legitimt sammenkaldt koncil kan fejle, er De for mig som en hedning og en tolder, 06#95.
 

15.

Eck: For Eck vinder fromhed over sandhed, 02#33;

Eck: Man bør altid tro det bedste om fædrene, 02#34;

Eck: Man bør i sin skriftudlægning og i sin forståelse af fædrene afveje pro et contra, så man for alt i verden undgår modsætninger, 07#21; 07#33; 07#61; 12#75;

Eck: Eck er parat til at tage sin forstand til fange, afhængigt af, hvad de dertil indsatte dommere vil mene, 07#44.